Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen - Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Türk Dili ve EdebiyatıProgram Tanımları
Kuruluş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve ana bilim dalları açılmasındaki teklifi ile 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. maddesi uyarınca 16.06.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 4 yılın sonunda başarıyla bitirenlere Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü diploması ve Türk Filologu veya Türkolog unvanı verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-LYS)’den yeterli puanın alınmış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Türkolog unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmaktır.
Program Profili
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bütün dersler teorik olarak okutulmaktadır. Öğrenimin ilk yılında alanla ilgili temel kazanımları sağlamaya yönelik dersler verilmektedir. Öğrencilerimiz 2. yıldan itibaren seçmeli ders alabilmektedir. Programın gerekliliği olarak Osmanlıca ağırlıklı bir öğrenim sürdürülmektedir. Bu nedenle Arap alfabeli metinlerin okunabilmesi program yeterliği açısından önem arz etmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı veya özel okullarda öğretmenlik, Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler. Ayrıca mezun öğrencilerimiz yeterlilikleri sağlamak koşuluyla üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman kadrolarına atanabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve Lisans derecesinin de etkisiyle Yüksek Lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Türk Dili ve Edebiyatı Programı’nda verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıliçi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı elde etmek ve derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000, Iğdır, Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle 2 Profesör 3 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 11 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Dil ve edebiyat bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olabilecek
2Çağın getirdiği güncel dil ve edebiyat alanlarındaki problemleri tanıyabilecek
3İlgili literatüre hâkim bir donanıma sahip olacak
4Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilecek
5Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisini kazanmış olacak
6Dil ve edebiyat ürünlerini eleştirel bir bakışla çözümleme ve değerlendirme bilgi ve becerisini kazanmak.
7Alan bilgilerini eğitim öğretim amacına yönelik olarak kullanabilecek
8Kültürel olgu ve değişimleri dil ve edebiyat ürünleri yoluyla çözümleyip açıklayabilecek
9 Temel dil ve edebiyat bilgilerini kavrama becerisine sahip olabilecek
10Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilecek ve etkin iletişim sağlayabilecek
11Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanacak
12Dil ve edebiyat problemlerinin çözümüne yönelik olarak disiplinlerarası yaklaşımla hareket edebilecek

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111222333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 180300501102 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I Zorunlu 2 0 0 4
3 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
4 180300501101 OSMANLI TÜRKÇESİ I Zorunlu 4 0 0 5
5 180300501106 TÜRK DİLİ TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
6 180300501103 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
7 180300501105 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Zorunlu 2 0 0 2
8 180300501104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Zorunlu 2 0 0 4
9 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
10 180300501100 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 21 0 0 32
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 180300002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
3 180300502102 ESKİ TÜRK EDEBIYATINA GİRİŞ II Zorunlu 2 0 0 3
4 180300502101 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 4 0 0 5
5 180300502106 TÜRK DİLİ TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
6 180300502103 TÜRK HALK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 3
7 180300502105 TÜRKÇE KOMPOZİSYON II Zorunlu 2 0 0 2
8 180300502104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II Zorunlu 2 0 0 4
9 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
10 180300502100 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 23 0 0 31
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300503000 3. DÖNEM SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
2 180300503102 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 4
3 180300503105 ESKİ TÜRKÇE I Zorunlu 2 0 0 3
4 180300503101 OSMANLI TÜRKÇESİ III Zorunlu 4 0 0 4
5 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
6 180300503103 TÜRK HALK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 3
7 180300503104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III Zorunlu 2 0 0 4
8 180300503100 YENİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 16 0 0 22
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300504000 4. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 180300504102 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 4
3 180300504105 ESKİ TÜRKÇE II Zorunlu 2 0 0 3
4 180300504101 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Zorunlu 4 0 0 0
5 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
6 180300504103 TÜRK HALK EDEBİYATI III Zorunlu 2 0 0 0
7 180300504104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV Zorunlu 2 0 0 0
8 180300504100 YENİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 16 0 0 7
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300505000 5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 180300505101 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I Zorunlu 2 0 0 3
3 180300505104 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I Zorunlu 2 0 0 3
4 180300505102 ESKİ TÜRK EDEBİYATI III Zorunlu 2 0 0 4
5 180300505127 ORTA TÜRKÇE I Zorunlu 2 0 0 0
6 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
7 180300505103 TÜRK HALK EDEBİYATI IV Zorunlu 2 0 0 4
8 180300505100 YENİ TÜRK EDEBİYATI III Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 14 0 0 14
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300506000 6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 180300506101 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ II Zorunlu 2 0 0 3
3 180300506104 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II Zorunlu 2 0 0 3
4 180300506102 ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV Zorunlu 2 0 0 0
5 180300506128 ORTA TÜRKÇE II Zorunlu 2 0 0 0
6 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
7 180300506103 TÜRK HALK EDEBİYATI V Zorunlu 2 0 0 3
8 180300506100 YENİ TÜRK EDEBİYATI IV Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 14 0 0 9
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300507000 7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 180300507100 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 0
3 180300507101 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 0
4 180300507102 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V Zorunlu 2 0 0 0
5 180300507123 KIPÇAK TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 3
6 180300507125 METİN ŞERHİ Zorunlu 2 0 0 0
7 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
8 180300507103 TÜRK HALK BİLİMİ I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 14 0 0 6
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300508000 8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 180300508100 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 0
3 180300508122 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 3
4 180300508101 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 0
5 180300508102 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI Zorunlu 2 0 0 0
6 210300508100 GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU Zorunlu 2 0 0 0
7 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
8 180300508103 TÜRK HALK BİLİMİ II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 14 0 0 3
 
3. DÖNEM SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300503106 ADBİLİM -I Seçmeli 2 0 0 0
2 180300503107 TÜRK HALK İNANIŞLARI Seçmeli 2 0 0 0
3 180300503108 ELEŞTİREL OKUMA Seçmeli 2 0 0 0
4 180300503109 TÜRK HALK ŞİİRİ Seçmeli 2 0 0 0
5 180300503110 MORFOLOJİ I Seçmeli 2 0 0 0
6 180300503111 TÜRK DESTANCILIK GELENEĞİ I Seçmeli 2 0 0 0
7 180300503112 FARSÇA I Seçmeli 2 0 0 5
8 180300503113 TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİ METİNLERİ I Seçmeli 2 0 0 5
9 180300503114 DİKSİYON I Seçmeli 0 0 0 0
10 180300503115 ATASÖZLERİ VE DEYİMLER I Seçmeli 2 0 0 0
11 180300503116 BATI EDEBİYATI I Seçmeli 2 0 0 5
12 180300503117 EDEBİ MÜNAKAŞALAR Seçmeli 2 0 0 0
13 180300503118 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
14 180300503119 ESKİ TÜRK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 3
15 180300503120 ARAPÇA I Seçmeli 2 0 0 0
16 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
4. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300504106 BEDEN DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
2 180300504108 ADBİLİM -II Seçmeli 2 0 0 0
3 180300504109 TÜRK HALK FIKRALARI Seçmeli 2 0 0 0
4 180300504110 MORFOLOJİ II Seçmeli 2 0 0 0
5 180300504111 TÜRK DESTANCILIK GELENEĞİ II Seçmeli 2 0 0 0
6 180300504112 FARSÇA II Seçmeli 2 0 0 5
7 180300504113 TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİ METİNLERİ II Seçmeli 2 0 0 0
8 180300504114 DİKSİYON II Seçmeli 2 0 0 0
9 180300504115 ATASÖZLERİ VE DEYİMLER II Seçmeli 2 0 0 0
10 180300504116 BATI EDEBİYATI II Seçmeli 2 0 0 0
11 180300504117 ARA NESİL EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 0
12 180300504118 FECR-İ ATİ Seçmeli 2 0 0 0
13 180300504120 ARAPÇA II Seçmeli 2 0 0 0
14 180300504121 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 5
15 180300504122 TÜRKÇENİN SÖZDİZİMİ Seçmeli 2 0 0 0
16 180300504123 TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 2 0 0 5
17 180300504124 HALK HİKAYELERİNİN YAPISI Seçmeli 2 0 0 0
18 180300504125 BİR BİYOGRAFİ AHMET KUDSİ TECER Seçmeli 2 0 0 0
19 180300505115 DEDE KORKUT İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 0
20 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300505105 EDEBİYAT KURAM VE ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ I Seçmeli 2 0 0 0
2 180300505106 TÜRK EDEBİYATINDA DÜŞÜNCE AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 0
3 180300505107 TÜRK TİYATRO TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
4 180300505108 METİN YAZARLIĞI VE EDİTÖRLÜK Seçmeli 2 0 0 0
5 180300505109 EDEBİYAT VE SÜRELİ YAYINLAR Seçmeli 2 0 0 0
6 180300505110 ROMAN VE HIKAYE TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 0
7 180300505111 TÜRK HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8 180300505112 SÖZLÜ VE YAZILI HALK EDEBİYATI METİN KARŞILAŞTIRMALARI Seçmeli 2 0 0 0
9 180300505113 TÜRKÜ İNCELEMELERİ VE ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 0 0 0
10 180300505114 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
11 180300505119 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI Seçmeli 2 0 0 0
12 180300505120 BASIN YAYIN DİLİ OLARAK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
13 180300505121 DİLBİLİM I Seçmeli 2 0 0 0
14 180300505123 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI Seçmeli 2 0 0 0
15 180300505126 PSİKOANALİTİK EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 0
16 180300505130 FARSÇA-III Seçmeli 2 0 0 0
17 180300507116 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 2 0 0 0
18 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
19 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300506105 EDEBİYAT KURAM VE ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ II Seçmeli 2 0 0 0
2 180300506106 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 180300506107 GÖSTERGEBİLİM Seçmeli 2 0 0 0
4 180300506108 EDEBİ AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 0
5 180300506109 TÜRK ROMANINDA KÖY Seçmeli 2 0 0 0
6 180300506110 TÜRK TİYATROSU METİN TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 0
7 180300506111 ANLATI BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 0
8 180300506112 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 0
9 180300506113 DERLEME METOT VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
10 180300506114 GELENEKSEL TÜRK HALK TİYATROSU Seçmeli 2 0 0 0
11 180300506115 MASAL KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
12 180300506116 TÜRK HALK EDEBIYATINDA MİZAH Seçmeli 2 0 0 0
13 180300506119 TÜRKÇE SÖZLÜK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
14 180300506121 DİLBİLİM II Seçmeli 2 0 0 0
15 180300506123 ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
16 180300506126 TÜRK MESNEVİ EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 0
17 180300506127 TEMALARDAN ŞİİRE VE ŞAİRE Seçmeli 2 0 0 0
18 180300506129 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ ROMANI Seçmeli 2 0 0 0
19 180300506130 FARSÇA-IV Seçmeli 2 0 0 0
20 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
21 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
22 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300507105 İŞARET DİLİ I Seçmeli 2 0 0 0
2 180300507106 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ANI VE MEKTUPLAR I Seçmeli 2 0 0 0
3 180300507107 EDEBİYATTA MODERNİZM VE POSTMODERNİZM Seçmeli 2 0 0 0
4 180300507108 TÜRK EDEBİYATINDA POETİKALAR Seçmeli 2 0 0 0
5 180300507109 CUMHURİYET DÖNEMİNDE POPÜLER ROMANLAR Seçmeli 2 0 0 0
6 180300507110 MEDYA OKUR-YAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 180300507111 TÜRK DİL BİLGİSİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2 0 0 0
8 180300507112 ANLAMBİLİM I Seçmeli 2 0 0 0
9 180300507113 TEKKE EDEBIYATI Seçmeli 2 0 0 0
10 180300507114 GÜNÜMÜZ TÜRK EDEBİYATINDA HALK KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 0
11 180300507115 HALK KÜLTÜRÜ VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
12 180300507118 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZİRECİLİK Seçmeli 2 0 0 0
13 180300507119 TÜRKOLOJİ BİBLİYOGRAFYASI Seçmeli 2 0 0 0
14 180300507120 GARİP ŞİİRİ Seçmeli 2 0 0 0
15 180300507122 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİZAH Seçmeli 2 0 0 0
16 180300507124 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
17 180300507126 EDEBİYATIMIZA ESTETİK VE FELSEFİ BAKIŞLAR Seçmeli 2 0 0 0
18 210300507100 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
19 210300507101 KLASİK FARS EDEBİYATI MESNEVİLERİ Seçmeli 2 0 0 5
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300508105 İŞARET DİLİ II Seçmeli 2 0 0 0
2 180300508106 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ANI VE MEKTUPLAR II Seçmeli 2 0 0 0
3 180300508108 CÖNK VE MECMUALAR Seçmeli 2 0 0 0
4 180300508109 SAZ ŞAİRLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 180300508110 TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 0
6 180300508111 TÜRK DİL BİLGİSİ UYGULAMALARI II Seçmeli 2 0 0 0
7 180300508112 ANLAMBİLİM II Seçmeli 2 0 0 0
8 180300508113 EDEBİYAT VE SİNEMA Seçmeli 2 0 0 0
9 180300508114 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA GELENEK Seçmeli 2 0 0 0
10 180300508116 ETİMOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
11 180300508117 MUKAYESELİ TÜRK DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
12 180300508118 TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 0
13 180300508119 TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ Seçmeli 2 0 0 0
14 180300508120 İKİNCİ YENİ ŞİİRİ Seçmeli 2 0 0 0
15 180300508123 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ÜSLUP VE AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 0
16 180300508124 MANZUM METİN ŞERHİ Seçmeli 2 0 0 0
17 180300508125 TÜRK NESİR EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr