Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Tarla Bitkileri - Tarla BitkileriProgram Tanımları
Kuruluş
Yüksek Ööğretim Kurumunun ..........................tarih ve .............................sayılı kararı ile kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Ziraat Yüksek Mühendisi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
-Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES’den, başvurdukları lisansüstü programın gerekli gördüğü puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. -Yabancı uyruklu adayların tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularında aşağıdaki koşullar aranır: a) YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak, b) ALES’ten, başvurduğu programın istediği puan türünden en az 55 standart puana sahip olmak veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan YÖK tarafından yeterli görülen bir puan almak, c) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından en az 60 puan almış olmak, ç) Türkiye Cumhuriyeti veya kendi hükümetinden burs alarak ikili anlaşmalara göre veya kendi hesabına yüksek lisans yapmak üzere başvuran, Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan öğrenci adayları, TÖMER’in yaptığı Türkçe sınavını başarmak koşuluyla, lisans notları değerlendirilerek, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak bu adayların, başvurdukları bilimsel alanla ilgili dil ve bilgi düzeylerinin tespiti için Enstitü ayrıca sınav yapar, eksikleri belirlenenlere bu eksikler tamamlattırılır. - Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının giriş sınavlarında uyulacak esaslar şunlardır: a) Yüksek lisans programının giriş sınavına öğrenci kabulünde adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yazılı sınavına alınırlar. yazılı sınavı başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. b) Tezli/tezsiz yüksek lisans programına giriş sınavında öğrencinin başarı notu; ALES standart puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %20’si ile yazılı notunun %30’u toplanarak hesaplanır. c) Sınav sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilan edilen kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir. ç) Başarı notu hesaplama yöntemi, her akademik yılın başlangıcında, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Program Profili
Tarla Bitkileri Bölümü Tezli Yüksek Lisans programının başlıca amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Araştırma çalışması öğrenciye, bireysel beceri ve profesyonel bakış açısını tarımsal uygulamalarda etkin bir şekilde kullanabilme imkanı sağlayacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarla Bitkileri Bölümü yüksek lisans mezunları, başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığının araştırma birimleri ile merkez ve taşra teşkilatları olmak üzere, diğer çeşitli resmi kuruluşlarda, tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem,şeker,konserve,salça,sigara vb.) tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkan ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM. Adres: Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Bölüm Olanakları
Bölüm, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı adı altında tek bir anabilim dalı ve üç bilim dalından oluşmuştur. Bunlar: (1) Genetik ve Bitki Islahı, (2) Agronomi, (3) Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri bilim dallarıdır. Tarla Bitkileri bölümünde 2 Profesör, 11 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Tarla Bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deneme tarlaları, 1 adet sera, traktörler ile tarla tarımında kullanılan tüm alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bölüm ayrıca 4 adet en son teknolojiye sahip laboratuvar ile öğrencilerin faydalanabileceği bir kütüphaneye sahiptir.

Program Çıktıları
1Tarla Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
2Belirlenen hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi
3Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme
4Tarla bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi
5Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
6Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yürütme becerisi kazanma
7Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
8Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
10Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi
11Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur
121. Bağımsız hareket edebilme, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
132. Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri yakından takip ederek kendini geliştirebilme
143. Bireysel çalışma kabiliyeti ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda fikirlerini sözlü veya yazılı bir biçimde açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
15Mesleki anlamda yeterli donanıma ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111111111223333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBSDG-GÜZ TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ Seçmeli - - - 0
2 TBSDG-GÜZ TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ Seçmeli - - - 0
3 TB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
4 TB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 16 0 0 12
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
3 TBSDG-BAHAR TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR Seçmeli - - - 0
4 TBSDG-BAHAR TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR Seçmeli - - - 0
5 TBSDG-BAHAR TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR Seçmeli - - - 0
6 TBSDG-BAHAR TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR Seçmeli - - - 0
7 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
8 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
9 TB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
10 TB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
11 TB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
12 TB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 32 0 0 72
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
3 TBSDG-GÜZ TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ Seçmeli - - - 0
4 TBSDG-GÜZ TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ Seçmeli - - - 0
5 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
6 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
7 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
8 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
9 TB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
10 TB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
11 TB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
12 TB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 32 0 0 78
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
3 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
4 TB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
5 TB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
6 TB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 24 0 0 90
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 TB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 AÜBBG-100 SEBZE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBG-101 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-102 TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBG-103 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBG-104 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBG-105 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBG-106 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBG-107 MEYVE AĞAÇLARINDA DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBBG-108 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜTBBG-100 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜTBBG-101 TOPRAK SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜTBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜTBBG-103 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜTBBG-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜTEG-100 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜTEG-101 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜTEG-102 TARIMSAL YAYIM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜTEG-103 FAYDA VE MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 AÜTEG-104 REFAH EKONOMİSİ VE POLİTİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 0
28 AÜTEG-105 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
29 AÜTEG-106 TARIM ÜRÜNLERİNDE MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
30 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Seçmeli 3 0 0 0
31 AÜZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ ISLAHINDA FENOTİPİK DEĞERLENDİRME METOTLARI Seçmeli 3 0 0 0
32 AÜZTG-102 İLERİ SÜT SIĞIRCILIĞI PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
33 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
35 AÜZTG-105 BİLGİSAYAR UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
36 AÜZTG-106 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
37 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
38 AÜZTG-108 TÜRKİYE'DE GÖÇER ARICILIK VE SAHA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
39 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
40 AÜZTG-110 MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
41 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
42 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
43 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
44 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
45 BBG-102 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
46 BBG-102 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
47 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
48 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
49 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
50 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
51 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
52 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
53 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
54 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
55 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
56 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
57 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
58 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
59 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
60 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
61 BBG-110 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
62 BBG-111 SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
63 BKG-100 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM Seçmeli 2 2 0 0
64 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
65 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
66 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
67 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
68 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
69 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
70 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
71 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
72 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
73 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
74 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
75 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
76 BSMG-100 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
77 BSMG-101 BASINÇLI SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 BSMG-102 TARIMSAL SAVAŞ MAKİNALARI VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
79 BSMG-103 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
80 BSMG-104 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
81 BSMG-105 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
82 BSMG-106 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
83 BSMG-107 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
84 BSMG-109 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
85 BSMG-110 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 3 0 0 0
86 BSMG-111 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
87 BSMG-112 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
88 BSMG-113 TARIMSAL YAPILARDA BETON Seçmeli 3 0 0 0
89 BSMG-114 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
90 BSMG-115 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
91 BSMG-116 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
92 EMG-100 ELEKTRİK ŞEBEKE KAYIPLARININ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
93 EMG-101 ENDÜSTRİYEL YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
94 EMG-102 ÇOK FAZLI ENERJİ SİSTEMLERİNİN FAZ KOORDİNATLARI İLE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
95 EMG-103 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALI SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
96 EMG-104 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
97 EMG-105 RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
98 EMG-106 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
99 EMG-107 İLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
100 EMG-108 İLERİ DÜZEYDE YARIİLETKEN ELEMANLAR Seçmeli 3 0 0 0
101 GMG-100 SÜT İŞLETMELERİNDE SANİTASYON Seçmeli 3 0 0 0
102 GMG-101 SÜT TEKNOLOJİSİNDE HOMOJENİZASYON Seçmeli 2 2 0 0
103 GMG-102 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PETİTLER Seçmeli 3 0 0 6
104 GMG-103 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
105 GMG-104 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
106 GMG-105 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
107 GMG-106 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 0
108 GMG-107 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
109 GMG-108 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
110 GMG-109 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
111 GMG-110 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
112 GMG-111 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
113 GMG-112 GIDA BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
114 GMG-113 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 0
115 GMG-114 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
116 GMG-115 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
117 GMG-116 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
118 GMG-117 ET FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
119 İMG-100 YÜZEYSEL TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
120 İMG-101 ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
121 İMG-102 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
122 İMG-103 SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
123 İMG-104 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
124 İMG-105 YAPI İŞLETMESİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
125 İMG-106 MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
126 İMG-107 AKARSULARDA SEDİMENT HAREKETİ Seçmeli 3 0 0 0
127 İMG-108 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
128 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
129 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 6
130 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 6
131 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 6
132 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 6
133 TBBG-102 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE VERİ ANALİZ METODLARI Seçmeli 2 2 0 0
134 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 6
135 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 6
136 TBBG-103 TOPRAK HARİTALAMA VE UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 2 2 0 0
137 TBBG-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ 1 Seçmeli 2 2 0 0
138 TBBG-104 İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
139 TBBG-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
140 TBBG-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
141 TBBG-105 ADSORBSİYON Seçmeli 3 0 0 0
142 TBBG-106 KROMOTOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
143 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
144 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
145 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
146 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
147 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
148 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
149 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
150 TBG-102 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
151 TBG-103 FARKLI FAMİLYALARDA YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
152 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
153 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
154 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
155 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
156 TBG-106 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
157 TBG-106 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
158 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
159 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
160 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
161 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
162 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
163 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
164 TBG-110 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
165 TBG-110 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
166 TBG-111 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Seçmeli 3 2 0 6
167 TBG-111 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Seçmeli 3 2 0 6
168 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
169 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
170 TBG-113 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
171 TBG-113 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
172 TBG-114 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
173 TBG-114 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
174 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
175 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
176 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
177 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
178 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
179 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
180 TBG-121 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
181 TBG-121 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
182 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
183 TBG-123 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
184 TBG-124 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
185 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
186 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 6
187 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 6
188 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
189 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
190 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 3 2 0 6
191 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 3 2 0 6
192 TBG-129 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
193 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
194 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
195 TBG-131 BİTKİ TAKSONOMİSİNDE TEHLİKE (IUCN) VE HABİTAT (EUNIS) KODLARI Seçmeli 3 0 0 0
196 TBG-132 AĞIR METAL HİPERAKÜMÜLATÖRÜ BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
197 TBG-133 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
198 TBG-134 BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI: FİLOGENETİK VE KÜMELEME ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
199 TBG-134 BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI: FİLOGENETİK VE KÜMELEME ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
200 TBG-135 MARKÖR DESTEKLİ SELEKSİYON VE BİTKİ MOLEKÜLER ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
201 TBG-135 MARKÖR DESTEKLİ SELEKSİYON VE BİTKİ MOLEKÜLER ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
202 TBG-136 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
203 TBG-137 ORGANİK TARIM VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 6
204 TBG-138 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
205 TBG-139 YAĞ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK VE EKOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
206 TBG-140 YEM BİTKİLERİ EKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
207 TBG-141 YEM BİTKİLERİNDE KARIŞIK EKİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
208 TBM-300 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
209 TEG-100 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
210 TEG-100 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
211 TEG-101 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
212 TEG-101 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
213 TEG-102 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 6
214 TEG-102 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 6
215 TEG-103 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 6
216 TEG-103 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 6
217 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
218 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
219 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
220 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
221 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
222 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
223 TEG-107 TARIM İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK Seçmeli 0 0 0 0
224 TEG-108 FAYDA MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
225 TEG-109 KIRSAL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
226 TEG-110 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
227 ZTG-100 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
228 ZTG-100 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
229 ZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
230 ZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
231 ZTG-102 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
232 ZTG-102 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
233 ZTG-103 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 6
234 ZTG-103 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 6
235 ZTG-104 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 6
236 ZTG-104 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 6
237 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREME Seçmeli 3 0 0 0
238 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREMENİN DENETLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
239 ZTG-106 KÜÇÜKBAŞ ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DAVRANIM Seçmeli 3 0 0 0
240 ZTG-106 HAYVAN DAVRANIMI Seçmeli 3 0 0 0
241 ZTG-107 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
242 ZTG-108 SPSS KULLANIMI VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
243 ZTG-110 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
244 ZTG-111 YEM KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
245 ZTG-112 HAYVAN BESLEME İLE İLGİLİ HASTALIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
246 ZTG-113 RUMİNANTLAR İÇİN ALTERNATİF YEM KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
247 ZTG-114 KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
248 ZTG-115 GIDA VE YEM GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
249 ZTG-116 HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 AÜBBG-100 SEBZE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBG-101 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-102 TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBG-103 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBG-104 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBG-105 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBG-106 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBG-107 MEYVE AĞAÇLARINDA DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBBG-108 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜTBBG-100 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜTBBG-101 TOPRAK SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜTBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜTBBG-103 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜTBBG-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜTEG-100 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜTEG-101 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜTEG-102 TARIMSAL YAYIM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜTEG-103 FAYDA VE MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 AÜTEG-104 REFAH EKONOMİSİ VE POLİTİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 0
28 AÜTEG-105 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
29 AÜTEG-106 TARIM ÜRÜNLERİNDE MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
30 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Seçmeli 3 0 0 0
31 AÜZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ ISLAHINDA FENOTİPİK DEĞERLENDİRME METOTLARI Seçmeli 3 0 0 0
32 AÜZTG-102 İLERİ SÜT SIĞIRCILIĞI PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
33 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
35 AÜZTG-105 BİLGİSAYAR UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
36 AÜZTG-106 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
37 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
38 AÜZTG-108 TÜRKİYE'DE GÖÇER ARICILIK VE SAHA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
39 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
40 AÜZTG-110 MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
41 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
42 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
43 BBG-102 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
44 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
45 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
46 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
47 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 0
48 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
49 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
50 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
51 BBG-110 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
52 BBG-111 SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
53 BKG-100 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM Seçmeli 2 2 0 0
54 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
55 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
56 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
57 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
58 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
59 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
60 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
61 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
62 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
63 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
64 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
65 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
66 BSMG-100 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
67 BSMG-101 BASINÇLI SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
68 BSMG-102 TARIMSAL SAVAŞ MAKİNALARI VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
69 BSMG-103 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
70 BSMG-104 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
71 BSMG-105 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
72 BSMG-106 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
73 BSMG-107 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
74 BSMG-109 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
75 BSMG-110 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 3 0 0 0
76 BSMG-111 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
77 BSMG-112 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
78 BSMG-113 TARIMSAL YAPILARDA BETON Seçmeli 3 0 0 0
79 BSMG-114 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
80 BSMG-115 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
81 BSMG-116 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
82 EMG-100 ELEKTRİK ŞEBEKE KAYIPLARININ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
83 EMG-101 ENDÜSTRİYEL YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
84 EMG-102 ÇOK FAZLI ENERJİ SİSTEMLERİNİN FAZ KOORDİNATLARI İLE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
85 EMG-103 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALI SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
86 EMG-104 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
87 EMG-105 RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
88 EMG-106 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
89 EMG-107 İLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
90 EMG-108 İLERİ DÜZEYDE YARIİLETKEN ELEMANLAR Seçmeli 3 0 0 0
91 GMG-100 SÜT İŞLETMELERİNDE SANİTASYON Seçmeli 3 0 0 0
92 GMG-101 SÜT TEKNOLOJİSİNDE HOMOJENİZASYON Seçmeli 2 2 0 0
93 GMG-102 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PETİTLER Seçmeli 3 0 0 6
94 GMG-103 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
95 GMG-104 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
96 GMG-105 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
97 GMG-106 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 0
98 GMG-107 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
99 GMG-108 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
100 GMG-109 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
101 GMG-110 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
102 GMG-111 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
103 GMG-112 GIDA BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
104 GMG-113 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 0
105 GMG-114 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
106 GMG-115 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
107 GMG-116 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
108 GMG-117 ET FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
109 İMG-100 YÜZEYSEL TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
110 İMG-101 ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
111 İMG-102 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
112 İMG-103 SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
113 İMG-104 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
114 İMG-105 YAPI İŞLETMESİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
115 İMG-106 MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
116 İMG-107 AKARSULARDA SEDİMENT HAREKETİ Seçmeli 3 0 0 0
117 İMG-108 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
118 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
119 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 0
120 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 0
121 TBBG-102 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE VERİ ANALİZ METODLARI Seçmeli 2 2 0 0
122 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 0
123 TBBG-103 TOPRAK HARİTALAMA VE UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 2 2 0 0
124 TBBG-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ 1 Seçmeli 2 2 0 0
125 TBBG-104 İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
126 TBBG-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
127 TBBG-105 ADSORBSİYON Seçmeli 3 0 0 0
128 TBBG-106 KROMOTOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
129 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
130 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
131 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
132 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
133 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
134 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
135 TBG-102 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
136 TBG-103 FARKLI FAMİLYALARDA YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
137 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
138 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
139 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
140 TBG-106 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
141 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
142 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
143 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
144 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
145 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
146 TBG-110 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
147 TBG-110 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
148 TBG-111 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Seçmeli 3 2 0 0
149 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
150 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
151 TBG-113 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
152 TBG-114 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
153 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
154 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
155 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
156 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
157 TBG-118 İLAÇ BİTKİLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
158 TBG-118 İLAÇ BİTKİLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
159 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
160 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
161 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
162 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
163 TBG-121 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
164 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
165 TBG-123 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
166 TBG-124 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
167 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
168 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 6
169 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 6
170 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
171 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
172 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 3 2 0 0
173 TBG-129 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
174 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
175 TBG-131 BİTKİ TAKSONOMİSİNDE TEHLİKE (IUCN) VE HABİTAT (EUNIS) KODLARI Seçmeli 3 0 0 0
176 TBG-132 AĞIR METAL HİPERAKÜMÜLATÖRÜ BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
177 TBG-133 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
178 TBG-134 BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI: FİLOGENETİK VE KÜMELEME ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
179 TBG-135 MARKÖR DESTEKLİ SELEKSİYON VE BİTKİ MOLEKÜLER ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
180 TBG-136 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
181 TBG-137 ORGANİK TARIM VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 6
182 TBG-138 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
183 TBG-139 YAĞ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK VE EKOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
184 TBG-140 YEM BİTKİLERİ EKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
185 TBG-141 YEM BİTKİLERİNDE KARIŞIK EKİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
186 TBM-300 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
187 TEG-100 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
188 TEG-101 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
189 TEG-102 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
190 TEG-103 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
191 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
192 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
193 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
194 TEG-107 TARIM İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK Seçmeli 0 0 0 0
195 TEG-108 FAYDA MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
196 TEG-109 KIRSAL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
197 TEG-110 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
198 ZTG-100 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
199 ZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
200 ZTG-102 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
201 ZTG-103 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 0
202 ZTG-104 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
203 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREME Seçmeli 3 0 0 0
204 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREMENİN DENETLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
205 ZTG-106 KÜÇÜKBAŞ ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DAVRANIM Seçmeli 3 0 0 0
206 ZTG-106 HAYVAN DAVRANIMI Seçmeli 3 0 0 0
207 ZTG-107 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
208 ZTG-108 SPSS KULLANIMI VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
209 ZTG-110 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
210 ZTG-111 YEM KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
211 ZTG-112 HAYVAN BESLEME İLE İLGİLİ HASTALIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
212 ZTG-113 RUMİNANTLAR İÇİN ALTERNATİF YEM KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
213 ZTG-114 KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
214 ZTG-115 GIDA VE YEM GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
215 ZTG-116 HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 AÜBBB-100 MEYVE AĞAÇLARININ DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBB-101 KÜRESEL ISINMANIN BAHÇE BİTKİLERİ YETŞTİRİCİLİĞİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBB-102 SEBZE TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBBB-103 BİYOÇEŞİTLİLİK VE SEBZE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBBB-104 EGZOTİK SEBZELER Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBBB-105 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBBB-106 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBBB-107 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNİN BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBBB-108 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBBB-109 SEBZELERDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKB-101 MİKOLOJİ VE LABAROTUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKB-102 SU İÇİ BİTKİLERİ VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKB-103 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKB-104 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜBKB-105 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜBKB-106 ENTOMOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜBKB-107 EKONOMİK ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜBKB-108 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜBKB-112 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ VE İNSEKTİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜBKB-113 UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
27 AÜBKB-114 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
28 AÜTBBB-100 EROZYON (AŞINIM) TAHMİNİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
29 AÜTBBB-101 ETÜT HARİTALAMA VE ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 0
30 AÜTBBB-102 TOPRAK TAVRININ ESASLARI : TOPRAK İŞLEME Seçmeli 3 0 0 0
31 AÜTBBB-103 TOPRAK SU İLŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
32 AÜTBBB-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
33 AÜTBBB-105 GÜBRE ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 AÜTBBB-106 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 AÜTBBB-107 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
36 AÜTEB-100 TARIMSAL DEĞER BİÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
37 AÜTEB-101 AB TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
38 AÜTEB-102 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 AÜTEB-103 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
40 AÜTEB-104 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
41 AÜTEB-105 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
42 AÜTEB-106 TARIMSAL TİCARET POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
43 AÜTEB-107 UYGULAMALI TARIMSAL PAZARLAMA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
44 AÜTEB-108 EKONOMETRİK ANALİZLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
45 AÜTEB-109 TARIMSAL İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
46 AÜTEB-110 TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
47 AÜTEB-111 TARIMSAL ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
48 AÜZTB-100 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KARKAS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
49 AÜZTB-101 ET SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
50 AÜZTB-102 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
51 AÜZTB-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
52 AÜZTB-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
53 AÜZTB-105 KRİMİNALİSTİK İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
54 AÜZTB-106 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
55 AÜZTB-107 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
56 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
57 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
58 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 6
59 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 6
60 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
61 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
62 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
63 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
64 BBB-104 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
65 BBB-104 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
66 BBB-105 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
67 BBB-105 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
68 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
69 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
70 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
71 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
72 BBB-108 SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
73 BBB-109 ÖRTÜ ALTI ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
74 BBB-110 BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
75 BBB-111 BAHÇE BİTKİLERİNDE EKOLOJİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 0
76 BBB-112 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
77 BBB-113 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
78 BKB-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
79 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 6
80 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 6
81 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 0
82 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
83 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
84 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
85 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
86 BKB-107 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
87 BKB-108 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
88 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
89 BKB-110 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
90 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
91 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
92 BSMB-100 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKO MEKANİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
93 BSMB-102 KARMA YEM ÜRETİM MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
94 BSMB-103 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
95 BSMB-104 TOPRAK İŞLEME ALET VE MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
96 BSMB-105 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
97 BSMB-106 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
98 BSMB-107 BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
99 BSMB-108 ÇELİK SİLOLOR Seçmeli 3 0 0 0
100 BSMB-109 HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA ÇEVRE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
101 BSMB-110 TARIMSAL MEKANİZASYONDA İŞ ETÜDÜ Seçmeli 3 0 0 0
102 BSMB-111 TARIM MAKİNALARI VE DENEY İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
103 BSMB-112 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
104 BSMB-113 SÜT SAĞIM MEKANİZASYONU VE SÜT İŞLEME MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
105 BSMB-114 TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
106 BSMB-115 MİNERAL GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE KALİBRASYONU Seçmeli 3 0 0 0
107 BSMB-116 TARLA BİTKİLERİNİN VE BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
108 BSMB-117 ANIZA DOĞRUDAN EKİM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
109 BSMB-118 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 3 0 0 0
110 BSMB-119 BİYOKÜTLE ENERJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
111 BSMB-120 HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
112 EMB-100 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE AŞIRI GERİLİMLER VE BUNLARA KARŞI KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
113 EMB-101 ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ/ Seçmeli 3 0 0 0
114 EMB-102 OPTOELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 0
115 EMB-103 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
116 EMB-104 İNCE FİLM BÜYÜTME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
117 GM-114 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MADDELER Seçmeli 3 0 0 0
118 GM-120 SERBEST RADİKALLER, ANTİOKSİDANLAR VE GIDALAR Seçmeli 3 0 0 0
119 GM-125 YENİLEBİLİR YAĞLARIN BOZULMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 0
120 GMB-109 KARBONHİDRATLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
121 GMB-115 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
122 GMB-116 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
123 GMB-117 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
124 GMB-118 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
125 GMB-119 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
126 GMB-121 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
127 GMB-122 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 0
128 GMB-123 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
129 GMB-125 GIDA BİYOKİMYASI-II Seçmeli 3 0 0 0
130 GMB-126 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
131 GMB-127 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
132 GMB-128 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
133 GMB-129 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
134 GMB-130 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
135 GMB-131 LAKTİK ASİT FERMENTASYONU Seçmeli 3 0 0 0
136 GMB-132 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
137 GMB-133 GIDA BULAŞANLARI VE TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
138 GMB-134 GIDA SANAYİNDE MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
139 GMB-135 ET MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
140 GMB-136 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
141 İMB-100 KAMU ALTYAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
142 İMB-101 YÖNETİM MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
143 İMB-102 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
144 İMB-103 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE ARAZİ DENEYLERİ Seçmeli 3 0 0 0
145 İMB-104 DERİN TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
146 İMB-105 ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
147 İMB-106 SU KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
148 İMB-107 HİDROKLİMATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
149 İMB-108 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
150 TBB-100 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 6
151 TBB-100 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 6
152 TBB-101 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
153 TBB-101 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
154 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
155 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
156 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
157 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
158 TBB-104 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
159 TBB-104 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
160 TBB-106 İLERİ ZİRAİ METEOROLOJİ Seçmeli 2 2 0 0
161 TBB-107 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
162 TBB-107 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
163 TBB-110 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
164 TBB-110 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
165 TBB-111 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
166 TBB-111 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
167 TBB-112 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 6
168 TBB-112 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 6
169 TBB-113 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
170 TBB-113 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
171 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
172 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
173 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
174 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
175 TBB-127 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
176 TBB-127 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
177 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
178 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
179 TBB-130 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 2 0 6
180 TBB-130 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 2 0 6
181 TBB-131 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
182 TBB-131 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
183 TBB-132 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
184 TBB-132 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
185 TBB-132 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
186 TBB-132 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
187 TBB-133 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 6
188 TBB-133 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 6
189 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
190 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
191 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
192 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
193 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
194 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
195 TBB-137 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
196 TBB-137 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
197 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
198 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
199 TBB-139 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
200 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
201 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
202 TBB-143 BOYA BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
203 TBB-143 BOYA BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
204 TBB-144 ÇAY BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
205 TBB-144 ÇAY BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
206 TBB-145 BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
207 TBB-146 ÇİM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 6
208 TBB-146 ÇİM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 6
209 TBB-147 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
210 TBB-147 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
211 TBB-148 KURU TARIM Seçmeli 3 0 0 6
212 TBB-148 KURU TARIM Seçmeli 3 0 0 6
213 TBB-149 BİTKİ ISLAHINDA POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
214 TBB-150 TÜRKİYE TARLA TARIMI VE SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 0
215 TBB-151 TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİNDE VERİMLİLİK SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 0
216 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
217 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
218 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
219 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
220 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
221 TBBB-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - I Seçmeli 2 2 0 0
222 TBBB-104 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
223 TBBB-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
224 TBBB-105 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
225 TBBB-106 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
226 TBBB-107 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
227 TBBB-108 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 0
228 TBBB-109 BAĞLAYICILAR VE HİDRASYON ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
229 TBBB-110 TOPRAKTA KÜTLE TAŞINMASININ MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
230 TBBB-111 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 0
231 TBBB-112 TOPRAK ENZİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
232 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 0
233 TBDB-101 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 0
234 TBDB-102 BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL UYGULAMALAR II Seçmeli 2 2 0 6
235