Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Atatürk Üniversitesi Ortak - Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeProgram Tanımları
Kuruluş
2011
Kazanılan Derece
Ziraat yüksek Mühendisi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından en az 55 almış olmak, 4 yıllık fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 120 AKTS karşılığı dersten 100 üzerinden en az 65 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi öğrencinin ders aşamasında bir adet seminer vermesi gerekir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, konusuyla ilgili bir alanda tez çalışması yürütür. Hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Program Profili
Toprak-Su kaynaklarının ve doğal çevrenin korunması, niteliklerinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir kullanımının sağlanması, bitkisel üretimin artırılması ve verimlilik sorunlarının çözümü amacıyla evrensel ölçülerde bilgi üretmek, bu amaçla gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, bağımsız araştırma yapan, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmada gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmış, kendi pozisyonunda uluslar arası standartlarda hizmet verebilecek niteliklerde bireyler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri ile tarımsal araştırma enstitülerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı devlet su işlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, Üniversitelerde, İl özel idarelerinde, Belediyelerde, kamu ve özel bankalarda, ziraat odalarında, tarım kredi kooperatiflerinde, sulama birliklerinde, sigorta şirketleri, arazi toplulaştırmasında faaliyet gösteren mühendislik firmalarında, özel tarımsal danışmanlık kuruluşlarında, toprak, bitki, su ve gübre analiz laboratuvarlarında, kimyasal ve organik gübre fabrikalarında, ilaç, tohum ve gübre bayilerinde çalışma imkanları bulmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Fen Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanını ve kabul edilen yabancı dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Alınan derslerden ara sınavlar ve yıl sonu sınavından 65 (100 üzerinden) not ortalaması almak gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
müfredatta yer alan derslerden ağırlıklı ortalam olarak 65 (100 üzerinden) not ortalamsına sahip olmak, 2 yılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamak. vetez hazırlayarak jüri karşısında savunmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü her türlü toprak, bitki, su, gübre ve çevresel atıkların analizlerinin yapılabileceği, yeni teknoloji ürünü alet ve ekipmanlarla donatılmış modern Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuvarında, Enstrümantal Analiz Laboratuvarında, toprak koruma ve erozyon çalışmalarının yürütüldüğü Toprak Fiziği Laboratuvarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Çıktıları
1Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2Bilgi üretme yöntemlerini kavrar
3Yöntem ve teknikleri uygulama, ölçme değerlendirme bilgisine sahip olur.
4Veri toplama analiz etme ve verileri değerlendirme bilgisine sahip olur.
5Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilimleri kullanarak alanı ile ilgili konuları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6Alanı ile ilgili güncel bilgiyi takip eder ve bilgi kaynaklarına ulaşır, kaynak araştırması yapar.
7Uygulamalar için gerekli olan bilgi kaynakları ile teknolojik araçları seçme ve kullanma becerisi kazanır.
8Sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerilerine sahip olur. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisini kazanır.
9Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak planlayabilme, yürütebilme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme yeteneği kazanır.
10Disiplinlerarası çalışma yapma yeteneği kazanır.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1111111111
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBBSDG-GÜZ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 6
2 TBBSDG-GÜZ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
3 TBB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
4 TBB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 20 0 0 12
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 12
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
3 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
4 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
5 TBBSDG-BAHAR TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
6 TBBSDG-BAHAR TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
7 TBBSDG-BAHAR TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
8 TBBSDG-BAHAR TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
9 TBB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
10 TBB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
11 TBB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
12 TBB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 32 0 0 42
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 12
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
3 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
4 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
5 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
6 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
7 TBBSDG-GÜZ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 6
8 TBBSDG-GÜZ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
9 TBB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
10 TBB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
11 TBB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
12 TBB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 36 0 0 48
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
3 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
4 TBB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
5 TBB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
6 TBB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 24 0 0 36
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 TBB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AÜBBG-100 SEBZE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
2 AÜBBG-101 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBG-102 TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-103 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBG-104 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBG-105 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBG-106 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBG-107 MEYVE AĞAÇLARINDA DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBG-108 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜTBBG-100 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜTBBG-101 TOPRAK SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜTBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜTBBG-103 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜTBBG-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜTBBG-105 TOPRAK MİROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜTBBG-106 TOPRAK MİKROORGANİZMALARINI İNCELEME METODLARI Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜTEG-100 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜTEG-101 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜTEG-102 TARIMSAL YAYIM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 AÜTEG-103 FAYDA VE MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
28 AÜTEG-104 REFAH EKONOMİSİ VE POLİTİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 0
29 AÜTEG-105 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
30 AÜTEG-106 TARIM ÜRÜNLERİNDE MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Seçmeli 3 0 0 0
32 AÜZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ ISLAHINDA FENOTİPİK DEĞERLENDİRME METOTLARI Seçmeli 3 0 0 0
33 AÜZTG-102 İLERİ SÜT SIĞIRCILIĞI PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
36 AÜZTG-105 BİLGİSAYAR UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
37 AÜZTG-106 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
38 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 AÜZTG-108 TÜRKİYE'DE GÖÇER ARICILIK VE SAHA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
40 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
41 AÜZTG-110 MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
42 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
43 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
44 BBG-102 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
45 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
46 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
47 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
48 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
49 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
50 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
51 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
52 BBG-110 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
53 BBG-111 SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
54 BKG-100 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM Seçmeli 2 2 0 0
55 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 6
56 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
57 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
58 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
59 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
60 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
61 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
62 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
63 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
64 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
65 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 0 0 0 0
66 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
67 BSMG-100 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
68 BSMG-101 BASINÇLI SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
69 BSMG-102 TARIMSAL SAVAŞ MAKİNALARI VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
70 BSMG-103 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
71 BSMG-104 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
72 BSMG-105 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
73 BSMG-106 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
74 BSMG-107 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
75 BSMG-109 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
76 BSMG-110 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 3 0 0 0
77 BSMG-111 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
78 BSMG-112 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
79 BSMG-113 TARIMSAL YAPILARDA BETON Seçmeli 3 0 0 0
80 BSMG-114 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
81 BSMG-115 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
82 BSMG-116 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
83 EMG-100 ELEKTRİK ŞEBEKE KAYIPLARININ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
84 EMG-101 ENDÜSTRİYEL YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
85 EMG-102 ÇOK FAZLI ENERJİ SİSTEMLERİNİN FAZ KOORDİNATLARI İLE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
86 EMG-103 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALI SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
87 EMG-104 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
88 EMG-105 RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
89 EMG-106 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
90 EMG-107 İLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
91 EMG-108 İLERİ DÜZEYDE YARIİLETKEN ELEMANLAR Seçmeli 3 0 0 0
92 GMG-100 SÜT İŞLETMELERİNDE SANİTASYON Seçmeli 3 0 0 0
93 GMG-101 SÜT TEKNOLOJİSİNDE HOMOJENİZASYON Seçmeli 2 2 0 0
94 GMG-102 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PETİTLER Seçmeli 3 0 0 0
95 GMG-103 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
96 GMG-104 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
97 GMG-105 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
98 GMG-106 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 0
99 GMG-107 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
100 GMG-108 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
101 GMG-109 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
102 GMG-110 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
103 GMG-111 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
104 GMG-112 GIDA BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
105 GMG-113 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 0
106 GMG-114 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
107 GMG-115 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
108 GMG-116 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
109 GMG-117 ET FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
110 İMG-100 YÜZEYSEL TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
111 İMG-101 ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
112 İMG-102 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
113 İMG-103 SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
114 İMG-104 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
115 İMG-105 YAPI İŞLETMESİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
116 İMG-106 MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
117 İMG-107 AKARSULARDA SEDİMENT HAREKETİ Seçmeli 3 0 0 0
118 İMG-108 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
119 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
120 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
121 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
122 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 6
123 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 6
124 TBBG-102 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE VERİ ANALİZ METODLARI Seçmeli 2 2 0 6
125 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 6
126 TBBG-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ 1 Seçmeli 2 2 0 0
127 TBBG-104 İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
128 TBBG-105 ADSORBSİYON Seçmeli 3 0 0 0
129 TBBG-106 KROMOTOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
130 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 6
131 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
132 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
133 TBBG-110 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
134 TBBG-111 TOPRAK AMENAJMANI Seçmeli 3 0 0 0
135 TBBG-112 EROZYON TAHMİN TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
136 TBBG-113 YÜZEY AKTİF MADDELER VE KOLLOİT KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
137 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
138 TBG-102 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
139 TBG-103 FARKLI FAMİLYALARDA YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
140 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 2 2 0 6
141 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
142 TBG-106 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
143 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
144 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
145 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
146 TBG-110 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
147 TBG-111 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Seçmeli 3 2 0 0
148 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
149 TBG-113 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
150 TBG-114 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
151 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
152 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
153 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
154 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
155 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
156 TBG-121 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
157 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
158 TBG-123 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
159 TBG-124 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
160 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
161 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 0
162 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
163 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 3 2 0 0
164 TBG-129 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
165 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
166 TBG-131 BİTKİ TAKSONOMİSİNDE TEHLİKE (IUCN) VE HABİTAT (EUNIS) KODLARI Seçmeli 3 0 0 0
167 TBG-132 AĞIR METAL HİPERAKÜMÜLATÖRÜ BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
168 TBG-133 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
169 TEG-100 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
170 TEG-101 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
171 TEG-102 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 6
172 TEG-103 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 6
173 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
174 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
175 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
176 TEG-107 TARIM İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK Seçmeli 0 0 0 0
177 TEG-108 FAYDA MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
178 TEG-109 KIRSAL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
179 TEG-110 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
180 ZTG-100 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
181 ZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
182 ZTG-102 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
183 ZTG-103 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 6
184 ZTG-104 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 6
185 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREME Seçmeli 3 0 0 0
186 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREMENİN DENETLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
187 ZTG-106 KÜÇÜKBAŞ ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DAVRANIM Seçmeli 3 0 0 0
188 ZTG-106 HAYVAN DAVRANIMI Seçmeli 3 0 0 0
189 ZTG-107 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMELERİ Seçmeli 3 0 0 0
190 ZTG-108 SPSS KULLANIMI VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
191 ZTG-110 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
192 ZTG-111 YEM KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
193 ZTG-112 HAYVAN BESLEME İLE İLGİLİ HASTALIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
194 ZTG-113 RUMİNANTLAR İÇİN ALTERNATİF YEM KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
195 ZTG-114 KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
196 ZTG-115 GIDA VE YEM GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
197 ZTG-116 HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AÜBBG-100 SEBZE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
2 AÜBBG-101 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBG-102 TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-103 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBG-104 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBG-105 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBG-106 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBG-107 MEYVE AĞAÇLARINDA DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBG-108 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜTBBG-100 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜTBBG-101 TOPRAK SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜTBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜTBBG-103 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AÜBBB-100 MEYVE AĞAÇLARININ DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
2 AÜBBB-101 KÜRESEL ISINMANIN BAHÇE BİTKİLERİ YETŞTİRİCİLİĞİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBB-102 SEBZE TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBB-103 BİYOÇEŞİTLİLİK VE SEBZE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBB-104 EGZOTİK SEBZELER Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBB-105 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBB-106 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBB-107 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNİN BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBB-108 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBBB-109 SEBZELERDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKB-101 MİKOLOJİ VE LABAROTUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKB-102 SU İÇİ BİTKİLERİ VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKB-103 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKB-104 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKB-105 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKB-106 ENTOMOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜBKB-107 EKONOMİK ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜBKB-108 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜBKB-112 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ VE İNSEKTİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜBKB-113 UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜBKB-114 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜTBBB-100 EROZYON (AŞINIM) TAHMİNİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 AÜTBBB-101 ETÜT HARİTALAMA VE ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 0
28 AÜTBBB-102 TOPRAK TAVRININ ESASLARI : TOPRAK İŞLEME Seçmeli 3 0 0 0
29 AÜTBBB-103 TOPRAK SU İLŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
30 AÜTBBB-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
31 AÜTBBB-105 GÜBRE ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
32 AÜTBBB-106 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
33 AÜTBBB-107 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
34 AÜTBBB-108 TARIMSAL ÜRETİMİ SINIRLANDIRAN TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 AÜTBBB-109 YAPRAK GÜBRELERİ VE YAPRAK GÜBRELEMESİ Seçmeli 3 0 0 0
36 AÜTBBB-110 TARIM ALANLARININ DRENAJI Seçmeli 3 0 0 0
37 AÜTBBB-111 TOPRAK OLUŞUMU VE SINIFLAMA Seçmeli 3 0 0 0
38 AÜTBBB-112 TOPRAK FİZİĞİNDE TEMEL PRENSİPLER VE PROBLEMLER Seçmeli 3 0 0 0
39 AÜTEB-100 TARIMSAL DEĞER BİÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
40 AÜTEB-101 AB TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
41 AÜTEB-102 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
42 AÜTEB-103 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
43 AÜTEB-104 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
44 AÜTEB-105 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
45 AÜTEB-106 TARIMSAL TİCARET POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
46 AÜTEB-107 UYGULAMALI TARIMSAL PAZARLAMA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 AÜTEB-108 EKONOMETRİK ANALİZLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
48 AÜTEB-109 TARIMSAL İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
49 AÜTEB-110 TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
50 AÜTEB-111 TARIMSAL ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
51 AÜZTB-100 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KARKAS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
52 AÜZTB-101 ET SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
53 AÜZTB-102 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 AÜZTB-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
55 AÜZTB-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
56 AÜZTB-105 KRİMİNALİSTİK İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
57 AÜZTB-106 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
58 AÜZTB-107 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
59 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
60 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 6
61 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
62 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
63 BBB-104 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
64 BBB-105 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
65 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
66 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
67 BBB-108 SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
68 BBB-109 ÖRTÜ ALTI ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
69 BBB-110 BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
70 BBB-111 BAHÇE BİTKİLERİNDE EKOLOJİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 0
71 BBB-112 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
72 BBB-113 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
73 BKB-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
74 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 6
75 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 6
76 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
77 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
78 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
79 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
80 BKB-107 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
81 BKB-108 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
82 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
83 BKB-110 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
84 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
85 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
86 BSMB-100 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
87 BSMB-102 KARMA YEM ÜRETİM MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
88 BSMB-103 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
89 BSMB-104 TOPRAK İŞLEME ALET VE MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
90 BSMB-105 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
91 BSMB-106 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
92 BSMB-107 BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
93 BSMB-108 ÇELİK SİLOLOR Seçmeli 3 0 0 0
94 BSMB-109 HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA ÇEVRE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
95 BSMB-110 TARIMSAL MEKANİZASYONDA İŞ ETÜDÜ Seçmeli 3 0 0 0
96 BSMB-111 TARIM MAKİNALARI VE DENEY İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
97 BSMB-112 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
98 BSMB-113 SÜT SAĞIM MEKANİZASYONU VE SÜT İŞLEME MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
99 BSMB-114 TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
100 BSMB-115 MİNERAL GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE KALİBRASYONU Seçmeli 3 0 0 0
101 BSMB-116 TARLA BİTKİLERİNİN VE BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
102 BSMB-117 ANIZA DOĞRUDAN EKİM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
103 BSMB-118 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 3 0 0 0
104 BSMB-119 BİYOKÜTLE ENERJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
105 BSMB-120 HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
106 EMB-100 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE AŞIRI GERİLİMLER VE BUNLARA KARŞI KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
107 EMB-101 ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ/ Seçmeli 3 0 0 0
108 EMB-102 OPTOELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 0
109 EMB-103 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
110 EMB-104 İNCE FİLM BÜYÜTME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
111 GM-114 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MADDELER Seçmeli 3 0 0 0
112 GM-120 SERBEST RADİKALLER, ANTİOKSİDANLAR VE GIDALAR Seçmeli 3 0 0 0
113 GM-125 YENİLEBİLİR YAĞLARIN BOZULMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 0
114 GMB-109 KARBONHİDRATLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
115 GMB-115 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
116 GMB-116 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
117 GMB-117 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
118 GMB-118 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
119 GMB-119 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
120 GMB-121 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
121 GMB-122 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 0
122 GMB-123 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
123 GMB-125 GIDA BİYOKİMYASI-II Seçmeli 3 0 0 0
124 GMB-126 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
125 GMB-127 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
126 GMB-128 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
127 GMB-129 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
128 GMB-130 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
129 GMB-131 LAKTİK ASİT FERMENTASYONU Seçmeli 3 0 0 0
130 GMB-132 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
131 GMB-133 GIDA BULAŞANLARI VE TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
132 GMB-134 GIDA SANAYİNDE MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
133 GMB-135 ET MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
134 GMB-136 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
135 İMB-100 KAMU ALTYAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
136 İMB-101 YÖNETİM MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
137 İMB-102 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
138 İMB-103 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE ARAZİ DENEYLERİ Seçmeli 3 0 0 0
139 İMB-104 DERİN TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
140 İMB-105 ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
141 İMB-106 SU KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
142 İMB-107 HİDROKLİMATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
143 İMB-108 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
144 TBB-100 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 6
145 TBB-101 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
146 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
147 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
148 TBB-104 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
149 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
150 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
151 TBB-106 İLERİ ZİRAİ METEOROLOJİ Seçmeli 2 2 0 6
152 TBB-107 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
153 TBB-108 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
154 TBB-110 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
155 TBB-111 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
156 TBB-112 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 0
157 TBB-113 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
158 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
159 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
160 TBB-127 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
161 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
162 TBB-130 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 2 0 0
163 TBB-131 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
164 TBB-132 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
165 TBB-132 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
166 TBB-133 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 0
167 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
168 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
169 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
170 TBB-137 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
171 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
172 TBB-139 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
173 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
174 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
175 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
176 TBB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
177 TBB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
178 TBB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
179 TBB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
180 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
181 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
182 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
183 TBBB-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - I Seçmeli 2 2 0 6
184 TBBB-104 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
185 TBBB-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
186 TBBB-105 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 6
187 TBBB-106 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
188 TBBB-107 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
189 TBBB-108 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 6
190 TBBB-109 BAĞLAYICILAR VE HİDRASYON ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
191 TBBB-110 TOPRAKTA KÜTLE TAŞINMASININ MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
192 TBBB-111 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
193 TBBB-112 TOPRAK ENZİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
194 TBBB-113 EROZYON TAHMİNİ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
195 TBBB-114 TOPRAK AMENAJMANI Seçmeli 3 0 0 0
196 TBBB-115 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
197 TBBB-116 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
198 TBBB-117 İLERİ TOPRAK MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
199 TBBB-118 TOPRAK İLMİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
200 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
201 TEB-100 TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
202 TEB-101 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
203 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 6
204 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 6
205 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
206 TEB-105 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
207 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
208 TEB-107 ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
209 TEB-108 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
210 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
211 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
212 ZTB-102 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
213 ZTB-103 SAS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
214 ZTB-104 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
215 ZTB-105 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
216 ZTB-107 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
217 ZTB-108 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BESLENMEYE BAĞLI METABOLİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
218 ZTB-109 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
219 ZTB-110 ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
220 ZTB-111 DENEY TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
221 ZTB-112 SPSS-II Seçmeli 3 0 0 0
222 ZTB-113 İN VİVO VE İN VİTRO SİNDİRİM DENEME TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
223 ZTB-114 SÜT İNEKLERİNDE RASYON HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
224 ZTB-115 RUMİNANTLARDA VİTAMİN VE MİNERAL METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
225 ZTG-110 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AÜBBB-100 MEYVE AĞAÇLARININ DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
2 AÜBBB-101 KÜRESEL ISINMANIN BAHÇE BİTKİLERİ YETŞTİRİCİLİĞİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBB-102 SEBZE TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBB-103 BİYOÇEŞİTLİLİK VE SEBZE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBB-104 EGZOTİK SEBZELER Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBB-105 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBB-106 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBB-107 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNİN BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBB-108 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBBB-109 SEBZELERDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKB-101 MİKOLOJİ VE LABAROTUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKB-102 SU İÇİ BİTKİLERİ VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKB-103 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKB-104 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKB-105 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKB-106 ENTOMOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜBKB-107 EKONOMİK ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜBKB-108 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜBKB-112 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ VE İNSEKTİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜBKB-113 UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜBKB-114 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜTBBB-100 EROZYON (AŞINIM) TAHMİNİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
27 AÜTBBB-101 ETÜT HARİTALAMA VE ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 6
28 AÜTBBB-102 TOPRAK TAVRININ ESASLARI : TOPRAK İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
29 AÜTBBB-103 TOPRAK SU İLŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
30 AÜTBBB-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
31 AÜTBBB-105 GÜBRE ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
32 AÜTBBB-106 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
33 AÜTBBB-107 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
34 AÜTBBB-108 TARIMSAL ÜRETİMİ SINIRLANDIRAN TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 AÜTBBB-109 YAPRAK GÜBRELERİ VE YAPRAK GÜBRELEMESİ Seçmeli 3 0 0 0
36 AÜTBBB-110 TARIM ALANLARININ DRENAJI Seçmeli 3 0 0 0
37 AÜTBBB-111 TOPRAK OLUŞUMU VE SINIFLAMA Seçmeli 3 0 0 0
38 AÜTBBB-112 TOPRAK FİZİĞİNDE TEMEL PRENSİPLER VE PROBLEMLER Seçmeli 3 0 0 0
39 AÜTEB-100 TARIMSAL DEĞER BİÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
40 AÜTEB-101 AB TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
41 AÜTEB-102 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
42 AÜTEB-103 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
43 AÜTEB-104 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
44 AÜTEB-105 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
45 AÜTEB-106 TARIMSAL TİCARET POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
46 AÜTEB-107 UYGULAMALI TARIMSAL PAZARLAMA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 AÜTEB-108 EKONOMETRİK ANALİZLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
48 AÜTEB-109 TARIMSAL İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
49 AÜTEB-110 TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
50 AÜTEB-111 TARIMSAL ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
51 AÜZTB-100 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KARKAS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
52 AÜZTB-101 ET SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
53 AÜZTB-102 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 AÜZTB-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
55 AÜZTB-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
56 AÜZTB-105 KRİMİNALİSTİK İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
57 AÜZTB-106 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
58 AÜZTB-107 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
59 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
60 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 6
61 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
62 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
63 BBB-104 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
64 BBB-105 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
65 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
66 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
67 BBB-108 SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
68 BBB-109 ÖRTÜ ALTI ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
69 BBB-110 BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
70 BBB-111 BAHÇE BİTKİLERİNDE EKOLOJİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 0
71 BBB-112 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
72 BBB-113 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
73 BKB-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
74 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
75 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 0
76 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
77 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
78 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
79 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
80 BKB-107 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
81 BKB-108 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
82 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
83 BKB-110 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
84 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
85 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
86 BSMB-100 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
87 BSMB-102 KARMA YEM ÜRETİM MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
88 BSMB-103 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
89 BSMB-104 TOPRAK İŞLEME ALET VE MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
90 BSMB-105 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
91 BSMB-106 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
92 BSMB-107 BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
93 BSMB-108 ÇELİK SİLOLOR Seçmeli 3 0 0 0
94 BSMB-109 HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA ÇEVRE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
95 BSMB-110 TARIMSAL MEKANİZASYONDA İŞ ETÜDÜ Seçmeli 3 0 0 0
96 BSMB-111 TARIM MAKİNALARI VE DENEY İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
97 BSMB-112 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
98 BSMB-113 SÜT SAĞIM MEKANİZASYONU VE SÜT İŞLEME MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
99 BSMB-114 TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
100 BSMB-115 MİNERAL GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE KALİBRASYONU Seçmeli 3 0 0 0
101 BSMB-116 TARLA BİTKİLERİNİN VE BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
102 BSMB-117 ANIZA DOĞRUDAN EKİM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
103 BSMB-118 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 3 0 0 0
104 BSMB-119 BİYOKÜTLE ENERJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
105 BSMB-120 HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
106 EMB-100 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE AŞIRI GERİLİMLER VE BUNLARA KARŞI KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
107 EMB-101 ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ/ Seçmeli 3 0 0 0
108 EMB-102 OPTOELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 0
109 EMB-103 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
110 EMB-104 İNCE FİLM BÜYÜTME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
111 GM-114 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MADDELER Seçmeli 3 0 0 0
112 GM-120 SERBEST RADİKALLER, ANTİOKSİDANLAR VE GIDALAR Seçmeli 3 0 0 0
113 GM-125 YENİLEBİLİR YAĞLARIN BOZULMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 0
114 GMB-109 KARBONHİDRATLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
115 GMB-115 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
116 GMB-116 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
117 GMB-117 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
118 GMB-118 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
119 GMB-119 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
120 GMB-121 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
121 GMB-122 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 0
122 GMB-123 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
123 GMB-125 GIDA BİYOKİMYASI-II Seçmeli 3 0 0 0
124 GMB-126 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
125 GMB-127 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
126 GMB-128 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
127 GMB-129 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
128 GMB-130 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
129 GMB-131 LAKTİK ASİT FERMENTASYONU Seçmeli 3 0 0 0
130 GMB-132 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
131 GMB-133 GIDA BULAŞANLARI VE TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
132 GMB-134 GIDA SANAYİNDE MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
133 GMB-135 ET MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
134 GMB-136 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
135 İMB-100 KAMU ALTYAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
136 İMB-101 YÖNETİM MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
137 İMB-102 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
138 İMB-103 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE ARAZİ DENEYLERİ Seçmeli 3 0 0 0
139 İMB-104 DERİN TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
140 İMB-105 ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
141 İMB-106 SU KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
142 İMB-107 HİDROKLİMATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
143 İMB-108 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
144 TBB-100 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 6
145 TBB-101 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
146 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
147 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
148 TBB-104 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
149 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
150 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
151 TBB-106 İLERİ ZİRAİ METEOROLOJİ Seçmeli 2 2 0 0
152 TBB-107 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
153 TBB-108 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
154 TBB-110 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
155 TBB-111 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
156 TBB-112 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 0
157 TBB-113 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
158 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
159 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
160 TBB-127 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
161 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
162 TBB-130 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 2 0 0
163 TBB-131 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
164 TBB-132 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
165 TBB-132 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
166 TBB-133 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 0
167 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
168 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
169 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
170 TBB-137 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
171 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
172 TBB-139 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
173 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
174 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
175 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
176 TBB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
177 TBB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
178 TBB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
179 TBB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
180 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
181 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
182 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
183 TBBB-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - I Seçmeli 2 2 0 6
184 TBBB-104 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
185 TBBB-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
186 TBBB-105 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 6
187 TBBB-106 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
188 TBBB-107 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
189 TBBB-108 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 6
190 TBBB-109 BAĞLAYICILAR VE HİDRASYON ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
191 TBBB-110 TOPRAKTA KÜTLE TAŞINMASININ MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
192 TBBB-111 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
193 TBBB-112 TOPRAK ENZİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
194 TBBB-113 EROZYON TAHMİNİ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
195 TBBB-114 TOPRAK AMENAJMANI Seçmeli 3 0 0 0
196 TBBB-115 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
197 TBBB-116 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
198 TBBB-117 İLERİ TOPRAK MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
199 TBBB-118 TOPRAK İLMİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
200 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
201 TEB-100 TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
202 TEB-101 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
203 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 6
204 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 6
205 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
206 TEB-105 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
207 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
208 TEB-107 ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
209 TEB-108 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
210 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
211 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
212 ZTB-102 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
213 ZTB-103 SAS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
214 ZTB-104 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
215 ZTB-105 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
216 ZTB-107 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
217 ZTB-108 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BESLENMEYE BAĞLI METABOLİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
218 ZTB-109 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
219 ZTB-110 ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
220 ZTB-111 DENEY TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
221 ZTB-112 SPSS-II Seçmeli 3 0 0 0
222 ZTB-113 İN VİVO VE İN VİTRO SİNDİRİM DENEME TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
223 ZTB-114 SÜT İNEKLERİNDE RASYON HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
224 ZTB-115 RUMİNANTLARDA VİTAMİN VE MİNERAL METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
225 ZTG-110 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AÜBBG-100 SEBZE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
2 AÜBBG-101 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBG-102 TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-103 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBG-104 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBG-105 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBG-106 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBG-107 MEYVE AĞAÇLARINDA DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBG-108 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜTBBG-100 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜTBBG-101 TOPRAK SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜTBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜTBBG-103 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜTBBG-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜTEG-100 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜTEG-101 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜTEG-102 TARIMSAL YAYIM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜTEG-103 FAYDA VE MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜTEG-104 REFAH EKONOMİSİ VE POLİTİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 0
27 AÜTEG-105 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
28 AÜTEG-106 TARIM ÜRÜNLERİNDE MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
29 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Seçmeli 3 0 0 0
30 AÜZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ ISLAHINDA FENOTİPİK DEĞERLENDİRME METOTLARI Seçmeli 3 0 0 0
31