Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300507123KIPÇAK TÜRKÇESİZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kıpçak Türkçesinin gramer özelliklerini öğretmek. Arap Harfli Kıpçak Türkçesi metinleri okuyabilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ
Öğrenme Çıktıları
1Tarihî Kıpçak Türkçesini tanır.Kıpçaklar ile ilgili genel bilgileri anlatır. Tarihî Kıpçak Türkçesi metinlerini okur ve açıklar. Kıpçak Türkçesinin kaynaklarını sıralar. Kıpçak Türkçesinin diğer tarihî Türk yazı dilleriyle ilgisini ve farklı yönlerini sıralar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
1-Kıpçak Türkçesi hakkında genel bilgilendirme. 2-Kıpçak Türkçesinin dil özellikleri. G3-ülistan Tercümesi (Kitâb Gülistan bit-Türkî) 4-Mukaddemetül-Gaznevi fii-İbâdât(Ziyâul-Manevî) Tercümesi 5-Kitâb fi-ilmin-Nüşşâb (Hulâsa) 6-Kitâb fil-Fıkh bi-Lisânit-Türkî 7-Kitâbül-Hayl 8-Ara Sınav 9-Kitâb fil-fıkh 10-Münyetü1-Guzât 11-Şerhül-Menâr 12-Baytaratül-Vâzıh 13-Kitâb-ı Mukaddime-i Ebûl-Leysis-Semerkandî 14-Final SAınavı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11. Kıpçaklar hakkında genel bilgi 2. Kıpçak Türkçesinin oluşumu ve Kıpçak Türkçesinin tarihî Türk yazı dilleri arasındaki yeri ve diğer Türk yazı dilleriyle ilgisi 3. Kıpçak Türkçesinin yayılım alanları. Bu alanlara yayılma sebepleri. Bu alanların ayırt edici özellikleri 4. Codex Cumanicus adlı eser, bu eserin genel özellikleri, eserden bir parçanın incelenmesi 5. Codex Cumanicus’tan parçanın incelenmesine devam 6. Ermeni Kıpçakçası hakkında bilgi 7. Ara sınavı 8. Memlûk Kıpçakçasının doğuş sebepleri ve temel özellikleri ve Memlûk Kıpçakçasıyla yazılan eserler 9. Memlûk Kıpçakçasıyla yazılan eserlerden örnek bir metnin okunması 10. Memlûk Kıpçakçasıyla yazılan eserlerden örnek bir metnin okunmasına devam 11. Seyf-i Sarayî’nin Gülistan tercümesi hakkında genel bilgiler 12. Seyf-i Sarayî’nin Gülistan tercümesinden bir metnin incelenmesi 13. Seyf-i Sarayî’nin Gülistan tercümesinden bir metnin incelenmesine devam 14. Seyf-i Sarayî’nin Gülistan tercümesinden bir metnin incelenmesine devam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gökbel, Ahmet (2000) Kıpçak Türkleri, İstanbul. Karamanlıoğlu, Ali Fehmi (1994) Kıpçak Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Safran, Mustafa (1993)Yaşadıkları Sahalarda Yazılan Lugatlara Göre Kuman/Kıpçaklarla Siyasî, İktisadî, Sosyal ve Kültürel Yaşayış, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. Toparlı, Recep, Vural, H., Karaatlı, R., (2003) Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Toparlı, Recep, Vural, Hanifi (2000) Kıpçak Türkçesi, Sivas.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım111
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma3515
Ev Ödevi3515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1333334444445
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr