Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Güzel Sanatlar Fakültesi - Müzikoloji - MüzikolojiProgram Tanımları
Kuruluş
Iğdır Üniversitesi bünyesinde 14.11.2011 tarihinde 2011/2471 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014 tarihinde Müzikoloji Bölümünün alt yapı çalışmalarına başlamış ve 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavıyla öğrencilerini kabul etmeye başlamıştır. Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde 2 Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi ile akademik çalışmalarını sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Müzikoloji Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise mezuniyet diplomasına sahip olmak; Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek Sınavı yönergesinde belirtilen şartlara uygun olmak; Özel yetenek Sınavında başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 08/01/2015 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim uygulanan programda 4 Yıl - 8 Dönemde toplam 240 AKTS uygulanır. 18.10.2020 tarih ve 31278 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Iğdır Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.
Program Profili
Müzikoloji Bölümü, ülkemizin ihtiyaç duyduğu Müzik Bilimi Uzmanlarını yetiştirmeyi hedefler. Müziğin sanatsal ve kültürel olgu olarak incelenmesinde gerekli olan yöntem ve tekniklerin öğretilmesini ve konuyla ilgili kültürel birikimi sağlar. Özel Yetenek Sınavları sonrası 4 yıllık Türkçe eğitim-öğretim veren bölümümüz, Bologna Öğretim Programı çerçevesinde düzenlenmiş çeşitli alan derslerini içerir. Programın amacı Müzikoloji alanının disiplinler arası yapısı çerçevesinde bir müzikolog için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgiye ulaşmada izleyeceği yolu bilen, araştırma ve geliştirme bilincine sahip, alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eden, edindiği bilgi ve becerileri hem ulusal hem uluslararası düzeydeki toplumsal ve sektörel gereksinimlere göre uyarlayabilen, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle etkin ve etkileşime açık, yaşadığı ortamı anlayan ve geliştiren bireyler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Müzikoloji Bölümü lisans programı mezunları, müzikolog olurlar. Yazılı ve görsel medyada müzik yazarlığı, müzik eleştirmenliği, program yapımcılığı, yerel yönetimlere ya da kültür bakanlıklarına bağlı birimlerde müzikle ilgili görevlendirmeler, kamusal ve özel kurumlarda sanat danışmanlığı, müzik eğitmenliği, folklor ve etnomüzikoloji araştırmacılığı gibi alanlarda uzmanlaşırlar. Ayrıca Müzik Bilimleri alanında öğrenim görenler, kendi özel ilgi ve yönelimleri doğrultusunda uzmanlıklarını geliştirerek Müzik yapımcısı, Ses Tasarımcısı, Aranjör, Stüdyo Müzisyenliği vb. sesin endüstriyel olarak işlendiği alanlarda görev yapabilecekleri gibi; Müzik Sosyolojisi, Müzik Felsefesi, Kültürel Müzikoloji, Arkeomüzikoloji vb. alanlarda entelektüel anlamda yükselerek, akademik görev yapabilme imkanına ulaşacaklardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Müzikoloji Programından mezun olanlar, kendilerinden istenilen şartları yerine getirmeleri halinde diledikleri alanlarda yüksek öğrenimlerine devam etme hakkına sahip olurlar. ikinci düzey programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
18.10.2020 tarih ve 31278 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Iğdır Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Normal öğrenim süresi 4 yıl olan bölümümüzde mezuniyet şartı GANO nun 2.0 altında olmaması koşuluyla toplam 240 AKTS ye ulaşmaktır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzkoloji Bölümü Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Mediko Sosyal Binası Zemin Kat IĞDIR/ Merkez Müzikoloji Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Tolga ERGÜL AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Üyesi Abdül Tekin
Bölüm Olanakları
3 Teorik sınıf, 1 Konser salonu, 1 sunum odası, çalgı odaları.

Program Çıktıları
1Müzikoloji kapsamında yer alan disiplinleri (Tarihsel müzikoloji, Sistematik müzikoloji ve Etnomüzikoloji) tanımlayabilme ve bu disiplinler arasındaki kuramsal ve uygulamalı farklılıkları açıklayabilme.
2Müzikle ilişkili kuramsal, toplumsal/kültürel, bilimsel ve uygulamaya yönelik terminoloji ve kavramları tanımlayabilme
3Alanıyla ilgili yayımlanmış herhangi bir çalışmayı değerlendirebilme.
4Müzikoloji ile diğer disiplinler (antropoloji, toplumbilim, kültürel çalışmalar, vb.) arasındaki kuramsal ve metodolojik ilişkileri anlatabilme.
5 Müzik incelemesinde kullanılan bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini tespit edebilme.
6Herhangi bir müziksel teoriyi irdeleyebilme ve yeni modeller oluşturabilme.
7Müzikoloji araştırma projesi tasarlayabilme ve verilerin toplanmasına yönelik yöntem ve teknikleri uygulayabilme.
8Müzikle ilişkili basılı ve çevrimiçi yazınsal kaynakları inceleyebilme ve değerlendirebilme.
9Araştırma süreci sonunda elde edilen sonuçları yazılı (araştırma raporu, bildiri, tez, makale vb.) ve sözlü (seminer, sempozyum, kongre vb.) olarak sunabilme.
10Bilimsel bilgi üretmek için kullanılan temel yöntem ve yaklaşımları özümsemiş olarak, herhangi bir müziksel konuda bağımsız bilimsel araştırma tasarlayıp yürütebilme ve çalıştığı konularda görüş bildirebilme.
11Alanındaki ve başka disiplinlerdeki uzmanlarla yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, ekip çalışması içinde etkin olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme.
12Bulunduğu bölge ve çevrede müzik kültür düzeyini tanımlar.
13Batı sanat müziği, Anaakım popüler müzikler vb.ve modal/makamsal özellikli müzik pratiklerinin kültürel, biçemsel ve teknik özelliklerini ana hatlarıyla belirtebilme.
14Müziğin kaydedilmesi, notaya alınması ve analizine yönelik teknolojik (donanımsal ve yazılımsal) araçları kullanabilme ve özelliklerini tanımlayabilme.
15Tonal (piyano, gitar, vb.) ya da modal/makamsal özellikli (bağlama, ud, klasik kemençe vb.) en az 1 çalgıyı seslendirme yapabilecek düzeyde çalabilme.
16Müziği işitsel çeviriyazım ve analiz yapabilecek düzeyde algılayabilme ve çözümleyebilme.
17Müziğin kaydedilmesi, notaya alınması ve analizi için kullanılan teknolojik araçları (bilgisayar, video kamera, fotoğraf makinası, ses kayıt cihazı vb.) kullanabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11122233333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 200800301103 BİREYSEL ÇALGI I Zorunlu 2 0 0 4
3 200800301105 DEŞİFRE I Zorunlu 1 0 0 0
4 200800301101 GENEL MÜZİK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
5 200800301107 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
6 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
7 200800301102 MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA I Zorunlu 2 2 0 0
8 200800301106 SES EĞİTİMİ I Zorunlu 1 0 0 2
9 200800301100 TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI I Zorunlu 2 0 0 0
10 200800301104 TEMEL PİYANO I Zorunlu 1 0 0 4
11 9900000143 TÜRK DİLİ -I Zorunlu 2 0 0 0
12 9900000115 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 2 0 18
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 200800302103 BİREYSEL ÇALGI II Zorunlu 2 0 0 5
3 200800302105 DEŞİFRE II Zorunlu 1 0 0 0
4 200800302107 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 2 0 0 3
5 200800302101 GENEL MÜZİK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
6 200800302102 MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA II Zorunlu 2 2 0 0
7 200800302106 SES EĞİTİMİ II Zorunlu 1 0 0 0
8 200800302100 TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI II Zorunlu 2 0 0 0
9 200800302104 TEMEL PİYANO II Zorunlu 1 0 0 0
10 9900000243 TÜRK DİLİ -II Zorunlu 2 0 0 0
11 9900000215 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 2 0 10
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200800303102 ARMONİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 200800303103 BİREYSEL ÇALGI III Zorunlu 2 0 0 4
3 200800303109 GENEL MÜZİK TARİHİ III Zorunlu 2 0 0 0
4 200800303106 GENEL SANAT TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
5 200800303107 KORO I Zorunlu 1 2 0 2
6 200800303101 MÜZİK BİLİMLERİ I Zorunlu 2 0 0 0
7 200800303108 ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ I Zorunlu 1 2 0 2
8 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
9 190801003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3. YARIYIL Seçmeli - - - 0
10 200800303104 TEMEL PİYANO III Zorunlu 1 0 0 0
11 200800303110 TÜRK HALK MÜZİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 4 0 15
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200800304103 ARMONİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 200800304104 BİREYSEL ÇALGI IV Zorunlu 2 0 0 4
3 200800304101 GENEL MÜZİK TARİHİ IV Zorunlu 2 0 0 0
4 200800304107 GENEL SANAT TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
5 200800304108 KORO II Zorunlu 1 2 0 2
6 200800304102 MÜZİK BİLİMLERİ II Zorunlu 2 0 0 0
7 200800304109 ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ II Zorunlu 1 2 0 2
8 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
9 190801004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4. YARIYIL Seçmeli - - - 0
10 200800304105 TEMEL PİYANO IV Zorunlu 1 0 0 4
11 200800304110 TÜRK HALK MÜZİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 4 0 16
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200800305102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 2 0 6
2 200800305104 BİREYSEL ÇALGI V Zorunlu 2 0 0 4
3 200800305103 ÇOKSESLİ YAZI BİLGİSİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 200800305106 KORO III Zorunlu 1 2 0 4
5 200800305105 MÜZİK FELSEFESİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
6 200800305101 MÜZİKOLOJİ I Zorunlu 2 0 0 0
7 200800305107 ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ III Zorunlu 1 2 0 2
8 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
9 190801005000 SEÇMELİ DERS GRUBU 5. YARIYIL Seçmeli - - - 0
Toplam 12 6 0 18
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200800306102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 2 0 0
2 200800306104 BİREYSEL ÇALGI VI Zorunlu 2 0 0 0
3 200800306103 ÇOKSESLİ YAZI BİLGİSİ II Zorunlu 2 0 0 0
4 200800306106 KORO IV Zorunlu 2 2 0 0
5 200800306105 MÜZİK ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
6 200800306101 MÜZİKOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 0
7 200800306107 ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ IV Zorunlu 1 2 0 0
8 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
9 190801006000 SEÇMELİ DERS GRUBU 6. YARIYIL Seçmeli - - - 0
Toplam 13 6 0 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200800307103 BİREYSEL ÇALGI VII Zorunlu 2 0 0 0
2 200800307102 DİPLOMA ÇALIŞMASI I Zorunlu 2 6 0 0
3 200800307104 KORO V Zorunlu 1 2 0 0
4 200800307101 MÜZİKTE BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 0
5 200800307105 ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ V Zorunlu 1 2 0 0
6 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
7 190801007000 SEÇMELİ DERS GRUBU 7. YARIYIL Seçmeli - - - 0
Toplam 8 12 0 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200800308103 BİREYSEL ÇALGI VIII Zorunlu 2 0 0 0
2 200800308102 DİPLOMA ÇALIŞMASI II Zorunlu 2 6 0 0
3 200800308104 KORO VI Zorunlu 1 2 0 0
4 200800308101 MÜZİK BİLİM SEMİNERİ Zorunlu 2 2 0 0
5 200800308105 ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ VI Zorunlu 1 2 0 0
6 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
7 190801008000 SEÇMELİ DERS GRUBU 8. YARIYIL Seçmeli - - - 0
Toplam 8 12 0 0
 
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200800303100 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ I Seçmeli 2 0 0 4
2 200800303105 MÜZİK VE KÜLTÜR I Seçmeli 2 0 0 5
3 200800308106 DÜNYA MÜZİKLERİ ASYA VE AVRUPA KÜLTÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 200800308107 CAZ MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
5 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200800304100 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ II Seçmeli 2 0 0 0
2 200800308108 FOTOĞRAF VE KAMERA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 200800308109 MİTOLOJİ / İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 0
4 200800308112 BESTELEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 6
5 220800304106 OYUN VE DANS Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 5. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200800305108 ESER ÇÖZÜMLEME VE FORM BİLGİSİ I Seçmeli 2 0 0 0
2 200800305113 MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ-I Seçmeli 2 0 0 4
3 200800308110 DESEN Seçmeli 2 0 0 0
4 200800308111 ORGANOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
5 200800308112 BESTELEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
6 200800308114 MÜZİKOTERAPİ Seçmeli 2 0 0 0
7 220800308101 MÜZİK EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 6. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200800306108 ESER ÇÖZÜMLEME VE FORM BİLGİSİ II Seçmeli 2 0 0 0
2 200800306109 MÜZİKSEL ORGANİZASYON VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
3 200800306213 MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ-II Seçmeli 2 0 0 0
4 200800308114 MÜZİKOTERAPİ Seçmeli 2 0 0 0
5 200800308115 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
6 200800308119 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 1 0 0 0
7 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 7. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200800307100 KAYIT TEKNİKLERİ I Seçmeli 2 2 0 0
2 200800307106 POPİLER MÜZİK Seçmeli 2 0 0 0
3 200800308116 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 0
4 200800308117 MÜZİKSEL VE POPÜLER MÜZİKLER Seçmeli 2 0 0 0
5 200800308121 GELENEKSEL VE POPÜLER MÜZİKLER Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 8. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200800308100 KAYIT TEKNİKLERİ II Seçmeli 2 2 0 0
2 200800308120 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 0 0 0
3 200800308122 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
4 220800308118 SAHNE PERFORMANSI Seçmeli 2 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr