Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300501102ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eski Türk edebiyatının genel özellikleri, kaynakları, nazım şekilleri ve aruz ölçüsü hakkında tanıtıcı bilgi sunmak, bu bilgileri değerlendirmek ve uygulamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Eski Türk edebiyatının diğer edebiyatlarla ilişkisini bilebilme.
2Eski Türk Edebiyatının genel özelliklerini kavrar.
3Eski Türk Edebiyatının kaynaklarını öğrenip kullanır.
4Eski Türk Edebiyatı eserlerinde kullanılan nazım şekilleri, aruz ölçüsü ve kafiye çeşitlerini öğrenir.
5Eski Türk Edebiyatı’nda kullanılan Aruz ölçüsünü bilebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eski Türk edebiyatının tanımı, doğuşu, adlandırılışı, coğrafyası. Klasik Türk edebiyatının kaynakları. Kaside, gazel, kıt’a, mesnevi vb. nazım şekilleri ve özellikleri. Aruz vezni, tanımı, tarihçesi, belli başlı aruz kalıpları ve uygulamalı örnekleri. Klasik Türk şiirinde çokça kullanılan mazmunlara ilişkin bilgiler, edebî sanatlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Eski Türk Edebiyatının tanımı, adlandırılışı, tarihî gelişim süreci ve özellikleri
2Eski Türk Edebiyatının coğrafyası ve kaynakları
3Eski Türk Edebiyatı ile ilgili genel kavramlar ve genel kavramların metinler üzerinde tespiti ve incelenmesi.
4Eski Türk Edebiyatında beyitlerden oluşan nazım biçimleri (Kaside, Gazel, Müstezâd, Kıt’a, Mesnevî). Dört mısralı nazım biçimleri (Rubaî, Tuyuğ).
5Eski Türk Edebiyatında bendlerden oluşan nazım biçimleri (Müselles, Murabba, Terbî’, Şarkı, Muhammes, Tardiye, Tahmis, Müseddis, Tesdîs, Müsebba, Tesbî’, Müsemmen, Tesmîn, Mütessâ’, Muaşşer, Ta’şîr).
6Bendlerden oluşan diğer nazım biçimleri (Taştir, Terkîb-i Bend, Tercî-i Bend).
7Eski Türk şiirinin genel kavramlarının ve nazım şekillerinin metinler üzerinde çalışılması
8Ara Sınav.
9Aruzla ilgili temel kurallar ve terimler. Vezin bulma usulü.
10Eski Türk edebiyatında kullanılan bahirler ve kalıpları.
11Eski Türk Edebiyatında kafiye; kafiye ile ilgili temel kurallar ve terimler. Kafiye harfleri; çeşitleri ve kafiye ile ilgili diğer hususlar.
12Çeşitli eserlerden seçilen şiirlerin eski harflerle yazılması, okunması, nesre çevrilmesi ve yorumlanması. Seçilen şiirler üzerinde vezin ve kafiye tespit ve inceleme çalışmalarının yapılması.
13Çeşitli eserlerden seçilen şiirlerin eski harflerle yazılması, okunması, nesre çevrilmesi ve yorumlanması. Seçilen şiirler üzerinde vezin ve kafiye tespit ve inceleme çalışmalarının yapılması
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Saraç, M.A. Yekta, Klâsik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kafiye, Gökkubbe Yay., İstanbul, 2013. Levend, Agâh Sırrı, Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, Dergah Yay., İstanbul, 2017. Köprülü, F. 1980. Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara.  Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara, 2004. İpekten, Haluk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergah Yay., İstanbul, 2001. Nihad, M. Çetin, “Aruz” maddesi, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, C.3, İstanbul, 1991. Büyük Türk Klasikleri, 14 cilt., Ötüken Yayınları, İstanbul, 1985. Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1986. Köprülü, M. Fuad (1980), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma149126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)133
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1335543444345
ÖÇ2335544444345
ÖÇ3335544444345
ÖÇ4335544444345
ÖÇ5335543434335
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr