Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
22110080101HEMŞİRELİKTE YÖNETİMZorunlu487
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders; öğrencilere yönetim ilke, kavram, kuram ve araçları ile bunların hemşirelik hizmetlerinde kullanım yollarına; hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgi, beceri, tutumları ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili bilgilerin uygulamaya aktarılması becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin İŞCİ Dr. Öğr. Üyesi Fuat KAHRAMAN
Öğrenme Çıktıları
1Yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimine ilişkin temel kavramları tanımlayabilir.
2Yönetimin ilke ve teorilerini kavrar ve hemşirelik hizmetleri yönetiminde bu ilke ve teorileri nasıl kullanacağını açıklayabilir.
3Yönetim sürecinde yer alan planlama, örgütleme, yürütme ve değerlendirmeye ilişkin temel ilke, kavram ve kuramları kavrar, hemşirelik hizmetleri yönetiminde bunları uygulayabilir.
4Hemşirelikte yönetim becerisi kazanmanın önemini açıklayabilir.
5Yönetici hemşirelerin rol ve işlevlerini kavrayabilir.
6Türkiye’deki sağlık ve hemşirelik hizmetlerinin organizasyonunu ve işleyişini kavrayabilir.
7Liderlik ile ilgili temel kavramları, kuramları tanımlaması, kişisel liderlik tarzını değerlendirmesi ve hemşirelikte liderlik becerisinin önemini fark eder.
8Hemşirelikte güç oluşturmanın önemini açıklar..
9Hemşirelikte motivasyon iş doyumunu etkileyen faktörleri ifade eder.
10Hemşirelik hizmetlerinin sunumunda değişimin önemini ifade eder.
11Problem çözme sürecini kullanmanın önemini ifade eder.
12Hemşirelik hizmetlerini yönetiminde karar vermenin rolünü açıklayabilir.
13Hemşirelikte eleştirel düşünmenin gerekliliğini açıklayabilir.
14İnsan kaynakları yönetimi ilkelerini hemşirelik hizmetleri yönetiminde nasıl kullanacağını açıklar ve bunları uygulayabilir.
15Sağlık hizmetlerinde kalite ve toplam kalite yönetimi ilkelerini açıklayarak ve bunların hemşirelik hizmetlerinin sunumu arasındaki ilişkiyi ifade eder.
16Mesleki gelişimi desteklenmekte hizmet içi eğitimin önemini ifade eder.
17Sağlık hizmetleri yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelerin farkında olur.
18Hemşirelik hizmetlerinin sunumunda yönetimini de dikkate alınması gereken yasa ve yönetmelikleri ifade eder.
19Hemşirelik hizmetlerinin sunumunda yönetiminde etik ilkelere duyarlı hareket etmenin önemini ifade eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Hemşirelik Esasları-II İç Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Asgari derse devam etmek. Önerilen kaynaklardan en az bir tanesini edinmek.
Dersin İçeriği
Yönetim ile ilgili kavramlar (yönetim, yönetici, yönetim düzeyleri, etkinlik, verimlilik), Yönetimin ilkeleri, Yönetim teorileri, Yönetimin süreçleri, Yönetim biçimleri ve yönetici tipleri, Hemşirelikte yönetim kavramı (profesyonel hemşirenin rol ve sorumluları kapsamında yönetimin önemi ve gerekliliği), Sağlık hizmetlerinde organizasyon, Hemşirelik hizmetleri yönetimi, Hemşirelik hizmetleri yönetimi düzeyleri, Hemşirelik hizmetleri yönetimi organizasyonu, Hemşirelik hizmetleri organizasyonunda yetki devri, Hemşirelikte liderlik-güç-otorite-etkileme, Hemşirelikte politika, Hemşirelikte motivasyon ve tükenmişlik, Hemşirelikte iş doyumu ve işten ayrılma niyeti, Hemşirelikte değişim yönetimi ve değişimi yönetme süreci, Hemşirelikte problem çözme ve karar verme süreci, Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi ve toplam kalite yönetimi, SWOT analizi, Risk yönetimi, Çatışma yönetimi, Hemşirelikte insan kaynakları yönetimi, İş analizi ve iş tanımı, Hemşirelikte performans yönetimi, Bakım ünitesinin yönetimi, Hemşirelikte insangücü planlaması ve hemşirelik sunum sistemleri, Çalışma çizelgeleri, Örgüt (kurum) kültürü, Örgütsel güven-örgütsel bağlılık-örgütsel vatandaşlık, Stres yönetimi, Hemşirelikte ekip çalışması, Hemşirelikte hizmet içi eğitimin yönetimi, Hemşirelikte hizmetleri yönetiminde iletişim yönetimi, Hemşirelikte toplantı ve zaman yönetimi, Hemşirelik ile ilgili yasal konular (yasalar, yönetmelikler, ilgili mevzuat)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-Tanışma ve Dersin Tanıtımı (Dersin amaç, hedef, yöntemi ve değerlendirilmesi) - Yönetim ile ilgili kavramlar (yönetim, yönetici, yönetim düzeyleri, etkinlik, verimlilik) -Yönetimin İlkeleri-Klinik Uygulama
2-Yönetim Biçimleri ve Yönetici Tipleri -Hemşirelikte Yönetim Kavramı (Profesyonel hemşirenin rol ve sorumluları kapsamında yönetimin önemi ve gerekliliği)-Klinik Uygulama
3-Yönetim Biçimleri ve Yönetici Tipleri -Hemşirelikte Yönetim Kavramı (Profesyonel hemşirenin rol ve sorumluları kapsamında yönetimin önemi ve gerekliliği)-Klinik Uygulama
4-Sağlık Hizmetlerinde Organizasyon -Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, -Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Düzeyleri -Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Organizasyonu ve Yetki Devri-Klinik Uygulama
5-Hemşirelikte Liderlik-Güç-Otorite-Etkileme -Hemşirelikte Politika -Hemşirelikte Performans Değerlendirme-Klinik Uygulama
6-Hemşirelikte Motivasyon ve Tükenmişlik -Hemşirelikte İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyeti-Klinik Uygulama
7-Hemşirelikte Değişim Yönetimi ve Değişimi Yönetme Süreci -Hemşirelikte Problem Çözme ve Karar Verme Süreci-Klinik Uygulama
8-Ara Sınavı
9-Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi -SWOT Analizi -Risk Yönetimi-Klinik Uygulama
10-İnsan Kaynakları Yönetimi -İş Analizi ve İş Tanımı -Bakım Ünitesinin Yönetimi -Hemşirelikte İnsangücü Planlaması ve Hemşirelik Sunum Sistemleri -Çalışma çizelgeleri-Klinik Uygulama
11-Örgüt (Kurum) Kültürü -Örgütsel Güven-Örgütsel Bağlılık -Örgütsel Vatandaşlık-Klinik Uygulama
12-Stres Yönetimi -Hemşirelikte Ekip Çalışması -Hemşirelikte Hizmet İçi Eğitimin Yönetimi-Klinik Uygulama
13- Hemşirelikte Çatışma Yönetimi -Hemşirelikte İletişimin Yönetimi -Toplantı ve Zaman Yönetimi-Klinik Uygulama
14-Hemşirelik ile İlgili Yasal Konular (Yasalar, Yönetmelikler, İlgili Mevzuat) -Genel Tekrar-Klinik Uygulama
15Yarıyıl Sonu Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ülkü Tatar, Emine Ercan Türkmen. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Akademi Basın, 2014 Gülten Uyer, Hemşirelik Hizmetleri Yönetim El Kitabı. Koç vakfı yayınları, 2016. Saliha Koç , Yönetici Hemşireliğe Giden Yolda Adım Adım. Nobel Akademik Yayıncılık, 2016. Dilek Ekici, Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi, 2016. Dilek Ekici, Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, 2016. Dilek Ekici, Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi, 2016. Nursing Administration: Scope and Standards of Practice. American Nurses Association American Nurses Association, 2009. Eleanor J. Sullivan, Effective Leadership and Management in Nursing Pearson, 2012. Bessie L. Marquis RN, Carol J. Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application. Huston Wolters Kluwer, Lippincott, 2011. Patricia S. Yoder-Wise, Leading and Managing in Nursing, Mosby, 2013. Linda A. Management And Leadership For Nurse AdministratorsRoussel, Jones & Bartlett Learning, 2015.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Haftalık 8 saat.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım515
Uygulama/Pratik148112
Soru-Yanıt111
Takım/Grup Çalışması515
Beyin Fırtınası111
Rapor Hazırlama10110
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14114
Rapor10110
Performans14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1453554551344555
ÖÇ2453455441344554
ÖÇ3453555551344555
ÖÇ4453555451344554
ÖÇ5553545451344555
ÖÇ6453544451344554
ÖÇ7453545451244555
ÖÇ8553545451344555
ÖÇ9553445451344555
ÖÇ10553545451344555
ÖÇ11553545451344555
ÖÇ12543545451344555
ÖÇ13543445451344455
ÖÇ14553445351344555
ÖÇ15553544451344454
ÖÇ16553545441344555
ÖÇ17553445451344545
ÖÇ18553445451334555
ÖÇ19453545551344454
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr