Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Sosyal Hizmet - Sosyal HizmetProgram Tanımları
Kuruluş
Sosyal Hizmet Bölümü ve Anabilim Dalı 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 30.10.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Lisans düzeyinde eğitime 2019-2020 öğretim yılından itibaren başlamıştır.
Kazanılan Derece
Sosyal Hizmet lisans eğitimini başarıyla tamamlayan bireyler, “Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanını almaya hak kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için ortaöğretim diplomasına sahip olmaları ve yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavından ilgili puan türünde yeterli puan almış olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye’de Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler Lisans programından 4 akademik yıl (8 yarıyıl) sonunda mezun olurlar. Programda yer alan zorunlu derslerin ve ilgili seçmeli derslerin tümünü başarı ile tamamlayıp toplamda 240 AKTS’yi tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına erişen öğrenciler programdan başarı ile mezun olmaya hak kazanmaktadır.
Program Profili
Sosyal hizmet programı mezunların mesleki bilgi, değer ve becerilerini bütünleştirerek, çeşitli düzeylerdeki müracaatçı sistemlerine yönelik kırsal ve kentsel ortamlarda, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırıcı niteliğe sahip meslek elemanı olmalarını amaçlamaktadır. Programın eğitim programı 4 yılda (8 akademik yarıyıl) tamamlanmaktadır. Her akademik yarıyıl 13-16 haftadan oluşmaktadır. Dersler dönemsel olup ön şartları bulunmamaktadır. Her akademik yarıyılda Iğdır Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Bu uygulamalar dışında staj uygulaması, proje, alan çalışması, kuruluş ziyaretleri, araştırma, sunum, ödev gibi teknikler de uygulanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar. Bu kapsamda istihdam ve terfi imkânlarının olduğu kurum ve kuruluşlar şu şekilde sıralanabilmektedir: - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez teşkilatları ve aşağıda sıralanan ilgili müdürlüklerin tüm il ve ilçe müdürlükleri: • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü .Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu - Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan hastaneler ve ilgili sağlık kuruluşları (Özel/Devlet/Üniversite hastaneleri, Halk Sağlığı Merkezleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, İl Sağlık Müdürlükleri) - Adalet Bakanlığı’na bağlı birimler (Cezaevi, Denetimli Serbestlik, Aile mahkemeleri, Çocuk mahkemeleri) - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü - Milli Eğitim Bakanlığı (Rehberlik Araştırma Merkezi) - Yerel Yönetimler (İl ve İlçe Belediyeleri ve bağlı kuruluşlar) - Üniversitelerin Mediko-Sosyal Merkezleri - Kredi Yurtlar Kurumu - Gençlik ve Spor Bakanlığı - Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri - Özel diğer sosyal hizmet kuruluşları (Huzurevi, Bakımevi vb.) Kamuda özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı kuruluşları sosyal çalışmacı istihdamında ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında son yıllarda sosyal belediyecilik yaklaşımıyla beraber şehir ve büyükşehir belediyeleri artan oranda sosyal çalışmacı istihdam etmektedir. Ayrıca alanyazında mevcut olmasına rağmen Türkiye’de uygulama örneği bulunmayan okul sosyal hizmetinin gelişimi de gelecek seneler için önemli bir istihdam potansiyeli içermektedir. Bunların yanında gerekli koşulları sağlayan mezunlar için akademik kariyer yapma imkanı bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sosyal hizmet lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabildikleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında eğitim yaşamına devam edebilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Teorik derslerin değerlendirilmesinde Iğdır Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınmaktadır. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulmaktadır. Başarı notuna ara sınavların katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Uygulamalı meslek derslerinin değerlendirilmesi ise dersin özelliğine göre geliştirilmiş olan değerlendirme kriterleri (kuramsal bilginin uygulamaya aktarımı, gözlem ve izlemlerin değerlendirilmesi, seminerler ile olgu sunumlarında ve tartışmalarında öğrenci performansının değerlendirilmesi, uygulama sınavı v.b.) doğrultusunda dersin öğretim elemanınca belirlenir. Uygulama notu, uygulamayı yaptıran öğretim elemanı ve elemanları tarafından 100 tam puan üzerinden belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için programda yer alan tüm derslerden başarılı olarak geçmeleri gerekmektedir. Bu programda öğrencilerin asgari 240 AKTS değerini tamamlamaları ve 4.00 üzerinden asgari 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neşide YILDIRIM. Adres: Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır/Türkiye. Tlf: 0476-223 00 10
Bölüm Olanakları
Bölümde 1 profesör, 2 doktor öğretim üyesi ve 1 dr. araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Gerekli görüldüğünde dışarıdan görevlendirme ile de dersler yürütülmektedir.

Program Çıktıları
1Sosyal hizmet disiplininde bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve becerilere sahip olma, sosyal hizmetin değer temelini içselleştirmiş olma.
2Sosyal sistemlerin ve kültürün insan davranışlarına etkisini bilme, anlama ve bu bilgiyi sosyal hizmet uygulamalarında kullanma, bu bağlamda insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin kuramları özümseme ve kültürel yetkinliği geliştirme.
3 Sosyal sorunları bilimsel yöntemlerle anlama, bu sorunların çözümünde sosyal adaleti ve insan haklarını gözetme ve toplumsal yapı içerisindeki farklılıklar / çeşitlilik temelinde sosyal politikaların ve hizmet modellerinin geliştirilmesine katkı sağlama.
4 Sosyal hizmetin planlı değişim sürecinin her bir basamağında yetkin olma ve sosyal hizmetin bilgi, beceri, değer temeline dayalı birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müdahaleler gerçekleştirme.
5Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile sosyal hizmet disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlama ve meslektaşları ile iş birliği içinde olma.
6Sosyal hizmet uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kaydetme.
7 Kanıta dayalı kuramsal bilgiyi ve beceriyi eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanma.
8 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek güncel gelişmeleri ve yöntemleri takip etme, bunları uygulamaya aktarma, yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirme.
9Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki değişme ve gelişmeleri izleme.
10Tüm müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurabilme ve terapötik iletişim becerilerini geliştirme.
11Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültüre, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11223333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000135 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
2 190500401103 FELSEFE Zorunlu 3 0 0 3
3 190500401104 GENEL İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 3
4 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
5 190500401102 PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
6 190500401101 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
7 220500401100 SOSYAL HİZMETTE TEMEL KAVRAMLAR VE TARTIŞMALAR Zorunlu 3 0 0 3
8 190500401100 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
9 9900000143 TÜRK DİLİ -I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000115 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 25 0 0 23
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000235 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II Zorunlu 2 0 0 0
2 180500102100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
3 190500402101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 3
4 190500402105 İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 190500402100 SOSYAL ANTROPLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
6 190500402102 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA İNCELEME Zorunlu 1 2 0 4
7 190500402104 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 3
8 9900000243 TÜRK DİLİ -II Zorunlu 2 0 0 0
9 190500402103 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 4
10 9900000215 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 23 2 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500403103 GENÇLİK, TOPLUM VE SOSYAL HİZMETLER Zorunlu 4 0 0 5
2 220500403100 GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
3 190500403101 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE -I Zorunlu 3 0 0 5
4 190500403105 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
5 0500001000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-1 Seçmeli - - - 0
6 190500403102 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI -I Zorunlu 3 0 0 5
7 190500403100 SOSYAL HİZMET TARİHİ VE MESLEK ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 18 0 0 27
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500404104 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE -II Zorunlu 3 0 0 5
2 190500404102 KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
3 220500404100 KRİZE MÜDAHALE VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 5
4 0500002000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-2 Seçmeli - - - 0
5 190500404105 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI -II Zorunlu 3 0 0 5
6 190500404101 SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
7 190500404103 SOSYAL HİZMETTE KAYIT TUTMA VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ Zorunlu 4 0 0 0
Toplam 19 0 0 23
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500405100 BİREYLERLE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 4
2 0500003000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-3 Seçmeli - - - 0
3 190500405104 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 4
4 190500405102 SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
5 190500405101 SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA Zorunlu 3 0 0 4
6 190500405103 YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 14 0 0 21
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500406103 ADLİ SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 4
2 190500406100 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 4
3 190500406101 GRUPLARLA VE TOPLUMLA SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 4
4 0500004000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-4 Seçmeli - - - 0
5 190500406102 SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 5
6 190500406104 TOPLUMSAL CİNSİYET SORUNLARI VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 15 0 0 21
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0500005000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-5 Seçmeli - - - 0
2 190500407100 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI -I Zorunlu 2 0 0 6
3 220500407100 SOSYAL HİZMET MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 5
4 190500407101 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI -I Zorunlu 0 20 0 10
Toplam 5 20 0 21
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0500006000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-6 Seçmeli - - - 0
Toplam 0 0 0 0
 
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500403106 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 190500403107 GÜZEL SANATLAR Seçmeli 2 0 0 0
3 190500403108 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ -I Seçmeli 2 0 0 2
4 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500404106 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
2 190500404107 SANAT VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 2
3 190500404108 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ -II Seçmeli 2 0 0 2
4 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 190500405105 AİLE KURUMU VE AİLE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 3
3 190500405106 GECEKONDU, KENTLEŞME VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 3
4 190500405107 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 3
5 190500405108 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
6 190500405109 SOSYAL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 3
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500406105 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 3
2 190500406106 TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 3
3 190500406107 MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
4 190500406108 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
5 190500406109 GENÇLERLE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 3
6 190500406110 GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 3
7 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
9 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500407103 REFAH SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 190500407104 SAĞLIK POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
3 190500407105 ULUSLARARASI SOSYAL ÇALIŞMA NORMLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 190500407106 PSİKO-SOSYAL REHABİLİTASYON Seçmeli 3 0 0 3
5 190500407107 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190500407108 AİLE SOSYOLOJİSİ VE TERAPİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
7 190500407109 MEDYA VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 3
8 190500407110 MESLEKİ İNGİLİZCE -I Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500408100 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI -II Seçmeli 2 0 0 0
2 190500408101 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI -II Seçmeli 2 28 0 20
3 190500408102 BİTİRME ÇALIŞMASI Seçmeli 0 4 0 0
4 190500408103 DOĞAL AFETLER VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
5 190500408104 ÇOCUK SUÇLULUĞU VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
6 190500408105 SOSYAL HİZMET İÇİN FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
7 190500408106 DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 5
8 190500408107 TERÖR VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
9 190500408108 SOSYAL DIŞLANMA Seçmeli 3 0 0 5
10 190500408109 SPOR VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
11 190500408110 MESLEKİ İNGİLİZCE -II Seçmeli 3 0 0 0
12 190500408111 MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMASI Seçmeli 0 20 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr