Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300503102ESKİ TÜRK EDEBİYATI IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
XI-XIV. yüzyıllar arası Klasik Türk edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1İslamiyet’in kabulüyle Türk edebiyatında oluşan değişiklikleri öğrenir ve İslami dönem Türk edebiyatının kaynaklarını kullanır.
2Yusuf Has Hacib, Kâşgarlı Mahmud, Edib Ahmed, Ahmed Yesevî ve Hâkim Süleyman Ata gibi şahsiyetlerin edebî kişilikleri ve eserlerini kavrar.
3Klasik Türk edebiyatının kuruluş safhasındaki şairleri ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinir.
4XI-XIV. yüzyıllar arasında teşekkül eden siyasî, kültürel ve edebî hayata dair bilgi edinir.
5Divan edebiyatının kuruluş safhasında rol alan şairler hakkında bilgi sahibi olabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türklerin İslâmiyeti Kabulünden Önceki Edebiyatına Kısa Bir Bakış; Türklerin İslâmiyeti kabulüyle oluşmaya başlayan yeni kültürel ve edebî ortam içinde verilen ilk eserler; XI-XII. yüzyllar arasında kaleme alınmış belli başlı eserler; XIII. yüzyılda Anadolu'da oluşmaya başlayan Türk edebiyatı ve ilk şairler; XIV. yüzyılda Eski Türk Edebiyatı; XIV. yüzyıl Türk edebiyatının özellikleri, bu dönemin önemli temsilcileri ve bu temsilcilerin eserlerinden örnek manzum-mensur metinlerin incelenmesi: Yunus Emre, Şeyyad Hazma, Kadı Burhaneddin, Hoca Mesud, Ahmedî, Nesimî,; XIII-XIV. yüzyıllara ait mensur metinler üzerinde okuma ve inceleme çalışmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Edebiyat tarihi nedir? Türk edebiyatının devirleri, İslâmî Türk edebiyatının kuruluş safhası. --
2Karahanlı Döneminde Türk edebiyatı ve özellikleri.
3Yûsuf Has Hâcib ve Kutadgu Bilig.
4Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk.
5Edib Ahmed Yüknekî ve Atabetü’l-Hakâyık.
6Ahmed Yesevî ve Divân-ı Hikmet.
7Hakîm Süleymân Ata ve Bakırgan Kitabı.
8Ara sınav.
9XIII.yy’da Anadolu’da gelişen Türk edebiyatı ve özellikleri.
10Hacı Bektâş-ı Velî ve eserleri.
11Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ve eserleri.
12Sultan Veled ve eserleri.
13Ahmed Fakih ve Çarh-nâme'si.
14Hoca Dehhânî - Şeyyâd Hamza ve eserleri.
15Yûnus Emre, eserleri ve şiir dünyası.
16Dönem sonu sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şentürk, A., Kartal A., Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul, 2012. Mengi, M., Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Yay. , 2019. Kartal, Ahmet, Doğu’nun Uzun Hikayesi Türk Edebiyatında Mesnevi, Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul, 2013. Akün, Ömer F. Divan Edebiyatı. İstanbul: TDVİA, C. 9, s. 389-427 Büyük Türk Klâsikleri, 4 Cilt, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1985 Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Türk Dil Kurumu Yay, Ankara, 1986 Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1980. İslâm Ansiklopedisi, 13 Cilt, MEB Yay. İstanbul, 1978.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı212
Derse Katılım236
Bireysel Çalışma21530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma212
Okuma22040
Ev Ödevi21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1545444444444
ÖÇ2554444444334
ÖÇ3554554434343
ÖÇ4554543443544
ÖÇ5544444543545
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr