Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik - HemşirelikProgram Tanımları
Kuruluş
Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2020 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde lisans düzeyinde eğitim verilmektedir ve mezunlar "Hemşire" unvanı almaktadır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu bölüme girmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavını kazanmak zorundadır. ÖSYM sınav sonucuna göre ve öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Yabancı Öğrenci Sınavından (YÖS) başarılı olmaları ve yabancı uyruklu öğrenci kayıt koşullarını sağlamak zorundadır. Bu bölüme, lise ve dengi okul mezunu kız ve erkek öğrenciler başvurabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz uygulamaya geçmediğinden önceki öğrenmenin tanınması başlatılmaktadır. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Hemşirelik programlarından mezun olan öğrenciler sağlık sektörünün çeşitli alanlarında (koruyucu, tedavi edici vb.) çalışabildikleri gibi hemşirelik ve sağlıkla ilgili eğitim kurumlarında ve akademik alanlarda çalışabilmektedir.
Program Profili
Iğdır Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alımına başlamıştır. Dört yıllık Lisans eğitimi veren bölümümüz, ülkemizde mevcut hemşirelik eğitimine daha farklı bir anlayışla yaklaşarak eğitim yapmayı amaçlamaktadır. İnsanlarla çalışan ve insanı odak alan tüm mesleklerde olduğu gibi hemşirelikte de sosyal bilimler, davranış bilimleri ve temel tıp bilimlerinin bilgisinden yararlanılmaktadır. Yanı sıra günümüzde hemşirelik disiplini kendi kuramlarını da geliştirme ve bir profesyon olma yolunda ilerlemektedir. Bunun için sağlık sorunlarına bütüncül bakabilecek, insancıl (hümanistik) değerleri benimsemiş, bilimsel bilgi temelli çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Bölümümüzün vizyonu; hemşirelik eğitiminde sürekli gelişim sağlayarak ulusal düzeyde lider olmak, öz-görevi (misyonu) ise; bilimsel bilgiyi, etik bilgiyi ve insancıl yaklaşımı birleştiren, gelecekte sağlık bakım alanında değişimler yaratabilecek lider hemşireler yetiştirmektir. Bu görüşler doğrultusunda ders programımızı diğer hemşirelik eğitim programlarından ayıran farklar bulunmaktadır. Bunlardan biri, bir eğitim bilimleri modeli ile hemşireliğin temelini oluşturan empirik, estetik ve etik bilme yollarından bir karma oluşturulmuş olmasıdır. İkinci farkı toplumumuzda gözlemlediğimiz öz-bakım eksikliğini ve genelde meslektaşlarımızda gözlemlediğimiz hemşire-hasta iletişimindeki eksiklikleri gidermek amacı ile programa özenle yerleştirdiğimiz zorunlu ve seçmeli derslerdir. Programın üçüncü önemli farkı, hemşirelik bakımının tıbbi model yerine, hemşirelik bakım kuramcılarının anlayışlarına temellendirilmiş olmasıdır. Bu özellikleriyle ülkemizde bir ilk olan bu eğitim programının bir örnek ve referans olmasını bekliyoruz.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hemşirelik programlarından mezun olan öğrenciler sağlık sektörünün çeşitli alanlarında (koruyucu, tedavi edici vb.) çalışabildikleri gibi hemşirelik ve sağlıkla ilgili eğitim kurumlarında ve akademik alanlarda çalışabilmektedir. Özel veya resmi hizmet veren sağlık kuruluşlarında klinik hemşiresi, klinik sorumlusu, iş yeri hemşiresi, okul sağlığı hemşiresi, toplum sağlığı hemşiresi, hastane başhemşiresi olarak çalışabilirler. Mezuniyet sonrası bilim uzmanlığı ve lisansüstü eğitim yaparak akademisyen olarak görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Eğitim programlarından mezun olan öğrenciler sağlık sektörünün çeşitli alanlarında (koruyucu, tedavi edici vb.) çalışabildikleri gibi hemşirelik ve sağlıkla ilgili eğitim kurumlarında ve akademik alanlarda çalışabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme yapılabilmesi için final notunun 60 ve üzeri olması gerekir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programdaki derslerin tümünü (toplam 240 AKTS) başarı ile tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Necmettin İŞCİ, Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü. Karaağaç Kampüsü Tel: 0476 2230010-4301
Bölüm Olanakları
Hemşirelik bölümü, eğitim öğretim faaliyetlerini şehir merkezinde bulunan Karaağaç Kampüsündeki Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında yer alan sınıf ve uygulama laboratuvarından gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma ile üniversite bünyesindeki diğer fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 80 kişilik kapasiteli amfiler ile 56 kişilik kapasiteye sahip ve projeksiyon cihaz bulunan sınıflarda yürütülmekte olup; 1 simülasyon laboratuvarı, 2 uygulama laboratuvarı kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan İnternet laboratuvarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. Ayrıca fakülte binasında kafeterya bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirecek temel ve güncel bilgi, beceri ve tutuma sahiptir.
2Hemşirelik uygulamalarında sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
3Bilişim ve bakım teknolojilerini hemşirelik uygulamalarında kullanır.
4Hemşirelikle ilgili bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, kullanabilme becerisine sahiptir.
5Sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerini kanıta dayalı ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
6Hemşirelik uygulamalarını etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirir.
7Hemşirelik alanına ilişkin araştırmalarda sorumluluk alır.
8Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek sürekli mesleki ve bireysel gelişimini sürdürür.
9En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşlarıyla paylaşır.
10Bilimsel ve sosyal etkinliklerde, araştırmalarda ve projelerde yer alır.
11Birey/aile/toplum ve sağlık bakım ekibi üyeleriyle etkili iletişim kurar ve iş birliği içinde çalışır.
12Etkili iletişim kurar.
13Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirecek temel ve güncel bilgi, beceri ve tutuma sahiptir.
14Hemşirelik bakımını, kanıta dayalı olarak hemşirelik süreci doğrultusunda uygular.
15Çalışma ortamında kalite, iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahiptir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
122233333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201100101000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 20110010101 ANATOMİ - I Zorunlu 3 0 0 3
3 20110010106 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
4 20110010102 FİZYOLOJİ -I Zorunlu 2 0 0 2
5 20110010100 HEMŞİRELİK ESASLARI - I Zorunlu 4 4 0 6
6 20110010107 HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
7 20110010105 HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
8 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
9 20110010103 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 4 0 21
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201100201000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 20110020101 ANATOMİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 20110020115 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
4 20110020102 FİZYOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 2
5 20110020100 HEMŞİRELİK ESASLARI - II Zorunlu 4 12 0 10
6 20110020104 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
7 20110010104 TIBBİ BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
8 22110020103 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 12 0 23
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201100301000 3.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 20110030102 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
4 22110030104 HASTA ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
5 20110030103 HASTALIKLARDA BESLENME Zorunlu 2 0 0 2
6 20110030100 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 4 12 0 10
7 20110030101 PATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
8 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 12 0 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201100401000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 22110040101 BULAŞICI VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
4 20110040100 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 4 12 0 10
5 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
6 20110040102 SAĞLIK VE HASTALIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
8 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
9 20110040103 YAZ STAJI - I Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 14 12 0 25
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201100501000 5.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 20110050103 ACİL YARDIM VE BAKIM HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
3 22110050100 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 4 12 0 10
4 22110050101 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
5 20110050102 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
6 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
Toplam 12 14 0 21
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201100601000 6. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 20110060101 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 3
3 20110060100 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 4 12 0 10
4 20110060103 HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
5 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
6 20110060102 SAĞLIK HUKUKU VE HEMŞİRELİK Zorunlu 2 0 0 2
7 20110060104 YAZ STAJI - II Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 11 12 0 22
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201100701000 7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 22110070101 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 4 12 0 10
3 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
4 22110070100 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 4 12 0 10
Toplam 8 24 0 20
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 201100801000 8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 22110080100 HEMŞİRELİK UYGULAMASI I Zorunlu 0 8 0 7
3 22110080102 HEMŞİRELİK UYGULAMASI II Zorunlu 0 8 0 7
4 22110080101 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Zorunlu 4 8 0 7
5 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
Toplam 4 24 0 21
 
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20110010109 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 0 3
2 20110010110 ORYANTASYON VE UYUM Seçmeli 2 0 0 3
3 20110010111 HEMŞİRELİK FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 20110010112 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2 0 0 3
5 20110010114 KENDİNİ TANIMA VE GİRİŞKENLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 20110010115 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
7 20110010116 STRES VE KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 20110010117 TOPLUM BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 3
9 20110010118 HEMŞİRELİK TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
10 20110020106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20110010113 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
2 20110020105 HEMŞİRELİK SÜRECİ Seçmeli 2 0 0 3
3 20110020107 HEMŞİRELİKTE SİMÜLASYON UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
4 20110020108 ELEŞTİREL DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 3
5 20110020109 SAĞLIK OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
6 20110020110 SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİKSEL MUAYENE Seçmeli 2 0 0 3
7 20110020111 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
8 20110020112 HEMŞİRELİKTE BAKIM MODELLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 20110020113 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 0 0 3
10 20110020114 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
3.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20110030105 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 20110030106 NEFROLOJİ VE DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 20110030107 ATILGANLIK EĞİTİMİ VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 20110030108 AĞRI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 20110030109 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
6 20110030110 LABORATUVAR HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 20110030111 REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
8 20110030112 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Seçmeli 2 0 0 3
9 20110030113 TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK Seçmeli 2 0 0 3
10 22110030114 HEMŞİRELİKTE İNOVASYON Seçmeli 2 0 0 3
11 22110030115 BİLGİ OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20110040104 ENGELLİ BİREY VE AİLEYE YAKLAŞIM Seçmeli 2 0 0 3
2 20110040105 DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 3
3 20110040106 DİYABET HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 20110040108 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 20110040109 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
6 20110040110 TEMEL EKG VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
7 20110040111 FİZYOPATOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
8 20110040112 AKADEMİK OKUMA, YAZMA VE SUNUM BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 22110040107 STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20110050104 CİNSELLİK VE CİNSEL SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
2 20110050105 AİLE PLANLAMASI VE DANIŞMANLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 20110050106 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 20110050107 ADLİ HEMŞİRELİK Seçmeli 2 0 0 3
5 20110050108 KANITA DAYALI HEMŞİRELİK Seçmeli 2 0 0 3
6 20110050110 HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
7 20110050111 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
8 20110050112 PALYATİF BAKIM Seçmeli 2 0 0 3
9 20110050113 SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK Seçmeli 2 0 0 3
10 22110050114 BAĞIMLILIK VE HEMŞİRELİK Seçmeli 2 0 0 3
11 22110050115 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
12 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 3
13 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
6. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20110060105 HEMŞİRELİKTE KARİYER PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 3
2 20110060106 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 20110060107 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 2 0 0 3
4 20110060108 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 20110060109 AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
6 20110060110 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 20110060111 BÜYÜME VE GELİŞME Seçmeli 2 0 0 3
8 20110060112 SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
9 20110060113 SOSYAL PEDİATRİ Seçmeli 2 0 0 3
10 22110060114 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 3
11 22110060115 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
12 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 3
13 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20110070102 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
2 20110070103 KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 20110070104 HEMŞİRELİKTE MESLEKİ İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
4 20110070105 HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 20110070107 KARİYER DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
6 20110070108 BİLİMSEL PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
7 20110070109 ENGELLİLİK VE HEMŞİRELİK Seçmeli 2 0 0 3
8 20110070110 SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİK Seçmeli 2 0 0 3
9 20110070111 AKILCI İLAÇ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
10 20110070112 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 2 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 20110080102 SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
2 20110080103 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 3
3 20110080104 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 20110080105 MESLEKİ YAŞAMA GEÇİŞ Seçmeli 2 0 0 3
5 20110080106 TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
6 20110080107 AFET VE KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
7 20110080108 MAKALE OKUMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
8 20110080109 HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 3
9 20110080110 KRONİK HASTALIKLARDA BAKIM Seçmeli 2 0 0 3
10 20110080111 SAĞLIK ALANINDA TAMAMLAYICI YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr