Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300106100SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Eski Yunan Siyasal Düşüncesi´nden Fransız Devrimi´ne ve Fransız Devrimi´nden 19. yüzyılın sonuna dek geçen sürede batı dünyasında üretilmiş olan siyasi düşünceyi analiz etmek; özellikle liberalizm, demokrasi ve sosyalizmin ortaya çıkışını modernite bağlamında ele almaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Cem DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Eski Yunan siyasal düşüncesini ve bu düşüncenin çağdaş dünyayı anlamadaki önemini kavrar.
6Roma siyasal düşüncesinin ve Hristiyan siyasal düşüncesinin batı siyasal düşüncesi üzerindeki etkisini inceler.
7Adalet, iktidar, özgürlük ve eşitlik gibi konuların erken dönem düşünürler ve farklı siyasal ideolojiler tarafından nasıl ele alındığını karşılaştırmalı olarak analiz eder.
8Totaliter ideolojiler olan Faşizm ve Nasyonel-Sosyalizmi bilir ve bu ideolojileri ortaya çıkaran koşulları tanır; anarşizmin, anarko-sendikalizmin ve sosyal devletin arka planını ile tarihsel argümanlarını bilir ve analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eski Yunan´dan Başlayarak Orta Çağ ve Toplumsal Sözleşme Düşünürleri Bağlamında Devlet, İktidar, İnsan Doğası, Adalet, Eşitlik ve Özgürlük Konuları; Fransız Devrimi, Devrime Yönelik Tepkiler, Ütopik Sosyalizm ve Marksizm, Anarşizm, Anarko-Sendikalizm, Faşizm ve Nasyonel-Sosyalizm, Sosyal Devlet
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse Giriş: Dersin Konusu, amacı ve planıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
2İlkçağda Siyasal Düşünce I (Sofistler ve Sokrates)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
3İlkçağda Siyasal Düşünce II (Platon ve Aristoteles)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
4Ortaçağda Siyasal Düşünce (Aquinalı Thomas ve İbn-i Haldun)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
5Modern Çağda Siyasal Düşünce I (Machiavelli, Morus, Bodin ve Bossuet)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
6Modern Çağda Siyasal Düşünce II (Locke, Montesquieu, Rousseau ve Sieyes)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
7Yakınçağda Siyasal Düşünce I (Fransız Devrimine Tepkiler)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Yakınçağda Siyasal Düşünce II (Liberalizm ve Demokrasi)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
10Yakınçağda Siyasal Düşünce III (Sosyalizm: Marksizm Öncesi ve Sonrası)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
11Yakınçağda Siyasal Düşünce IV (Anarşizm ve İhtilalci Sendikalizm)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
12Yakınçağda Siyasal Düşünce V (Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
13Sosyal DevletTeorik ders, okuma, kaynak tarama
14Liberalizm Yeniden: Rawls, Hayek ve NozickTeorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
GÖZE, Ayferi (2000), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yayınları, İstanbul. ARNHART, Larry (2004), Siyasi Düşünce Tarihi: Platon´dan Rawls´a, Adres Yayınları, Ankara. TANNENBAUM,Donald ve David Schultz (2005), Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Adres Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr