Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

(KAPATILDI) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Biyosistem Mühendisliği - Biyosistem MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
2013 yılında Fen Bilimleri Enstitütüne bağlı olarak kurulan Biyosistem Mühendisliği A.B.D., 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılında 7 öğrenciyle eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği A.B.D. Lisansüstü programından mezun olan öğrenciler Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Biyosistem Mühendisliği A.B.D.'ye kabul ve başvuru koşulları 20.09.2013 tarih ve 28771 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre; * Uygun bir lisans diplomasına sahip olmak, * ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından uygun puan türünden geçerli en az 55 standart puan almak, * Lisansüstü giriş sınavından başarılı olmak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Biyosistem Mühendisliği A.B.D.'na yatay geçiş koşulları ve ders muafiyeti 20.09.2013 tarih ve 28771 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Yatay geçişler Madde 15, ders muafiyeti ise Madde 30 hükümlerine göre yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyosistem Mühendisliği A.B.D. lisansüstü programı müfredatında yer alan toplam 60 AKTS dersin her birini en az CC harf notu veya 100 üzerinden 70 ile başaran, seminerini başarıyla sunan ve tezini başaran öğrenciler bu alanda tezli yüksek lisans diplomasına sahip olur.
Program Profili
Biyosistem Mühendisliği A.B.D. ilk yılında toplam 60 AKTS'lik dersler ile seminer, ikinci yılı tez çalışmasından oluşur. Programın müfredatı tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler, hassas tarım teknikleri, enerji ve makinalar, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları, tarımsal yapılar, arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanın geliştirilmesini hedefler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları akademik alanda çalışabilecekleri gibi aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilirler: Kamu kurum ve kuruluşlarında (İl Özel İdareleri, DSİ, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıkları, Belediyeler vb.), Üniversiteler (öğretim elemanı olarak,) Tarım Makineleri Sanayi, Traktör Sanayi, Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları, Tarıma Dayalı Kooperatifler, Kamu ve Özel Bankalar, Tarım Makineleri Müteahhitlik Kuruluşları, Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmaları, Mühendislik ve Danışmanlık Büroları, Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmaları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmaları, Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler, Hayvancılığa Dayalı Makine Sanayi, Gıda Makineleri Sanayi, Tarımsal İşletmelerde (Tarım Makinelerine Dayalı Mekanizasyon Uygulamaları).
Üst Derece Programlarına Geçiş
Biyosistem Mühendisliği A.B.D. yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler aynı alanda doktora programları ile yüksek öğrenimlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Biyosistem Mühendisliği A.B.D. yüksek lisans programı sınavları ile ölçme ve değerlendirme koşulları 20.09.2013 tarih ve 28771 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre her dersten devam alan öğrenciler en az bir arasınav ve bir final sınavı ile seçeneğe bağlı ödev ile değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında arasınavın %50si (ödev verilmesi durumunda %25 arasınav, %25 ödev) ile finalin %50si alınır ve 100 üzerinden 70 veya harf notu olarak CC alan öğrenciler başarılı sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Biyosistem Mühendisliği A.B.D. tezli yüksek lisans programından mezun olabilmeleri için öğrencilerin en az 60 AKTS'ye sahip dersleri en az CC (100 üzerinden 70) ile başarması, semineri başarıyla sunaması ve tezi başarması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. İsmail Şükrü İPEK AKTS Koordinatörü Fen Bilimleri Enstitüsü Adres : Rıza Yalçın Cad. Rektörlük Binası 76000 IĞDIR Telefon : +90 - 476 - 226 1314 +90 - 476 - 226 1023 Faks : +90 - 476 - 226 1251 E-posta : fbe@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Lisans Derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilir, bilgiyi değerlendirir,yorumlar ve uygular.
2Biyosistem Mühendisliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
3Biyosistem mühendisliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır, disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
4Kendi başına bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları uygular ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunar.
5Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
6Alanındaki problemlerin çözümlenmesinde inisiyatif alır ve önderlik eder.
7Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, değerlendirilmesi ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek, öğrenme ve denetleme yeterliliğini gösterir.
8Alanındaki yazılım ve donanım ile iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır ve geliştirir.
9Biyosistem Mühendisliği alanındaki gelişmeleri ve çalışmalarını ana dilinde ve en az bir yabancı dilde sistematik olarak sözlü, yazılı ve görsel olarak aktarır.
10Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
11Biyosistem Mühendisliği alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11233333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BSMSDG-GÜZ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
2 BM-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 10 0 0 6
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BSMSDG-BAHAR BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
2 BSMSDG-BAHAR BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
3 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
5 BM-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
6 BM-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 20 0 0 36
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BSMSDG-GÜZ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
3 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
4 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
5 BM-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
6 BM-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 18 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
3 BM-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
4 BM-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 16 0 0 36
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 BM-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 6
 
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 AÜBBG-101 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-105 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBG-108 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜTBBG-103 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜTEG-100 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜTEG-101 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜTEG-105 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜZTG-106 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
23 BAB-23-101 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 0
24 BAB-23-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
25 BAB-23-110 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 BAB-23-112 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
27 BAB-23-120 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
28 BAB-23-121 MEYVE AĞAÇLARINDA DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
29 BAB-23-123 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
30 BAB-23-125 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
31 BAB-23-128 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
32 BAB-23-129 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
33 BAB-23-134 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 BAB-23-135 SEBZE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
35 BAB-23-136 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
36 BAB-23-140 SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
37 BAB-23-141 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
38 BAB-23-149 TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 BAB-23-152 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
40 BAB-23-153 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
41 BKG-100 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM Seçmeli 2 2 0 0
42 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
43 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
44 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
45 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
46 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
47 BKO-23-102 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
48 BMB-23-109 BİYOKİMYA LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
49 BMB-23-118 BİYOSENSÖRLER VE KİMYADAKİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
50 BMB-23-140 HESAPSAL ORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 0
51 BMB-23-148 İLERİ BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 0
52 BMB-23-163 ORGANİK KİMYADA TEORİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
53 BMB-23-164 ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 0
54 BMB-23-172 SU VE ATIKSU ARITIMINDA ADSORPSİYON VE BİYOSORPSİYON PROSESLERİ Seçmeli 2 2 0 0
55 BMB-23-175 SÜT PROTEİNLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
56 BMB-23-176 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PEPTİTLER Seçmeli 3 0 0 6
57 BSM-23-103 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
58 BSM-23-127 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
59 BSM-23-128 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
60 BSM-23-129 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
61 BSM-23-130 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
62 BSM-23-131 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
63 BSM-23-132 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
64 BSM-23-133 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 3 0 0 0
65 BSM-23-134 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
66 BSM-23-135 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
67 BSM-23-136 TARIMSAL YAPILARDA BETON Seçmeli 3 0 0 6
68 BSM-23-137 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
69 BSM-23-138 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 BSM-23-139 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
71 BSM-23-140 ODUN BİLEŞENLERİNDEN KİMYASAL MADDE VE ENERJİ ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
72 BSM-23-141 TEKNİK İNGİLİZCE - I Seçmeli 3 0 0 6
73 BSM-23-142 BİYOLOJİK MALZEME KURUTMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
74 BSM-23-143 BİYOLOJİK MALZEME ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
75 BSM-23-144 MOTOR YAKITLARI VE YAĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
76 BSM-23-145 MÜHENDİSLİKTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
77 BSM-23-146 AÇIK KANAL AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 0
78 BSM-23-147 EKİM TEKNİĞİNDE MATEMATİK VE İSTATİSTİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 0
79 BSM-235 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
80 BSMG-101 BASINÇLI SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
81 BSMG-102 TARIMSAL SAVAŞ MAKİNALARI VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
82 EEM-23-103 ÇOK FAZLI ENERJİ SİSTEMLERİNİN FAZ KOORDİNATLARI İLE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
83 EEM-23-108 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALI SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
84 EEM-23-109 ELEKTRİK ŞEBEKE KAYIPLARININ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
85 EEM-23-111 ENDÜSTRİYEL YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
86 EEM-23-116 İLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
87 EEM-23-122 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
88 EEM-23-134 RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
89 EEM-23-136 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
90 GIM-23-102 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 0
91 GIM-23-108 ET FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
92 GIM-23-112 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
93 GIM-23-113 GIDA BİYOKİMYASI - I Seçmeli 3 0 0 0
94 GIM-23-118 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
95 GIM-23-125 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
96 GIM-23-128 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
97 GIM-23-137 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 0
98 GIM-23-142 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
99 GIM-23-148 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
100 GIM-23-155 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
101 GIM-23-160 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
102 GIM-23-162 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
103 GMG-100 SÜT İŞLETMELERİNDE SANİTASYON Seçmeli 3 0 0 0
104 GMG-101 SÜT TEKNOLOJİSİNDE HOMOJENİZASYON Seçmeli 2 2 0 0
105 GMG-102 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PETİTLER Seçmeli 3 0 0 6
106 GMG-115 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
107 GMG-116 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
108 İNM-23-100 AKARSULARDA SEDİMENT HAREKETİ Seçmeli 3 0 0 0
109 İNM-23-120 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
110 İNM-23-122 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
111 İNM-23-134 MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
112 İNM-23-137 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
113 İNM-23-140 SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
114 İNM-23-144 ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
115 İNM-23-147 YAPI İŞLETMESİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
116 İNM-23-153 YÜZEYSEL TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
117 TAB-23-100 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
118 TAB-23-102 AĞIR METAL HİPERAKÜMÜLATÖRÜ BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
119 TAB-23-103 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
120 TAB-23-104 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
121 TAB-23-105 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
122 TAB-23-109 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
123 TAB-23-114 BİTKİ TAKSONOMİSİNDE TEHLİKE (IUCN) VE HABİTAT (EUNIS) KODLARI Seçmeli 3 0 0 0
124 TAB-23-117 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
125 TAB-23-118 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 0
126 TAB-23-122 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Seçmeli 3 2 0 0
127 TAB-23-124 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
128 TAB-23-129 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
129 TAB-23-130 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
130 TAB-23-131 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
131 TAB-23-133 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
132 TAB-23-134 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
133 TAB-23-135 FARKLI FAMİLYALARDA YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
134 TAB-23-138 İLAÇ BİTKİLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
135 TAB-23-139 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
136 TAB-23-141 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
137 TAB-23-146 MELEZLEME TEKNİĞİ - I Seçmeli 3 0 0 0
138 TAB-23-150 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
139 TAB-23-151 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
140 TAB-23-159 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 3 2 0 0
141 TAB-23-161 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
142 TAB-23-167 TARLA DENEMELERİNİN PLANLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 0
143 TAB-23-168 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 0
144 TAB-23-170 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
145 TAB-23-171 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
146 TAB-23-173 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
147 TAB-23-174 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
148 TAE-23-106 FAYDA MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
149 TAE-23-108 FAYDA VE MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
150 TAE-23-110 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
151 TAE-23-112 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
152 TAE-23-114 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
153 TAE-23-116 KIRSAL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
154 TAE-23-120 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
155 TAE-23-121 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
156 TAE-23-122 REFAH EKONOMİSİ VE POLİTİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 0
157 TAE-23-125 TARIM İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK Seçmeli 0 0 0 0
158 TAE-23-130 TARIM ÜRÜNLERİNDE MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
159 TAE-23-136 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
160 TAE-23-142 TARIMSAL YAYIM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
161 TAE-23-143 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
162 TAE-23-144 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
163 TBB-23-112 ADSORBSİYON Seçmeli 3 0 0 0
164 TBB-23-114 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
165 TBB-23-121 İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
166 TBB-23-125 KROMOTOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
167 TBB-23-127 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 0
168 TBB-23-128 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
169 TBB-23-133 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
170 TBB-23-136 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 0
171 TBB-23-143 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 0
172 TBB-23-144 TOPRAK SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
173 TBBG-102 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE VERİ ANALİZ METODLARI Seçmeli 2 2 0 0
174 TBBG-103 TOPRAK HARİTALAMA VE UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 2 2 0 0
175 TBBG-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ 1 Seçmeli 2 2 0 0
176 TBBG-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
177 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
178 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
179 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
180 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
181 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
182 TBİ-22-102 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
183 TBİ-22-104 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
184 TBİ-22-105 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
185 TBİ-22-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
186 TBİ-22-107 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
187 TBİ-22-108 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
188 TBİ-23-104 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 4 0 0 0
189 ZOO-23-127 BİLGİSAYAR UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
190 ZOO-23-135 ÇİFTLİK HAYVANLARININ ISLAHINDA FENOTİPİK DEĞERLENDİRME METOTLARI Seçmeli 3 0 0 0
191 ZOO-23-136 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
192 ZOO-23-138 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
193 ZOO-23-142 HAYVAN BESLEME İLE İLGİLİ HASTALIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
194 ZOO-23-146 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
195 ZOO-23-147 İLERİ SÜT SIĞIRCILIĞI PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
196 ZOO-23-152 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREMENİN DENETLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
197 ZOO-23-154 KÜÇÜKBAŞ ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DAVRANIM Seçmeli 3 0 0 0
198 ZOO-23-155 MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
199 ZOO-23-156 OLASILIK VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
200 ZOO-23-158 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
201 ZOO-23-161 RUMİNANTLAR İÇİN ALTERNATİF YEM KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
202 ZOO-23-171 SPSS KULLANIMI VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
203 ZOO-23-175 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 0
204 ZOO-23-178 YEM KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
205 ZOO-23-179 TÜRKİYE'DE GÖÇER ARICILIK VE SAHA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
206 ZOO-23-182 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
207 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREME Seçmeli 3 0 0 0
208 ZTG-106 HAYVAN DAVRANIMI Seçmeli 3 0 0 0
209 ZTG-107 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
2 AÜBBB-100 MEYVE AĞAÇLARININ DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBKB-101 MİKOLOJİ VE LABAROTUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBKB-102 SU İÇİ BİTKİLERİ VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBKB-103 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBKB-104 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBKB-105 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBKB-106 ENTOMOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKB-107 EKONOMİK ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKB-108 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKB-112 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ VE İNSEKTİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKB-113 UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKB-114 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜTBBB-103 TOPRAK SU İLŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜTBBB-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜTBBB-106 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜTEB-102 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜTEB-105 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜZTB-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 BAB-23-100 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
25 BAB-23-102 BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
26 BAB-23-104 BAHÇE BİTKİLERİNDE EKOLOJİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 0
27 BAB-23-106 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 6
28 BAB-23-107 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
29 BAB-23-111 BİYOÇEŞİTLİLİK VE SEBZE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
30 BAB-23-113 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
31 BAB-23-114 EGZOTİK SEBZELER Seçmeli 3 0 0 0
32 BAB-23-117 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
33 BAB-23-118 KÜRESEL ISINMANIN BAHÇE BİTKİLERİ YETŞTİRİCİLİĞİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 BAB-23-119 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNİN BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 BAB-23-122 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
36 BAB-23-126 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
37 BAB-23-131 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
38 BAB-23-132 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
39 BAB-23-137 SEBZE TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
40 BAB-23-142 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
41 BAB-23-144 SEBZELERDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
42 BAB-23-145 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
43 BAB-23-146 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
44 BAB-23-147 SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
45 BAB-23-151 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
46 BB-199 ÖRTÜ ALTI ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
48 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 0
49 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
51 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
52 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
53 BKO-23-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 BKO-23-101 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
55 BKO-23-103 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
56 BKO-23-104 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
57 BKO-23-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
58 BSM-23-100 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
59 BSM-23-101 TOPRAK İŞLEME ALET VE MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 6
60 BSM-23-102 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
61 BSM-23-103 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 6
62 BSM-23-104 BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 6
63 BSM-23-105 ÇELİK SİLOLOR Seçmeli 3 0 0 6
64 BSM-23-106 HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA ÇEVRE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
65 BSM-23-107 TARIMSAL MEKANİZASYONDA İŞ ETÜDÜ Seçmeli 3 0 0 6
66 BSM-23-108 TARIM MAKİNALARI VE DENEY İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 6
67 BSM-23-109 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
68 BSM-23-110 SÜT SAĞIM MEKANİZASYONU VE SÜT İŞLEME MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
69 BSM-23-111 TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
70 BSM-23-112 MİNERAL GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE KALİBRASYONU Seçmeli 3 0 0 0
71 BSM-23-113 TARLA BİTKİLERİNİN VE BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
72 BSM-23-114 ANIZA DOĞRUDAN EKİM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
73 BSM-23-115 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 3 0 0 0
74 BSM-23-116 BİYOKÜTLE ENERJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
75 BSM-23-117 HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
76 BSM-23-118 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 6
77 BSM-23-119 TARIMSAL MEKANİZASYON İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
78 BSM-23-121 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
79 BSM-23-123 TARIM ATIKLARI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
80 BSM-23-124 PATATES TEKNİĞİ VE KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
81 BSM-23-125 KÜLTÜR BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
82 BSM-23-128 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
83 BSM-23-241 TEKNİK İNGİLİZCE - II Seçmeli 3 0 0 6
84 EEM-23-104 ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ/ Seçmeli 3 0 0 0
85 EEM-23-106 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE AŞIRI GERİLİMLER VE BUNLARA KARŞI KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
86 EEM-23-114 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
87 EEM-23-119 İNCE FİLM BÜYÜTME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
88 EEM-23-128 OPTOELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 0
89 GIM-23-101 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
90 GIM-23-107 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
91 GIM-23-109 ET MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
92 GIM-23-110 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
93 GIM-23-111 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
94 GIM-23-114 GIDA BULAŞANLARI VE TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
95 GIM-23-116 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
96 GIM-23-119 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
97 GIM-23-122 GIDA SANAYİNDE MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
98 GIM-23-130 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 0
99 GIM-23-131 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
100 GIM-23-133 KARBONHİDRATLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
101 GIM-23-136 LAKTİK ASİT FERMENTASYONU Seçmeli 3 0 0 0
102 GIM-23-139 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
103 GIM-23-147 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
104 GIM-23-152 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
105 GIM-23-153 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
106 GIM-23-154 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
107 GIM-23-156 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
108 GIM-23-157 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
109 GIM-23-213 GIDA BİYOKİMYASI - II Seçmeli 3 0 0 0
110 İMG-107 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
111 İNM-23-102 ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
112 İNM-23-113 DERİN TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
113 İNM-23-116 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE ARAZİ DENEYLERİ Seçmeli 3 0 0 0
114 İNM-23-119 HİDROKLİMATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
115 İNM-23-130 KAMU ALTYAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
116 İNM-23-142 SU KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
117 İNM-23-152 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
118 İNM-23-154 YÖNETİM MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
119 TAB-23-107 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
120 TAB-23-112 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
121 TAB-23-113 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
122 TAB-23-115 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
123 TAB-23-120 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
124 TAB-23-123 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
125 TAB-23-125 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 0
126 TAB-23-126 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 6
127 TAB-23-127 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 0
128 TAB-23-136 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
129 TAB-23-137 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
130 TAB-23-142 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
131 TAB-23-144 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
132 TAB-23-147 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
133 TAB-23-148 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
134 TAB-23-149 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
135 TAB-23-153 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
136 TAB-23-155 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
137 TAB-23-158 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
138 TAB-23-160 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
139 TAB-23-166 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
140 TAB-23-172 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
141 TAB-23-176 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
142 TAB-23-178 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
143 TAB-23-179 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 2 0 0
144 TAB-23-181 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
145 TAB-23-182 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
146 TAB-23-183 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
147 TAB-23-246 MELEZLEME TEKNİĞİ - II Seçmeli 3 0 0 0
148 TAE-23-100 AB TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
149 TAE-23-104 ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
150 TAE-23-105 EKONOMETRİK ANALİZLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
151 TAE-23-109 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
152 TAE-23-118 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
153 TAE-23-127 TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
154 TAE-23-128 TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
155 TAE-23-129 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
156 TAE-23-131 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 6
157 TAE-23-132 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 6
158 TAE-23-134 TARIMSAL DEĞER BİÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
159 TAE-23-135 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
160 TAE-23-137 TARIMSAL İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
161 TAE-23-138 TARIMSAL ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
162 TAE-23-139 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
163 TAE-23-140 TARIMSAL TİCARET POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
164 TAE-23-141 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
165 TAE-23-144 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
166 TAE-23-145 UYGULAMALI TARIMSAL PAZARLAMA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
167 TB-588 TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR Seçmeli 0 0 0 0
168 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
169 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
170 TBB-23-113 BAĞLAYICILAR VE HİDRASYON ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
171 TBB-23-116 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 0
172 TBB-23-117 EROZYON (AŞINIM) TAHMİNİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
173 TBB-23-119 ETÜT HARİTALAMA VE ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 0
174 TBB-23-120 GÜBRE ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
175 TBB-23-126 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
176 TBB-23-130 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
177 TBB-23-134 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
178 TBB-23-135 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
179 TBB-23-137 TOPRAK ENZİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
180 TBB-23-140 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
181 TBB-23-145 TOPRAK TAVRININ ESASLARI : TOPRAK İŞLEME Seçmeli 3 0 0 0
182 TBB-23-146 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - I Seçmeli 2 2 0 0
183 TBB-23-148 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
184 TBB-23-149 TOPRAKTA KÜTLE TAŞINMASININ MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
185 TBB-23-150 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
186 TBB-23-151 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
187 TBB-23-246 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 0
188 TBİ-22-103 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
189 TBİ-23-104 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 4 0 0 0
190 TBİ-24-100 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
191 TEB-108 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
192 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
193 ZOO-23-129 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
194 ZOO-23-130 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
195 ZOO-23-131 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BESLENMEYE BAĞLI METABOLİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
196 ZOO-23-132 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KARKAS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
197 ZOO-23-134 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
198 ZOO-23-137 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
199 ZOO-23-139 DENEY TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
200 ZOO-23-140 ET SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
201 ZOO-23-145 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
202 ZOO-23-148 İN VİVO VE İN VİTRO SİNDİRİM DENEME TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
203 ZOO-23-153 KRİMİNALİSTİK İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
204 ZOO-23-157 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
205 ZOO-23-163 RUMİNANTLARDA VİTAMİN VE MİNERAL METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
206 ZOO-23-164 SAS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
207 ZOO-23-165 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 6
208 ZOO-23-166 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
209 ZOO-23-170 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
210 ZOO-23-172 SPSS-II Seçmeli 3 0 0 0
211 ZOO-23-173 SÜT İNEKLERİNDE RASYON HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
212 ZOO-23-177 ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
213 ZTB-109 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
2 AÜBBB-100 MEYVE AĞAÇLARININ DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBKB-101 MİKOLOJİ VE LABAROTUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBKB-102 SU İÇİ BİTKİLERİ VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBKB-103 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBKB-104 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBKB-105 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBKB-106 ENTOMOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKB-107 EKONOMİK ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKB-108 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKB-112 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ VE İNSEKTİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKB-113 UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKB-114 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜTBBB-103 TOPRAK SU İLŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜTBBB-104 BİTKİ BESLEMENİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜTBBB-106 TOPRAK BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜTEB-102 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜTEB-105 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜZTB-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 BAB-23-100 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
25 BAB-23-102 BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
26 BAB-23-104 BAHÇE BİTKİLERİNDE EKOLOJİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 0
27 BAB-23-106 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 0
28 BAB-23-107 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
29 BAB-23-111 BİYOÇEŞİTLİLİK VE SEBZE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
30 BAB-23-113 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 BAB-23-114 EGZOTİK SEBZELER Seçmeli 3 0 0 0
32 BAB-23-117 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
33 BAB-23-118 KÜRESEL ISINMANIN BAHÇE BİTKİLERİ YETŞTİRİCİLİĞİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 BAB-23-119 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNİN BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 BAB-23-122 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
36 BAB-23-126 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
37 BAB-23-131 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
38 BAB-23-132 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
39 BAB-23-137 SEBZE TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
40 BAB-23-142 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
41 BAB-23-144 SEBZELERDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
42 BAB-23-145 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
43 BAB-23-146 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
44 BAB-23-147 SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
45 BAB-23-151 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
46 BB-199 ÖRTÜ ALTI ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
48 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 0
49 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
51 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
52 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
53 BKO-23-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 BKO-23-101 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
55 BKO-23-103 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
56 BKO-23-104 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
57 BKO-23-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
58 BSM-23-100 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
59 BSM-23-101 TOPRAK İŞLEME ALET VE MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
60 BSM-23-102 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
61 BSM-23-103 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
62 BSM-23-104 BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 6
63 BSM-23-105 ÇELİK SİLOLOR Seçmeli 3 0 0 6
64 BSM-23-106 HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA ÇEVRE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
65 BSM-23-107 TARIMSAL MEKANİZASYONDA İŞ ETÜDÜ Seçmeli 3 0 0 0
66 BSM-23-108 TARIM MAKİNALARI VE DENEY İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
67 BSM-23-109 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
68 BSM-23-110 SÜT SAĞIM MEKANİZASYONU VE SÜT İŞLEME MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
69 BSM-23-111 TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
70 BSM-23-112 MİNERAL GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE KALİBRASYONU Seçmeli 3 0 0 0
71 BSM-23-113 TARLA BİTKİLERİNİN VE BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
72 BSM-23-114 ANIZA DOĞRUDAN EKİM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
73 BSM-23-115 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 3 0 0 0
74 BSM-23-116 BİYOKÜTLE ENERJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
75 BSM-23-117 HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
76 BSM-23-118 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
77 BSM-23-119 TARIMSAL MEKANİZASYON İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
78 BSM-23-121 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
79 BSM-23-123 TARIM ATIKLARI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
80 BSM-23-124 PATATES TEKNİĞİ VE KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
81 BSM-23-125 KÜLTÜR BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
82 BSM-23-128 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
83 BSM-23-241 TEKNİK İNGİLİZCE - II Seçmeli 3 0 0 0
84 EEM-23-104 ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ/ Seçmeli 3 0 0 0
85 EEM-23-106 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE AŞIRI GERİLİMLER VE BUNLARA KARŞI KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
86 EEM-23-114 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
87 EEM-23-119 İNCE FİLM BÜYÜTME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
88 EEM-23-128 OPTOELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 0
89 GIM-23-101 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
90 GIM-23-107 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
91 GIM-23-109 ET MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
92 GIM-23-110 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
93 GIM-23-111 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
94 GIM-23-114 GIDA BULAŞANLARI VE TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
95 GIM-23-116 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
96 GIM-23-119 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
97 GIM-23-122 GIDA SANAYİNDE MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
98 GIM-23-130 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 0
99 GIM-23-131 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
100 GIM-23-133 KARBONHİDRATLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
101 GIM-23-136 LAKTİK ASİT FERMENTASYONU Seçmeli 3 0 0 0
102 GIM-23-139 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 0
103 GIM-23-147 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
104 GIM-23-152 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
105 GIM-23-153 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
106 GIM-23-154 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
107 GIM-23-156 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
108 GIM-23-157 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
109 GIM-23-213 GIDA BİYOKİMYASI - II Seçmeli 3 0 0 0
110 İMG-107 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
111 İNM-23-102 ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
112 İNM-23-113 DERİN TEMELLER Seçmeli 3 0 0 0
113 İNM-23-116 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE ARAZİ DENEYLERİ Seçmeli 3 0 0 0
114 İNM-23-119 HİDROKLİMATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
115 İNM-23-130 KAMU ALTYAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
116 İNM-23-142 SU KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
117 İNM-23-152 YERALTI SUYU HİDROLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
118 İNM-23-154 YÖNETİM MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
119 TAB-23-107 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
120 TAB-23-112 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
121 TAB-23-113 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
122 TAB-23-115 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
123 TAB-23-120 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 0
124 TAB-23-123 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
125 TAB-23-125 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 0
126 TAB-23-126 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 0
127 TAB-23-127 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 0
128 TAB-23-136 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
129 TAB-23-137 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
130 TAB-23-142 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
131 TAB-23-144 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
132 TAB-23-147 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
133 TAB-23-148 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
134 TAB-23-149 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
135 TAB-23-153 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
136 TAB-23-155 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
137 TAB-23-158 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
138 TAB-23-160 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
139 TAB-23-166 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
140 TAB-23-172 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 0
141 TAB-23-176 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
142 TAB-23-178 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
143 TAB-23-179 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 2 0 0
144 TAB-23-181 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
145 TAB-23-182 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
146 TAB-23-183 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
147 TAB-23-246 MELEZLEME TEKNİĞİ - II Seçmeli 3 0 0 0
148 TAE-23-100 AB TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
149 TAE-23-104 ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
150 TAE-23-105 EKONOMETRİK ANALİZLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
151 TAE-23-109 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
152 TAE-23-118 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
153 TAE-23-127 TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
154 TAE-23-128 TARIM MUHASEBESİ VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 0
155 TAE-23-129 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
156 TAE-23-131 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
157 TAE-23-132 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 0
158 TAE-23-134 TARIMSAL DEĞER BİÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
159 TAE-23-135 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
160 TAE-23-137 TARIMSAL İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
161 TAE-23-138 TARIMSAL ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
162 TAE-23-139 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
163 TAE-23-140 TARIMSAL TİCARET POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
164 TAE-23-141 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
165 TAE-23-144 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
166 TAE-23-145 UYGULAMALI TARIMSAL PAZARLAMA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
167 TB-588 TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR Seçmeli 0 0 0 0
168 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
169 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
170 TBB-23-113 BAĞLAYICILAR VE HİDRASYON ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
171 TBB-23-116 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 0
172 TBB-23-117 EROZYON (AŞINIM) TAHMİNİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
173 TBB-23-119 ETÜT HARİTALAMA VE ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 0
174 TBB-23-120 GÜBRE ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
175 TBB-23-126 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
176 TBB-23-130 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
177 TBB-23-134 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
178 TBB-23-135 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
179 TBB-23-137 TOPRAK ENZİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
180 TBB-23-140 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
181 TBB-23-145 TOPRAK TAVRININ ESASLARI : TOPRAK İŞLEME Seçmeli 3 0 0 0
182 TBB-23-146 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - I Seçmeli 2 2 0 0
183 TBB-23-148 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
184 TBB-23-149 TOPRAKTA KÜTLE TAŞINMASININ MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
185 TBB-23-150 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
186 TBB-23-151 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
187 TBB-23-246 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 0
188 TBİ-22-103 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
189 TBİ-23-104 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 4 0 0 0
190 TBİ-24-100 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
191 TEB-108 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
192 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
193 ZOO-23-129 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
194 ZOO-23-130 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
195 ZOO-23-131 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BESLENMEYE BAĞLI METABOLİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 0 0
196 ZOO-23-132 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KARKAS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
197 ZOO-23-134 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
198 ZOO-23-137 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
199 ZOO-23-139 DENEY TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
200 ZOO-23-140 ET SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
201 ZOO-23-145 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
202 ZOO-23-148 İN VİVO VE İN VİTRO SİNDİRİM DENEME TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
203 ZOO-23-153 KRİMİNALİSTİK İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
204 ZOO-23-157 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
205 ZOO-23-163 RUMİNANTLARDA VİTAMİN VE MİNERAL METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
206 ZOO-23-164 SAS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
207 ZOO-23-165 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
208 ZOO-23-166 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
209 ZOO-23-170 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
210 ZOO-23-172 SPSS-II Seçmeli 3 0 0 0
211 ZOO-23-173 SÜT İNEKLERİNDE RASYON HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
212 ZOO-23-177 ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
213 ZTB-109 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 AÜBBG-101 SEBZECİLİKTE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-105 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBBG-108 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜTBBG-103 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜTEG-100 TARIMSAL FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜTEG-101 TARIM EKONOMİSİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜTEG-105 TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜZTG-106 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
23 BAB-23-101 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 0
24 BAB-23-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
25 BAB-23-110 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 BAB-23-112 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
27 BAB-23-120 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
28 BAB-23-121 MEYVE AĞAÇLARINDA DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
29 BAB-23-123 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
30 BAB-23-125 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
31 BAB-23-128 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
32 BAB-23-129 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
33 BAB-23-134 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 BAB-23-135 SEBZE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
35 BAB-23-136 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
36 BAB-23-140 SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
37 BAB-23-141 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
38 BAB-23-149 TOHUM DEPOLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 BAB-23-152 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
40 BAB-23-153 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
41 BKG-100 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM Seçmeli 2 2 0 0
42 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
43 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
44 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
45 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
46 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
47 BKO-23-102 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
48 BMB-23-109 BİYOKİMYA LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
49 BMB-23-118 BİYOSENSÖRLER VE KİMYADAKİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
50 BMB-23-140 HESAPSAL ORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 0
51 BMB-23-148 İLERİ BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 0
52 BMB-23-163 ORGANİK KİMYADA TEORİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
53 BMB-23-164 ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 0
54 BMB-23-172 SU VE ATIKSU ARITIMINDA ADSORPSİYON VE BİYOSORPSİYON PROSESLERİ Seçmeli 2 2 0 0
55 BMB-23-175 SÜT PROTEİNLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
56 BMB-23-176 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PEPTİTLER Seçmeli 3 0 0 6
57 BSM-23-103 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
58 BSM-23-127 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
59 BSM-23-128 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
60 BSM-23-129 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
61 BSM-23-130 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
62 BSM-23-131 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
63 BSM-23-132 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
64 BSM-23-133 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 3 0 0 0
65 BSM-23-134 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 6
66 BSM-23-135 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
67 BSM-23-136 TARIMSAL YAPILARDA BETON Seçmeli 3 0 0 6
68 BSM-23-137 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
69 BSM-23-138 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
70 BSM-23-139 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
71 BSM-23-140 ODUN BİLEŞENLERİNDEN KİMYASAL MADDE VE ENERJİ ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
72 BSM-23-141 TEKNİK İNGİLİZCE - I Seçmeli 3 0 0 0
73 BSM-23-142 BİYOLOJİK MALZEME KURUTMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
74 BSM-23-143 BİYOLOJİK MALZEME ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
75 BSM-23-144 MOTOR YAKITLARI VE YAĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
76 BSM-23-145 MÜHENDİSLİKTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
77 BSM-23-146 AÇIK KANAL AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 6
78 BSM-23-147 EKİM TEKNİĞİNDE MATEMATİK VE İSTATİSTİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 0
79 BSM-235 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0