Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkProgram Tanımları
Kuruluş
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 30.10.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Lisans düzeyinde eğitime 2019-2020 öğretim yılından itibaren başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında Lisans Diplomasi” derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların ortaöğretim diplomasına sahip olması ve yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavından ilgili puan türünde yeterli puan almış olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Halkla İlişkiler bölümü, önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler tüm derslerini başarmış olması ve bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Halkla ilişkiler ve reklamcılık birer iletişim disiplinidir. Bu disiplin, sosyal psikoloji, ekonomi, siyaset, hukuk gibi çeşitli disiplinlerle yakın ilişki içinde olan disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Farklı fikirlere sahip, alanında marka ve iletişim stratejisi geliştirip uygulayan, reklam ve halkla ilişkiler kampanyası yürütürken dijital medya ile geleneksel medyayı etkin biçimde kullanabilen, ekip çalışmasına yatkın, edindiği bilimsel bilgiyi pratiğe dönüştürebilen mezunlar verir. Ayrıca en güncel bilgi ve uygulamalara yönelik bir donanım kazanılması sağlamak. Bu hedefler doğrultusunda program öğrencilerine, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış temel ve seçmeli derslerden oluşan bir ders havuzu sunar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan öğrenciler iletişim ve medya alanında faaliyet gösteren birimlerde görev alabilirler. Ayrıca her türlü kamu kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde ve sivil toplum örgütlerinde; reklam ve halkla ilişkiler ile ilgili sorumluluklar üstlenebilirler. Bölümümüzdeki kuramsal derslerin niteliği, akademisyen olmak isteyen öğrencilere, teorik alanda da donanım sahibi olma imkanı vermektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Güz ve Bahar dönemi olmak üzere iki ders dönemi içerisinde öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme notu en az 60’tır. Öğrencilerin dersi geçebilmeleri için, final ve bütünleme sınav notlarının 50’nin altında olmaması gerekmektedir. Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Programımızdaki müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan ve Iğdır Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ebru Gülbuğ EROL (Bölüm Başkanı), e-posta: egulbug.erol@igdir.edu.tr Telefon: (0476) 223 00 10 / Adres: Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 76000 Iğdır/Türkiye
Bölüm Olanakları
Kütüphane, Derslikler, Konferans Salonu

Program Çıktıları
1Alanındaki temel kavram, kuram, yöntem ve modelleri bilir.
2Hedef kitleyi tanıma, uygun mesajlar oluşturma ve iletme çabası içinde olur.
3Kurum ve kuruluşların reklam ve halkla ilişkiler yönetimi hakkında bilgi sahibi olur ve buna uygun medya planlaması yapar.
4Kurum ve kuruluşların reklam ve tanıtımında geleneksel medya, dijital medya ve diğer tanıtım ortamlarında kullanılan teknikleri bilir.
5Alan bilgisini kullanarak, alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları tespit eder ve çözer.
6Alanında kampanya hazırlama, planlama ve yönetme becerisine sahiptir.
7Reklam mesajlarını, iletişim ortamlarının farklı özelliklerini dikkate alarak oluşturur.
8Alanın gerektirdiği iletişim araç ve ortamlarını; geleneksel medya ve dijital medyayı etkili biçimde kullanır.
9Kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler ve reklam, kampanya ve etkinliklerini oluşturur, planlar ve yürütür.
10Tüketici davranışlarına ilişkin yapılan araştırmaları takip eder ve edindiği bilgileri alanında ürettiği iletilerde uygular.
11Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
12Halkla ilişkiler kampanyaları ve reklam projelerinde yer alarak, ekip içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
13Alanın dinamiklerine bütünleşik bir bakış açısıyla yaratıcı ve eleştirel yaklaşarak, özgün ve yenilikçi stratejiler yaratır.
14Alanıyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında sorumluluk alarak, iletişim planı tasarlar.
15Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
16Mesleki uzmanlıklarını destekleyecek yaratıcı üretim, sunum ve ikna tekniklerini tanımlar.
17Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
18Halkla ilişkiler ve reklam alanında proje üretir.
19 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki değişme ve gelişmeleri izleme.
20Reklam, halkla ilişkiler, pazarlama gibi konularda düşünce ve fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ilgili kişi ve kurumlara etkili bir şekilde açıklar.
21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler tasarlar.
22Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki değişme ve gelişmeleri izleme.
23Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
24Dijital iş sürecinde proje üretir.
25Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda, sektörle işbirliği kurarak, kariyer hedeflerini belirler.
26İletişimle ilgili konuların toplumsal ve küresel boyutlardaki etkilerini analiz eder ve yorumlar.
27Alanıyla ilgili teknik ve kuramsal bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgi ve teknikler tasarlar.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111112222223333333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 190500201103 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
3 190500201101 HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR Zorunlu 3 0 0 5
4 190500201100 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
5 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
6 190500201105 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
7 190500201102 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 3
8 190500201104 SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000115 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 180500102100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
3 190500202101 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
4 190500202102 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
5 190500202100 İŞLETME VE YÖNETİM Zorunlu 2 0 0 3
6 190500202103 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 4
7 190500202105 PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 3
8 190500202104 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
9 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 0 0 29
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500203105 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Zorunlu 3 0 0 5
2 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
3 0500001000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-1 Seçmeli - - - 0
4 190500203102 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
5 190500203103 STRATEJİK İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 4
6 190500203100 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 12 0 0 17
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500204104 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM YAZARLIĞI Zorunlu 3 0 0 5
2 190500204100 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
3 190500204105 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
4 190500204101 KURUMSAL İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 4
5 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
6 190500204103 REKLAMCILIĞA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
7 0500002000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-2 Seçmeli - - - 0
Toplam 14 0 0 22
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500205101 GRAFİK TASARIMI -I Zorunlu 3 0 0 4
2 190500205103 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE ÖRNEK OLAYLAR Zorunlu 3 0 0 3
3 190500205102 İLETİŞİM KURAMLARI -I Zorunlu 3 0 0 4
4 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
5 190500205100 REKLAM STRATEJİLERİ Zorunlu 3 0 0 3
6 0500003000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-3 Seçmeli - - - 0
7 190500205104 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 13 2 0 17
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500206104 FOTOĞRAFÇILIK UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 3
2 190500206101 GRAFİK TASARIMI -II Zorunlu 3 0 0 4
3 190500206100 İLETİŞİM BİLİMLERİNDE UYGULAMALI İSTATİSTİK TEKNİKLER Zorunlu 3 0 0 4
4 190500206102 İLETİŞİM KURAMLARI -II Zorunlu 3 0 0 4
5 190500206105 MEDYA PLANLAMA Zorunlu 3 0 0 3
6 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
7 0500004000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-4 Seçmeli - - - 0
Toplam 14 2 0 18
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500207103 HALKLA İLİŞKİLER ARAŞTIRMALARI VE KAMPANYA ANALİZİ Zorunlu 1 2 0 4
2 190500207101 KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 0
3 190500207104 MESLEKİ UYGULAMA -I Zorunlu 3 0 0 5
4 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
5 0500005000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-5 Seçmeli - - - 0
6 190500207100 VİDEO VE WEB YAYINCILIĞI -I Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 10 2 0 13
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500208101 KURUM VE KURULUŞLARDA İLETİŞİM VE REKLAMCILIK Zorunlu 3 0 0 4
2 190500208104 MESLEKİ UYGULAMA -II Zorunlu 3 0 0 5
3 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
4 190500208102 REKLAMCILIK UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 5
5 0500006000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-6 Seçmeli - - - 0
6 190500208100 VİDEO VE WEB YAYINCILIĞI -II Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 10 2 0 18
 
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500203101 SÖZLÜ VE SÖZSÜZ İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 0
2 190500203104 MARKA VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
3 190500203106 MESLEKİ İNGİLİZCE -I Seçmeli 2 0 0 3
4 190500203107 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
5 190500203108 KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
6 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500204102 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 0
2 190500204106 MESLEKİ İNGİLİZCE -II Seçmeli 2 0 0 3
3 190500204107 GÖRSEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
4 190500204108 YENİ MEDYA Seçmeli 2 0 0 3
5 190500204109 İKNA EDİCİ İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
6 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 190500205105 HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 190500205106 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ -I Seçmeli 3 0 0 3
4 190500205107 FONETİK VE DİKSİYON Seçmeli 3 0 0 3
5 190500205108 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
6 190500205109 KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
7 190500205110 TANITIM VE PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 3
8 190500205111 SPONSORLUK Seçmeli 3 0 0 3
9 220500205112 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
10 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
11 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500206103 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
2 190500206106 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ -II Seçmeli 2 0 0 3
3 190500206107 KAMUSAL VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
4 190500206108 İNTERNET VE MOBİL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
5 190500206109 LOBİCİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
6 190500206110 İMAJ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
7 190500206111 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA Seçmeli 2 0 0 3
8 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
9 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
10 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500207102 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 0 0
2 190500207105 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 190500207106 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
4 190500207108 MEDYA VE KAMUOYU Seçmeli 3 0 0 3
5 190500207109 İLETİŞİM VE İKNA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
6 190500207110 MEDYA VE ETİK Seçmeli 3 0 0 0
7 190500207111 MEDYA VE REKLAM Seçmeli 3 0 0 3
8 220500207107 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500208103 REKLAMCILIK KAMPANYALARI VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
2 190500208105 SOSYAL MEDYA VE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 3
3 190500208106 TELEVİZYON REKLAMCILIĞI Seçmeli 3 0 0 3
4 190500208107 SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 3
5 190500208108 HALKLA İLİŞKİLERDE PROTOKOL KURALLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 190500208109 REKLAM AJANSI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190500208110 İNOVASYON VE İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
8 190500208111 SİYASİ KAMPANYALAR Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr