Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
22110020103TIBBİ MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ Zorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin öğrenimleri ve meslek yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri infeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların morfolojik ve kültürel özelliklerini, metabolizmasını, genetiğini, mikroorganizmalar arası, mikroorganizmalar, çevre ve organizma ilişkilerini, mikroorganizmalarınizolasyon ve identifikasyonu ve insanlara bulaş yollarını, kemoterapötik ve dezenfektanların özelliklerini bilmesi ve antimikrobiyal duyarlılık testlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Mikrobiyoloji ve parazitoloji hakkında bilgi kazandırma yolu ile, bu bilgileri hemşirelik uygulamalarına aktarabilme becerisi kazandırmaktır.
2Hastalara ait biyolojik örnekleri (kan, idrar vs) alabilecekler
3Gözle görülen parazitleri Ascaris lumbricoides, Taenia saginata halkası, E.vermicularis vs. parazitleri tanıyabilecektir.
4Perianal materyal örneğini hazırlayacak ve selofan bant yöntemini uygulayacaklardır.
5Bölgede görülen paraziter enfeksiyonları tanımlayabilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojide temel kavramlar, bakteri hücresinin yapısı, fizyolojisi, üremesi ve genetiği, antibiyotik etki ve direnç mekanizmaları, sterilizasyon-dezenfeksiyon, immünolojide temel kavramlar, temel immün yanıt mekanızması, aşırı duyarlık reaksiyonları, serolojik testler, mantar, protozoa, helmint ve virüslerın incelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mikrobiyolojiye Giriş, Bakterilerin sınıflandırılması, Hücre yapısı, Üremesi, Metabolizmasıyokyok
2Bakterilerin boyanma özellikleri, üreme özellikleri ve mikrobiyolojide kullanılan besiyerleriyokyok
3Bakteri metabolizması, mikroorganizma konak arası ilişkileryokyok
4Normal mikrop florası, enfeksiyon bulaşma yolları, sterilizasyon, dezenfeksiyonyokyok
5Bakteriyel enfeksiyonların Patogeneziyokyok
6Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prensipleriyokyok
7Antimikrobiyal ilaçlar ve etki mekanizmalarıyokyok
8Antibiyotik duyarlılık testleriyokyok
9Gram Pozitif bakteriler ve enfeksiyonlarıyokyok
10Gram Negatif Bakteriler ve Enfeksiyonlarıyokyok
11Mikobakteriler ve Neisseralaryokyok
12Parazitolojiye giriş, protozoonlar, nematodlar, sestodlar, trematodlaryokyok
13Temel immünoloji, aşılar ve serumlaryokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji ( Ed; Prof.Dr Kaya Kılıçturgay ) 2-İmmünolojiye Giriş ( Ed; Prof Dr Kaya Kılıçturgay ) 3- Tıbbi Parazitoloji ( Prof Dr Enver Tali Çetin Prof Dr Özdem Anğ Prof -Dr Kurtuluş Töreci İstanbul Üni.Tıp Fak yayınları ) 4-Klinik Mikrobiyolojik Tanı ( Pof Dr Hakkı Bilgehan ) 5-Genel Tıp Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilimi (Prof Dr Ekrem Kadri Unat İstanbul Üni. Tıp Fak yayınları ) 6-Jawetz E,Melnick JL,Adelberg EA,Brooks GF,Butel JS,Ornston LN 7-Medical Microbiology 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım2510
Gözlem111
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma5210
Makale Kritik Etme111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)64
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1334333333333333
ÖÇ2343333333333333
ÖÇ3333333333333333
ÖÇ4333333333333333
ÖÇ5333333333333333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr