Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Gümrük İşletme - Gümrük İşletmeProgram Tanımları
Kuruluş
Gümrük İşletme Bölümü ve Anabilim Dalı 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 30.10.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Lisans düzeyinde eğitime 2019-2020 öğretim yılından itibaren başlamıştır
Kazanılan Derece
Bölümümüz, Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim vermekte olup, programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Gümrük İşletme alanında Lisans Diplomasi” derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların ortaöğretim diplomasına sahip olması ve yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavından ilgili puan türünde yeterli puan almış olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Gümrük İşletme bölümü, önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler tüm derslerini başarmış olması ve bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Günümüz dünyasının en önemli hususlarından birisi olan ticaretin, yerellikten küreselliğe geçişi her sektör için tercih değil zorunlu hale gelmiştir. Artık bölgesel başarılar yetersiz kalmakta ve uluslararası rekabet alanına çıkmak kaçınılmaz hal almaktadır. Ancak uluslararası ticaret fırsatlar kadar zorlukları da beraberinde getirmektedir. Uluslararası ticaretin en önemli aşamalarından birisi gümrük işlemleri ve uygulamalarıdır. Çok sayıda, farklı özellik ve çeşitli uygulamalara sahip gümrük uygulamaları, uluslararası ticaretin en önemli aşamalarını kapsamaktadır. Üstelik söz konusu bu uygulama ve kurallara en küçük bir uyumsuzluk ciddi anlamda olumsuzluklara neden olabilmektedir. Uluslararası ticaret ile ilgili gümrük uygulama ve kurallarının iyi derecede bilinmesinin gerekliliğinin yanı sıra rekabet ve başarı için de gerek şarttır. Dolayısıyla son derece teknik, detaylı ve sürekli güncellenen bilgilerle donanmış yetkin, küresel vizyona sahip çalışanların varlığı vazgeçilmez kritik öneme sahiptir. Üniversitemiz bünyesinde yer alan “Gümrük İşletme” programı; yetkin uzmanlık bilgisine sahip ve uluslararası seviyede gereklilikleri karşılayabilecek nitelikli iş gücünü karşılamayı hedeflemektedir. Bu amaçla gümrük mevzuat ve uygulamaları yanında, uluslararası ticaret, işletme, lojistik, ekonomi, hukuk gibi dallar programın temelini oluştururken, finans, ödeme sistemleri ve muhasebe gibi alanlar program içeriğini zenginleştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Gümrük İşletme bölümü, dış pazarlara ihracat, iç pazara ise ithalat yapan yerli ve yabancı firmalara gümrük uygulamaları alanında belli danışmanlıklar verecek, ülke firmalarına dış ticaret anlamında katkı sağlayacak, uluslararası ticaret ve gümrük temelinde uygulanabilir bilgi ve beceriye sahip olacak, uluslararası platformlarda çalışmalar yapabilecek düzeyde kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Güz ve Bahar dönemi olmak üzere iki ders dönemi içerisinde öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme notu en az 60’tır. Öğrencilerin dersi geçebilmeleri için, final ve bütünleme sınav notlarının 50’nin altında olmaması gerekmektedir. Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Programımızdaki müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan ve Iğdır Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Dursun KELEŞ (Bölüm Başkanı), e-posta: dursun.keles@igdir.edu.tr Telefon: (0476) 223 00 10 / 3713 Adres: Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 76000 Iğdır/Türkiye
Bölüm Olanakları
Kütüphane, Derslikler, Konferans Salonu

Program Çıktıları
1Alanındaki temel kavram, kuram, yöntem ve modelleri bilir.
2Alanındaki yasal düzenlemeleri ve etik değerleri bilir.
3Uluslararası ticaret ve gümrük alanında uygulanabilir bilgi ve beceriye sahip olur.
4Alan bilgisini kullanarak, alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları tespit eder ve çözer.
5Gümrük işlemlerini Ulusal ve Uluslararası mevzuata uygun olarak yürütebilir
6Farklı ülkelerin özelliklerini dikkate alarak ve mevzuatlarına uygun ithalat / ihracat işlemlerini gerçekleştirebilir
7Uluslararası ödeme usullerine uygun işlemleri gerçekleştirebilir
8Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
9İç ve dış piyasaların taleplerinin karşılanması, dış pazar hacimlerinin tespiti ve ülke özelinde ithalat ve ihracat potansiyellerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesine yönelik sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar
10İthalat, ihracat ve gümrük işlemleri ile ilgili kendisine verilen görevleri yerine getirir
11Alanın dinamiklerine bütünleşik bir bakış açısıyla yaratıcı ve eleştirel yaklaşarak, özgün ve yenilikçi stratejiler yaratır.
12Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
13Mesleki uzmanlıklarını destekleyecek yaratıcı üretim, sunum ve ikna tekniklerini tanımlar
14Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır
15Alanı ile ilgili düşünce ve fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ilgili kişi ve kurumlara etkili bir şekilde açıklar.
16Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler tasarlar
17Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki değişme ve gelişmeleri izleme.
18Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
19Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda, sektörle işbirliği kurarak, kariyer hedeflerini belirler.
20Alanıyla ilgili teknik ve kuramsal bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgi ve teknikler tasarlar.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11112222333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 190500301101 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
3 190500301102 GENEL MUHASEBE -I Zorunlu 3 0 0 4
4 190500301104 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
5 190500301100 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
6 190500301103 İŞLETME MATEMATİĞİ -I Zorunlu 3 0 0 3
7 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
8 190500301105 TİCARİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 4
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000115 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 25 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500302104 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 180500102100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
4 190500302102 GENEL MUHASEBE -II Zorunlu 3 0 0 4
5 190500302105 GÜMRÜK İŞLETMECİLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
6 190500302103 İŞLETME MATEMATİĞİ -II Zorunlu 3 0 0 4
7 190500302100 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 3
8 220500302100 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
9 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000215 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 26 0 0 27
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220500303104 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 4
2 190500303101 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
3 190500303103 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
4 190500303106 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
5 190500303102 İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
6 190500303105 KAMU MALİYESİ VE DEVLET BÜTÇESİ Zorunlu 3 0 0 4
7 190500303100 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
8 0500001000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-1 Seçmeli - - - 0
Toplam 20 0 0 27
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500304100 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
2 190500304101 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 4
3 0500002000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-2 Seçmeli - - - 0
4 190500304102 TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
5 190500304106 TÜRK DIŞ TİCARETİ VE ULUSLARARASI PAZARLAMA Zorunlu 3 0 0 4
6 190500304104 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 4
7 190500304105 ULUSLARARASI TAŞIMA VE DEPOLAMA Zorunlu 3 0 0 4
8 190500304103 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 21 0 0 28
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500305100 GÜMRÜK MEVZUATI -I Zorunlu 3 0 0 4
2 190500305103 GÜMRÜK VERGİ TARİFE CETVELİ -I Zorunlu 3 0 0 3
3 190500305104 LOJİSTİK VE NAKLİYE MEVZUATI -I Zorunlu 3 0 0 3
4 0500003000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-3 Seçmeli - - - 0
5 190500305101 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
6 190500305102 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ Zorunlu 3 0 0 4
7 190500305106 YÖNETİM MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 18 0 0 21
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500306103 BİLGİSAYARLI GÜMRÜK İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
2 190500306111 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 3
3 190500306100 GÜMRÜK MEVZUATI -II Zorunlu 3 0 0 5
4 190500306101 GÜMRÜK VERGİ TARİFE CETVELİ -II Zorunlu 3 0 0 5
5 190500306102 LOJİSTİK VE NAKLİYE MEVZUATI -II Zorunlu 3 0 0 4
6 0500004000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-4 Seçmeli - - - 0
Toplam 15 0 0 21
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500307103 DENİZCİLİK VE LİMAN YÖNETİMİ -I Zorunlu 3 0 0 4
2 190500307102 İŞ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
3 190500307101 KAÇAKÇILIĞIN İZLENMESİ VE ÖNLENMESİ -I Zorunlu 3 0 0 4
4 190500307100 KAMBİYO REJİMİ VE DIŞ TİCARET Zorunlu 3 0 0 5
5 190500307104 MESLEKİ UYGULAMA -I Zorunlu 3 0 0 4
6 0500005000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-5 Seçmeli - - - 0
Toplam 15 0 0 21
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500308103 DENİZCİLİK VE LİMAN YÖNETİMİ -II Zorunlu 3 0 0 4
2 190500308100 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 4
3 190500308101 KAÇAKÇILIĞIN İZLENMESİ VE ÖNLENMESİ -II Zorunlu 3 0 0 5
4 190500308104 MESLEKİ UYGULAMA -II Zorunlu 3 0 0 4
5 0500006000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-6 Seçmeli - - - 0
6 190500308102 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 15 0 0 17
 
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500303107 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 190500303108 RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 190500303109 MESLEK TARİHİ VE ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 190500303110 EKONOMİK COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 0
5 190500303111 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
6 190500303112 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2
7 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500304108 BİLİŞİM ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
2 190500304109 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 190500304110 KARAR VERME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 190500304111 LİDERLİK VE İNOVASYON Seçmeli 2 0 0 0
5 190500304112 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
6 190500304113 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 2
7 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 190500305105 MESLEKİ İNGİLİZCE -I Seçmeli 3 0 0 3
3 190500305107 E- TİCARET Seçmeli 3 0 0 3
4 190500305108 ULUSLARARASI EKONOMİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
5 190500305109 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 3
6 190500305110 İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190500305111 GÜMRÜK TEŞKİLATI VE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
8 190500305112 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
9 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
10 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500306104 MESLEKİ İNGİLİZCE -II Seçmeli 3 0 0 3
2 190500306105 ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIKTA GÜNCEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 0
3 190500306106 AVRUPA EKONOMİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 190500306108 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
5 190500306109 ULUSLARARASI TİCARET Seçmeli 3 0 0 0
6 190500306110 ASYA EKNOMİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190500306112 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 0
8 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
9 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 3
10 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500307105 KARGO YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
2 190500307106 HAVAALANI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
3 190500307107 STRES YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190500307108 İNTERMODAL TAŞIMACILIK Seçmeli 3 0 0 3
5 190500307109 GÜMRÜKTE RESMİ YAZIŞMALAR VE RAPOR YAZMA Seçmeli 3 0 0 0
6 190500307110 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
7 190500307111 PAZARLAMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500308105 OPERASYON ANALİZİ VE PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 0
2 190500308106 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
3 190500308107 ULUSLARARASI SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190500308108 İŞLETME FİNANSMANI Seçmeli 3 0 0 3
5 190500308109 DEPO YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
6 190500308110 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr