Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen - Edebiyat Fakültesi - Tarih - TarihProgram Tanımları
Kuruluş
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve Ana bilim dalları açılmasındaki teklifi 16.06.2011 tarihli yükseköğretim yürütme toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. Maddesi uyarınca Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Tarih bölümü açılması uygun görülmüştür
Kazanılan Derece
Tarihçi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler ÖSYM'nin yapmış olduğu sınav sonucuna göre programa yerleştirilirler. Sınav hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Atatürk üniversitesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde açıklandığı gibi, öğrenciler tüm derslerinden başarılı olmalıdır.
Program Profili
Geçmişten günümüze insanların bir araya gelerek oluşturmuş oldukları toplumların hem kendi içlerinde hem de diğer toplumlarla var olan siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik durumlarını, ayrıca bu alanlardaki değişim, gelişim ve birbirlerine olan etkilerini çeşitli yönlerden tarih metoduna uygun bir biçimde objektif olarak değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu şekilde tarihi sürece bilimsel olarak bakmalarını sağlayıp, geleceğe dair mantıklı ve kendi içerisinde tutarlı öngörülerde bulundurarak modern çağın gereksinimleri doğrultusunda yeterli seviyeye getirmektir. Öğrencilerimizi genel amaçlar doğrultusunda program yeterliliğine sahip olarak yetiştirmek ve modern tarihçi kimliğini kazandırmaktır. Bu kimliğe sahip olan öğrencilerimiz; tarihsel konuları diğer disiplinlerden de faydalanarak modern ve tarafsız bir tarihçi olarak değerlendirebilir, ayrıca ilgili eğitim kurumlarının bütününde görev alarak topluma faydalı ve Atatürk İlke ve İnkılâpları’na bağlı bireyler yetiştirebilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversitelerde (Devlet ve Özel Üniversiteler) Tarih ve diğer Sosyal Bilimler alanlarında akademisyen ve Devlet Arşivleri’nde uzman olarak görev yapabilirler. Alanlarıyla ilgili çeşitli projelerde görev alabilirler. Ayrıca Öğretmenlik Formasyonu eğitimi alan öğrencilerimiz MEB’de ve özel kuruluşlarda (Özel Okullar ve Dersaneler) öğretmen olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve Lisans derecesinin de etkisiyle Yüksek Lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tarih Programı’nda verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıliçi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Normal süresi 4 yıldır. Ögrecilerin lisans programından mezun olabilmeleri için 169 kredi saat dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Suveren Kampüsü Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali İPEK
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 2013-2014 öğretim yılı itibariyle , 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde dersliklerde projektör bulunmaktadır. Bölümümüz arşivi kuruluş aşamasındadır. Bölüm öğrencileri üniversitemizin merkezi kütüphanesinden faydalanabilirler.

Program Çıktıları
1Yerel tarih bilgisine sahip olabilme.
2Kişinin kendi ulusal tarihinin bilgisine sahip olabilme.
3Tarihin öğreticiliğini bilme.
4Genel tarih bilgisine sahip olma
5Kendi dilinde tarihsel metinleri veya orijinal belgeleri okuma becerisi; özet çıkarma veya transkripsiyon yapma ve uygun bir biçimde bilgileri kataloglama becerisi.
6Tarih yazımının çeşitli türlerini doğru bir şekilde kullanarak kendi dilinde yazma becerisi.
7Kaynak dillerindeki metinleri anlama ve kullanabilme becerisi.
8Yorumlama, notlandırma veya metinleri ve dokümanları doğru bir biçimde, disiplinin kriterlerine uygun olarak düzenleme becerisi.
9Neden-sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak tarihsel konuları değerlendirecekler ve bu bağlamda araştırma ve inceleme eserlerini meydana getirebileceklerdir.
10Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
11Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
12Toplumsal sorumluluk bilinciyle, bireysel veya grup çalışması ortamında toplumdaki tarihe olan ilgiyi artırabilecek, konferans ve seminer gibi faaliyetlerde daha fazla kişiye hitap ederek toplumsal aydınlanmaya katkıda bulunacaklardır.
13Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1111222233333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 130300101103 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - I Zorunlu 2 0 0 2
4 130300101103 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - I Zorunlu 2 0 0 2
5 130300101105 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ - I Zorunlu 2 0 0 3
6 130300101105 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ - I Zorunlu 2 0 0 3
7 130300101101 İSLAM TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
8 130300101101 İSLAM TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
9 130300101106 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - I Zorunlu 2 0 0 2
10 130300101106 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - I Zorunlu 2 0 0 2
11 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
12 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
13 130300101102 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
14 130300101102 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
15 130300101100 OSMANLICA - I Zorunlu 3 0 0 3
16 130300101100 OSMANLICA - I Zorunlu 3 0 0 3
17 130300101000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 3
18 130300101000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 3
19 130300101104 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİYOGRAFYA - I Zorunlu 2 0 0 2
20 130300101104 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİYOGRAFYA - I Zorunlu 2 0 0 2
21 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
22 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
23 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
24 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 44 0 0 50
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
3 180300002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
4 180300002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
5 130300102203 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - II Zorunlu 2 0 0 2
6 130300102203 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - II Zorunlu 2 0 0 2
7 130300102205 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ - II Zorunlu 2 0 0 3
8 130300102205 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ - II Zorunlu 2 0 0 3
9 130300102201 İSLAM TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
10 130300102201 İSLAM TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
11 130300102206 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - II Zorunlu 2 0 0 2
12 130300102206 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - II Zorunlu 2 0 0 2
13 130300102202 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
14 130300102202 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
15 130300102200 OSMANLICA - II Zorunlu 3 0 0 3
16 130300102200 OSMANLICA - II Zorunlu 3 0 0 3
17 130300102000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
18 130300102000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
19 130300102204 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİYOGRAFYA - II Zorunlu 2 0 0 2
20 130300102204 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİYOGRAFYA - II Zorunlu 2 0 0 2
21 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
22 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
23 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
24 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 48 0 0 54
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300103101 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 4
2 130300103101 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 4
3 130300103303 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - III Zorunlu 2 0 0 3
4 130300103303 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - III Zorunlu 2 0 0 3
5 130300103301 İSLAM TARİHİ - III Zorunlu 3 0 0 4
6 130300103301 İSLAM TARİHİ - III Zorunlu 3 0 0 4
7 130300103102 ORTA VE YENİ ÇAĞDA AVRUPA TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 3
8 130300103102 ORTA VE YENİ ÇAĞDA AVRUPA TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 3
9 130300103100 OSMANLI PALEOGRAFYASI - I Zorunlu 2 0 0 3
10 130300103100 OSMANLI PALEOGRAFYASI - I Zorunlu 2 0 0 3
11 130300103103 OSMANLI TARİHİ - I (1300-1453) Zorunlu 3 0 0 3
12 130300103103 OSMANLI TARİHİ - I (1300-1453) Zorunlu 3 0 0 3
13 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
14 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
15 130300103000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 3
16 130300103000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 3
17 130300103104 TARİHİ COĞRAFYA - I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 30 0 0 50
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300104201 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 4
2 130300104201 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 4
3 130300104403 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - IV Zorunlu 2 0 0 3
4 130300104403 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - IV Zorunlu 2 0 0 3
5 130300104401 İSLÂM TARİHİ - IV Zorunlu 3 0 0 4
6 130300104401 İSLÂM TARİHİ - IV Zorunlu 3 0 0 4
7 130300104202 ORTA VE YENİ ÇAĞDA AVRUPA TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
8 130300104202 ORTA VE YENİ ÇAĞDA AVRUPA TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
9 130300104200 OSMANLI PALEOGRAFYASI - II Zorunlu 2 0 0 3
10 130300104200 OSMANLI PALEOGRAFYASI - II Zorunlu 2 0 0 3
11 130300104203 OSMANLI TARİHİ - II (1453-1622) Zorunlu 3 0 0 3
12 130300104203 OSMANLI TARİHİ - II (1453-1622) Zorunlu 3 0 0 3
13 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
14 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
15 130300104000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
16 130300104000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
17 130300104204 TARİHİ COĞRAFYA - II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 30 0 0 44
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300105300 OSMANLI PALEOGRAFYASI - III Zorunlu 2 0 0 4
2 130300105300 OSMANLI PALEOGRAFYASI - III Zorunlu 2 0 0 4
3 130300105102 OSMANLI SOSYO-İKTİSAT TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 3
4 130300105102 OSMANLI SOSYO-İKTİSAT TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 3
5 130300105303 OSMANLI TARİHİ - III (1622-1789) Zorunlu 2 0 0 3
6 130300105303 OSMANLI TARİHİ - III (1622-1789) Zorunlu 2 0 0 3
7 130300105101 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 3
8 130300105101 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 3
9 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
10 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
11 130300105000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 3
12 130300105000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 3
13 130300105104 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 2
14 130300105104 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 2
15 130300105105 TARİH SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
16 130300105103 TÜRK HUKUK TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 3
17 130300105103 TÜRK HUKUK TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 3
18 130300105100 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 4
19 130300105100 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 30 0 0 52
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300106400 OSMANLI PALEOGRAFYASI - IV Zorunlu 2 0 0 4
2 130300106400 OSMANLI PALEOGRAFYASI - IV Zorunlu 2 0 0 4
3 130300106202 OSMANLI SOSYO-İKTİSAT TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
4 130300106202 OSMANLI SOSYO-İKTİSAT TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
5 130300106403 OSMANLI TARİHİ - IV (1789-1918) Zorunlu 2 0 0 3
6 130300106403 OSMANLI TARİHİ - IV (1789-1918) Zorunlu 2 0 0 3
7 130300106201 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
8 130300106201 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
9 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
10 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
11 130300106101 SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
12 130300106101 SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
13 130300106000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
14 130300106000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
15 130300106100 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
16 130300106100 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
17 130300106203 TÜRK HUKUK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
18 130300106203 TÜRK HUKUK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
19 130300106200 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 4
20 130300106200 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 32 0 0 48
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300107105 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 0
2 130300107105 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 0
3 130300107108 LİSANS TAMAMLAMA ÇALIŞMASI-BİTİRME TEZİ - I Zorunlu 2 0 0 6
4 130300107108 LİSANS TAMAMLAMA ÇALIŞMASI-BİTİRME TEZİ - I Zorunlu 2 0 0 6
5 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
6 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
7 130300107000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 3
8 130300107000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 3
9 130300107103 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
10 130300107103 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
11 130300107104 TÜRK DEMOKRASİ VE ÇAĞDAŞLAŞMA TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
12 130300107104 TÜRK DEMOKRASİ VE ÇAĞDAŞLAŞMA TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
13 130300107102 TÜRK DIŞ POLİTİKASI - I (1923-1938) Zorunlu 2 0 0 2
14 130300107102 TÜRK DIŞ POLİTİKASI - I (1923-1938) Zorunlu 2 0 0 2
15 130300107101 TÜRK MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
16 130300107101 TÜRK MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
17 130300107100 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ- I Zorunlu 3 0 0 3
18 130300107100 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ- I Zorunlu 3 0 0 3
19 130300107107 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARI - I Zorunlu 2 0 0 2
20 130300107107 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARI - I Zorunlu 2 0 0 2
21 130300107106 YEREL TARİH ARAŞTIRMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 36 0 0 48
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300108205 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 130300108205 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 130300108208 LİSANS TAMAMLAMA ÇALIŞMASI-BİTİRME TEZİ - II Zorunlu 2 0 0 6
4 130300108208 LİSANS TAMAMLAMA ÇALIŞMASI-BİTİRME TEZİ - II Zorunlu 2 0 0 6
5 130300108100 OSMANLI ARŞİV VESİKALARI Zorunlu 2 0 0 2
6 130300108100 OSMANLI ARŞİV VESİKALARI Zorunlu 2 0 0 2
7 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
8 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
9 130300108000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
10 130300108000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
11 130300108203 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
12 130300108203 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
13 130300108204 TÜRK DEMOKRASİ VE ÇAĞDAŞLAŞMA TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
14 130300108204 TÜRK DEMOKRASİ VE ÇAĞDAŞLAŞMA TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
15 130300108202 TÜRK DIŞ POLİTİKASI - II (1938-1960) Zorunlu 2 0 0 2
16 130300108202 TÜRK DIŞ POLİTİKASI - II (1938-1960) Zorunlu 2 0 0 2
17 130300108201 TÜRK MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
18 130300108201 TÜRK MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
19 130300108200 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ - II Zorunlu 3 0 0 3
20 130300108200 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ - II Zorunlu 3 0 0 3
21 130300108207 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARI - II Zorunlu 2 0 0 2
22 130300108207 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARI - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 38 0 0 48
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300101107 DOĞU AVRUPA TÜRK KAVİM VE DEVLETLERİ - I Seçmeli 2 0 0 3
2 130300101108 TÜRK - İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - I Seçmeli 2 0 0 3
3 130300101109 TARİHE GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300101107 DOĞU AVRUPA TÜRK KAVİM VE DEVLETLERİ - I Seçmeli 2 0 0 3
2 130300101108 TÜRK - İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - I Seçmeli 2 0 0 3
3 130300101109 TARİHE GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 0
4 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300102207 DOĞU AVRUPA TÜRK KAVİM VE DEVLETLERİ - II Seçmeli 2 0 0 3
2 130300102208 TÜRK - İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - II Seçmeli 2 0 0 3
3 130300102209 TARİHE GİRİŞ II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300102207 DOĞU AVRUPA TÜRK KAVİM VE DEVLETLERİ - II Seçmeli 2 0 0 3
2 130300102208 TÜRK - İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - II Seçmeli 2 0 0 3
3 130300102209 TARİHE GİRİŞ II Seçmeli 2 0 0 0
4 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300103105 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 130300103106 ARAPÇA - I Seçmeli 2 0 0 3
3 130300103107 BİZANS TARİHİ - I Seçmeli 2 0 0 3
4 130300103108 İŞARET DİLİ - I Seçmeli 2 0 0 3
5 130300103109 HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300103105 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 130300103106 ARAPÇA - I Seçmeli 2 0 0 3
3 130300103107 BİZANS TARİHİ - I Seçmeli 2 0 0 3
4 130300103108 İŞARET DİLİ - I Seçmeli 2 0 0 3
5 130300103109 HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
6 210300103104 TARİHİ COĞRAFYA I Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300104100 RUSYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
2 130300104101 ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ Seçmeli 2 0 0 3
3 130300104206 ARAPÇA - II Seçmeli 2 0 0 3
4 130300104207 BİZANS TARİHİ - II Seçmeli 2 0 0 3
5 130300104208 İŞARET DİLİ - II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300104100 RUSYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
2 130300104101 ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ Seçmeli 2 0 0 3
3 130300104206 ARAPÇA - II Seçmeli 2 0 0 3
4 130300104207 BİZANS TARİHİ - II Seçmeli 2 0 0 3
5 130300104208 İŞARET DİLİ - II Seçmeli 2 0 0 3
6 210300104204 TARİHİ COĞRAFYA II Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300105106 TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ - I Seçmeli 2 0 0 3
2 130300105107 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
3 130300105108 OSMANLI DİPLOMATİKASI - I Seçmeli 2 0 0 3
4 130300105306 ARAPÇA - III Seçmeli 2 0 0 3
5 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300105106 TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ - I Seçmeli 2 0 0 3
2 130300105107 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
3 130300105108 OSMANLI DİPLOMATİKASI - I Seçmeli 2 0 0 3
4 130300105306 ARAPÇA - III Seçmeli 2 0 0 3
5 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
6 210300105105 TARİHİ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300106102 SEYAHATNAME OKUMALARI Seçmeli 2 0 0 3
2 130300106206 TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ - II Seçmeli 2 0 0 3
3 130300106208 OSMANLI DİPLOMATİKASI - II Seçmeli 2 0 0 3
4 130300106406 ARAPÇA IV Seçmeli 2 0 0 3
5 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300106102 SEYAHATNAME OKUMALARI Seçmeli 2 0 0 3
2 130300106206 TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ - II Seçmeli 2 0 0 3
3 130300106208 OSMANLI DİPLOMATİKASI - II Seçmeli 2 0 0 3
4 130300106406 ARAPÇA IV Seçmeli 2 0 0 3
5 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300107109 TÜRKİYE SOSYO- EKONOMİK TARİHİ - I Seçmeli 2 0 0 3
2 130300107110 PREHİSTORYA - I Seçmeli 2 0 0 3
3 130300107111 TÜRK BASIN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
4 130300107112 MOĞOL TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
5 130300107113 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
6 130300107114 İSLAM BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300107109 TÜRKİYE SOSYO- EKONOMİK TARİHİ - I Seçmeli 2 0 0 3
2 130300107110 PREHİSTORYA - I Seçmeli 2 0 0 3
3 130300107111 TÜRK BASIN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
4 130300107112 MOĞOL TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
5 130300107113 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
6 130300107114 İSLAM BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
7 210300107106 YEREL TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300108101 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
2 130300108102 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ KURUMLARI Seçmeli 2 0 0 3
3 130300108209 TÜRKİYE SOSYO- EKONOMİK TARİHİ - II Seçmeli 2 0 0 3
4 130300108210 PREHİSTORYA - II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 130300108101 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
2 130300108102 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ KURUMLARI Seçmeli 2 0 0 3
3 130300108209 TÜRKİYE SOSYO- EKONOMİK TARİHİ - II Seçmeli 2 0 0 3
4 130300108210 PREHİSTORYA - II Seçmeli 2 0 0 3
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr