Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme - İşletmeProgram Tanımları
Kuruluş
İşletme Bölümü, 06.02.2012 tarih ve 2012.3.13 sayılı karar ile Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açılmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında almıştır.
Kazanılan Derece
Bölüm başarılı bir şekilde tamamlanıp gerekli yeterlilikler sağlandığında, bölümden mezun olanlara “İşletme Lisans” diploması verilir. Bu diploma ile işletme bölümü mezunları ‘’işletmeci’’ unvanını alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-LYS)’den yeterli puanın alınmış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İşletmecilik unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmaktır.
Program Profili
İşletme Bölümü'nde bütün dersler teorik olarak okutulmaktadır. Öğrenimin ilk yılında alanla ilgili temel kazanımları sağlamaya yönelik dersler verilmektedir. Öğrencilerimiz 2. yıldan itibaren seçmeli ders alabilmektedir. Programın gerekliliği olarak temel işletme fonksiyonları olan yönetim, pazarlama ve finans gibi derslere yönelik bir öğrenim sürdürülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletmeciler, başta özel sektör olmak üzere kamu sektöründe de çalışabilir ya da üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde ya da şartları sağladıkları diğer benzer birimlerde akademisyen olarak görev yapabilirler. Özel sektörde pazarlama, finans, halkla ilişkiler, dış ticaret uzmanlığı gibi birçok görev alabilirler. İşletme bölümü mezunları, kamu sektöründe DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası), TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), KİK (Kamu İhale Kurumu), Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, müsteşarlıklar ve çok sayıda kamu kuruluşunun sınavlarını başarıyla geçerek buralarda görev alabilirler. Bunların dışında, kalkınma ajanslarında çalışabilir, kendilerine ait işletme kurabilir veya serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve Lisans derecesinin de etkisiyle Yüksek Lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İşetme Programı’nda verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıliçi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Normal süresi 4 yıldır. Ögrecilerin lisans programından mezun olabilmeleri için 140 kredi saat dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı İşletme Bölümü Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000, Iğdır, Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ecevit EYDURAN
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 2018-2019 öğretim yılı itibariyle 1 Profesör, 7 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 8 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1İleri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak ve bir işletmeyi farklı açılardan değerlendirebilmek.
2Yasal ve etik ilkeleri anlayabilmek ve uygulayabilmek.
3Sorunları bilimsel yöntemlerle inceleyip etkin çözüm önerileri getirebilmek.
4Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek.
5Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek.
6Uygulamada karşılaşılan sorunları çözebilmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
7Kazanılan yaşam boyu öğrenme ve kendi kendine öğrenme becerisi ile öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve bunun giderilmesine yönelik ileri düzeyde çalışmalar sürdürebilmek.
8Düşüncelerini, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
9Disiplinler arası düşünebilmek ve etkili takım çalışmaları gerçekleştirebilmek.
10Bilgi ve iletişim teknolojilerin etkini kullanabilmek.
11Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek.
12İşletmecilik ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.
13Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek.
14Ekonomide iş fırsatlarını görebilmek, doğru şekilde uygulayabilmek.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11222333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 150400301102 GENEL MUHASEBE - I Zorunlu 3 0 0 4
4 190400301105 GENEL MUHASEBE - I Zorunlu 3 0 0 5
5 140400101105 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
6 190400301106 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
7 190400301102 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
8 140400101100 İKTİSADA GİRİŞ - I Zorunlu 3 0 0 4
9 150400301100 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ - I Zorunlu 3 0 0 4
10 190400301103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ - I Zorunlu 3 0 0 5
11 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
12 140400101111 RUSÇA - I Zorunlu 2 0 0 2
13 140400101102 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK - I Zorunlu 3 0 0 3
14 190400301101 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK - I Zorunlu 3 0 0 3
15 150400301101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - I Zorunlu 2 0 0 3
16 190400301104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - I Zorunlu 2 0 0 3
17 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
18 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
19 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
20 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 49 0 0 58
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 150400302100 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
4 190400302102 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
5 180400002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 0
6 180400002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
7 150400302202 GENEL MUHASEBE - II Zorunlu 3 0 0 4
8 190400302105 GENEL MUHASEBE - II Zorunlu 3 0 0 6
9 140400102200 İKTİSADA GİRİŞ - II Zorunlu 3 0 0 4
10 150400302200 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ - II Zorunlu 3 0 0 4
11 190400302103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ - II Zorunlu 3 0 0 6
12 140400102211 RUSÇA - II Zorunlu 2 0 0 2
13 140400102202 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK - II Zorunlu 3 0 0 3
14 190400302101 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK - II Zorunlu 3 0 0 4
15 150400302201 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Zorunlu 2 0 0 3
16 190400302104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Zorunlu 2 0 0 3
17 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
18 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
19 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
20 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 51 0 0 64
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 140400103105 İSTATİSTİK - I Zorunlu 3 0 0 4
2 190400303102 İSTATİSTİK - I Zorunlu 3 0 0 4
3 150400303102 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 4
4 190400303107 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 3
5 140400103106 MESLEKİ YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
6 190400303101 MESLEKİ YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
7 150400303101 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
8 190400303108 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
9 150400303100 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 4
10 190400303105 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 4
11 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
12 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
13 140400103311 RUSÇA - III Zorunlu 2 0 0 2
14 190400303106 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 4
15 140400103107 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
16 190400303104 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
17 140400103103 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 5
18 190400303103 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 45 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 140400104103 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
2 190400304103 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
3 190400304106 ENVANTER VE BİLANÇO Zorunlu 3 0 0 5
4 150400304102 ENVANTER VE BLANÇO Zorunlu 3 0 0 4
5 140400104205 İSTATİSTİK - II Zorunlu 3 0 0 4
6 190400304102 İSTATİSTİK - II Zorunlu 3 0 0 4
7 150400304100 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
8 190400304104 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
9 140400104206 MESLEKİ YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
10 190400304101 MESLEKİ YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
11 150400304101 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 0 4
12 190400304105 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 0 5
13 150400304103 PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
14 190400304107 PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
15 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
16 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
17 140400104411 RUSÇA - IV Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 42 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 140400005000 5. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 190400305100 5. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 150400305100 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 4
4 190400305102 FİNANSAL YÖNETİM - I Zorunlu 3 0 0 5
5 140400105306 MESLEKİ YABANCI DİL - III Zorunlu 2 0 0 3
6 190400305101 MESLEKİ YABANCI DİL - III Zorunlu 2 0 0 3
7 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
8 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
9 140400105511 RUSÇA - V Zorunlu 2 0 0 2
10 150400305101 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
11 190400305114 ÜRETİM YÖNETİMİ -I Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 24 0 0 22
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 140400006000 6. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 4
2 190400306100 6. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 190400306102 FİNANSAL YÖNETİM - II Zorunlu 3 0 0 5
4 150400306100 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
5 140400106406 MESLEKİ YABANCI DİL - IV Zorunlu 2 0 0 3
6 190400306101 MESLEKİ YABANCI DİL - IV Zorunlu 2 0 0 3
7 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
8 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
9 140400106611 RUSÇA - VI Zorunlu 2 0 0 2
10 150400306112 STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 5
11 190400306103 STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 6
12 190400306115 ÜRETİM YÖNETİMİ -II Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 27 0 0 32
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 140400007000 7. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 4
2 190400307100 7. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 150400307101 E-İŞLETMECİLİK Zorunlu 3 0 0 4
4 190400307102 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 3 0 0 6
5 150400307100 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞL. Zorunlu 3 0 0 5
6 140400107506 MESLEKİ YABANCI DİL - V Zorunlu 2 0 0 3
7 190400307101 MESLEKİ YABANCI DİL - V Zorunlu 2 0 0 3
8 190400307103 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
9 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
10 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
11 140400107711 RUSÇA VII Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 0 0 32
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 140400008000 8. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 190400308100 8. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 140400108606 MESLEKİ YABANCI DİL - VI Zorunlu 2 0 0 3
4 190400308101 MESLEKİ YABANCI DİL - VI Zorunlu 2 0 0 3
5 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
6 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
7 140400108811 RUSÇA VIII Zorunlu 2 0 0 2
8 190400308102 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
9 150400308100 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
10 150400308101 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
11 190400308103 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 24 0 0 28
 
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 150400305102 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
2 150400305103 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 4
3 150400305104 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli 3 0 0 4
4 150400305105 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
5 150400305106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE Seçmeli 0 3 0 4
6 150400305107 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 150400305108 BANKACILIK VE SİGORTACILIK Seçmeli 3 0 0 4
8 150400305109 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 4
9 150400305110 KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET Seçmeli 3 0 0 4
10 150400305111 VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 4
5. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 190400305104 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
3 190400305105 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 4
4 190400305106 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli 3 0 0 4
5 190400305107 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
6 190400305108 MUHASEBE ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 4
7 190400305109 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
8 190400305110 BANKACILIK VE SİGORTACILIK Seçmeli 3 0 0 4
9 190400305111 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 4
10 190400305112 KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET Seçmeli 3 0 0 4
11 190400305113 VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 4
12 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
13 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 4
14 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
6. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 150400306101 SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 4
2 150400306102 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
3 150400306103 FİNANSAL PİY. KUR. VE ENSTR Seçmeli 3 0 0 4
4 150400306104 DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
5 150400306105 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 150400306106 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
7 150400306107 KATILIM BANKACILIĞI Seçmeli 3 0 0 4
8 150400306108 BİLGİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
9 150400306109 TÜKETİCİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
10 150400306110 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
11 150400306111 ANAYASA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
6. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400306104 SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 4
2 190400306105 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
3 190400306106 FİNANSAL PİYASALARI KURULU VE ENSTRUMANLARI Seçmeli 3 0 0 4
4 190400306107 DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
5 190400306108 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 190400306109 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
7 190400306110 KATILIM BANKACILIĞI Seçmeli 3 0 0 4
8 190400306111 BİLGİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
9 190400306112 TÜKETİCİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
10 190400306113 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
11 190400306114 ANAYASA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
12 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
13 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 4
14 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
15 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 150400307102 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
2 150400307103 KURUMSAL EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
3 150400307104 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
4 150400307105 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
5 150400307106 PARA VE BANKA Seçmeli 3 0 0 4
6 150400307107 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 150400307108 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
8 150400307109 SİYASET PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 4
9 150400307110 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
10 150400307111 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
11 150400307112 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
12 150400307113 ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER Seçmeli 3 0 0 4
13 150400307114 ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 4
7. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400307104 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
2 190400307105 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
3 190400307106 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE SOSYAL MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 4
4 190400307107 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
5 190400307108 PARA VE BANKA Seçmeli 3 0 0 4
6 190400307109 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 190400307110 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
8 190400307111 SİYASET PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 4
9 190400307112 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
10 190400307113 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
11 190400307114 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
12 190400307115 ULUSLARASI ENERJİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 4
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 150400308102 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 150400308103 KURUMSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
3 150400308104 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 150400308105 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
5 150400308106 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 150400308107 SEMİNER Seçmeli 3 0 0 4
7 150400308108 KARİYER PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
8 150400308109 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 4
9 150400308110 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
10 150400308110 REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 4
11 150400308111 MAKRO İKTİSADİ MODELLER Seçmeli 3 0 0 4
12 150400308112 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 4
13 150400308113 ULUSLARARASI GÜÇ DENGELERİ Seçmeli 3 0 0 4
14 150400308114 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
15 150400308115 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
8. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400308104 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 190400308105 KURUMSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
3 190400308106 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
4 190400308107 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
5 190400308108 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 190400308109 SEMİNER Seçmeli 3 0 0 4
7 190400308111 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 33 0 0 4
8 190400308112 REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 4
9 190400308113 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 4
10 190400308114 ULUSLARARASI GÜÇ DENGELERİ Seçmeli 3 0 0 4
11 190400308115 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
12 190400308116 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr