Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - Tıbbi Görüntüleme TeknikleriProgram Tanımları
Kuruluş
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı olarak Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 yılında açılmış olup 2019 yılında öğrenci alımına başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı'nı başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu elde edilen Temel Yeterlilik Testi (TYT-Puanı) puanına göre öğrenci alır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı öğrencilerinin mezun olabilmesi için programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlaması gerekir.
Program Profili
Program, 2 yıllık 4 dönemden oluşmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Doktor Öğretim Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 40 öğrencidir. Öğretim dili Türkçe'dir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu derslerle birlikte fizik ve radyolojiye giriş yapan derslerle ilk dönemine başlar. İkinci dönemin sonunda yaz döneminde zorunlu yaz stajı vardır. Üçüncü ve dördüncü dönemde ileri görüntüleme yöntemlerinin işlendiği teorik derslerin, ağırlıklı olarak hastane uygulaması ile birlikte yürütüldüğü dönemlerdir. Günümüzde teknolojik ve tıbbi gelişmeler doğrultusunda, hastalıkların tanı ve tedavisinde Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi anabilim dalları büyük önem kazanmıştır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında yetiştireceğimiz teknikerler, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan Radyodiagnostik alanında (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi (Radyoskopi), Röntgen, Dijital Substraksiyon Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), Mamografi) aynı zamanda Nükleer Tıp (Tek Foton Emisyon Tomografi (SPECT), Pozitron Emisyon Tomografi (PET), Hibrit Görüntüleme (PET/CT; SPECT/CT) ve Radyoterapi’de (Simülatör, Lineer Hızlandırıcılar gibi) aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar olmaları hedeflenmektedir. Radyoloji bölümlerinde hasta karşılama hastaya yaklaşım gibi konularda da eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra radyoloji bölümlerinde yüksek teknolojiye sahip sistemleri kullanırken, bu sistemlerde radyasyon güvenliğini sağlayarak en düşük radyasyon dozunda, yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim almaktadırlar. Öğrenciler pratik uygulamalarını Iğdır Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalında deneyimli eğitici ve klinisyenlerin eşliğinde, gelişim süreciyle uyumlu olarak yaparlar. Yıl içinde çeşitli konularda seminerler, projeler hazırlanarak öğrenci mezuniyete hazırlanır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Radyoloji üniteleri ve Tıbbi Görüntüleme Merkezlerinde radyoloji teknikeri ünvanıyla çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, laboratuvar sınavı, seminer anlatımı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Ders geçme not ortalaması en az 60’dır ve sınıfın başarısı Bağıl Değerlendirme Sistemi ile ölçülmektedir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için okul bitirme durumunda genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması gerekir. 90-100 AA 85-89 BA 80-84 BB 75-79 CB 70-74 CC 65-69 DC 60-64 DD 50-59 FD 49 ve altı FF
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 2. sınıfın sonunda 30 işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Dr. Öğr. Gör. Adem AKDAĞ E-Posta Adresi: adem.akdag@igdir.edu.tr Tel: 3134 Iğdır Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karaağaç Kampüsü Merkez-Iğdır
Bölüm Olanakları
Öğretim dili Türkçe olup, Kontenjan sayısı 40’dır. Hazırlık programı ve ikinci öğretimi yoktur. Dersler okul dersliklerinde işlenmektedir. Uygulamalar ise Iğdır Devlet Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı’na ait ilgili birimlerde gerçekleştirilmektedir.

Program Çıktıları
1Anatomik yapıları ayırt eder, insan fizyolojisini bilir ve tıbbi görüntüleme alanında yapacağı radyolojik tetkikler ile ilgili olarak radyolojik anatomi bilgisine sahiptir.
2Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
3Radyasyon güvenliğini ve radyasyondan korunmayı bilir, koruyucu önlemlerle kendisini, hastaları ve toplumu radyasyondan korur.
4Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
5Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
6Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
7Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
8Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
9Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve fizik prensipleri ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü tanı ve tedavi süreçlerini bağımsız veya gerektiğinde hekim eşliğinde yapar.
10İlk yardım temel kurallarını bilir, gerektiğinde uygular.
11Tıbbi ve radyolojik terimleri bilir, etkin kullanır.
12Kontrast maddelerin genel farmakolojik yapılarını, yan etkilerini, risk faktörlerini çeşitlerini, hazırlanışını öğrenir ve uygular. Uygun hastaya hangi kontrast maddenin kullanılacağına karar verme yeteneğini kazanır.
13Anatomik yapıları ayırt eder, insan fizyolojisini bilir ve tıbbi görüntüleme alanında yapacağı radyolojik tetkikler ile ilgili olarak radyolojik anatomi bilgisine sahiptir.
14Radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp alanlarında kullandığı cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme veya gerektiği durumlarda (arıza, periyodik medikal bakım, vb.) yaptırabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
15Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
16Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
17Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
18Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
19Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve fizik prensipleri ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü tanı ve tedavi süreçlerini bağımsız veya gerektiğinde hekim eşliğinde yapar.
20Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
21Radyasyon güvenliğini ve radyasyondan korunmayı bilir, koruyucu önlemlerle kendisini, hastaları ve toplumu radyasyondan korur.
22Radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp alanlarında kullandığı cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme veya gerektiği durumlarda (arıza, periyodik medikal bakım, vb.) yaptırabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
23Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
24Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
25Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
26Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
28Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve fizik prensipleri ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü tanı ve tedavi süreçlerini bağımsız veya gerektiğinde hekim eşliğinde yapar.
29Anatomik yapıları ayırt eder, insan fizyolojisini bilir ve tıbbi görüntüleme alanında yapacağı radyolojik tetkikler ile ilgili olarak radyolojik anatomi bilgisine sahiptir.
30Mesleki bilgi ve becerisini artırmak ve gelişimini sağlamak için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
31Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
32Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
33Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
34Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
35Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve fizik prensipleri ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü tanı ve tedavi süreçlerini bağımsız veya gerektiğinde hekim eşliğinde yapar.
36Mesleki bilgi ve becerisini artırmak ve gelişimini sağlamak için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
37Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
38Radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp alanlarında kullandığı cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme veya gerektiği durumlarda (arıza, periyodik medikal bakım, vb.) yaptırabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
39Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
40Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
41Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
42Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
43Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
44Hayat boyu öğrenme prensibini benimser, alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve öğrenir.
45Temel düzeyde yabancı dilde iletişim kurar.
46Mesleki bilgi ve becerisini artırmak ve gelişimini sağlamak için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
47Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
48Radyasyon güvenliğini ve radyasyondan korunmayı bilir, koruyucu önlemlerle kendisini, hastaları ve toplumu radyasyondan korur.
49Radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp alanlarında kullandığı cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme veya gerektiği durumlarda (arıza, periyodik medikal bakım, vb.) yaptırabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
50Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
51Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
52Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
53Kontrast maddelerin farmakolojik yapılarını, yan etkilerini, risk faktörlerini, çeşitlerini, hazırlanışını öğrenir ve uygular. Uygun hastaya hangi kontrast maddenin kullanılacağına karar verme yeteneğini kazanır.
54Çevre koruma ve iş güvenliği konularını ifade eder ve uygular.
55Diğer sağlık disiplinleri ile ortak çalışabilir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1111111111112222222333333333333333333333333333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192001801100 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 0
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 192001801104 FİZİK Zorunlu 2 0 0 3
4 192001801101 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
5 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
6 192001801000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1. YARIYIL Seçmeli - - - 0
7 192001801103 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME - I Zorunlu 2 4 0 5
8 192001801102 TIBBİ VE RADYOLOJİK TERMİNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 4 0 14
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 192001802101 RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA Zorunlu 3 0 0 3
3 192001802100 RADYOLOJİK ANOTOMİ Zorunlu 2 0 0 0
4 192001802000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2. YARIYIL Seçmeli - - - 0
5 192001802203 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME - II Zorunlu 2 4 0 5
6 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
7 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
8 2000000001 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 13 4 0 10
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192001803100 RADYOTERAPİ Zorunlu 3 0 0 4
2 192001803102 RÖNTGEN FİZİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
3 192001803000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3. YARIYIL Seçmeli - - - 0
4 192001803103 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Zorunlu 2 0 0 3
5 192001803303 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME - III Zorunlu 2 8 0 6
6 192001803101 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARININ YAPISI Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 13 8 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192001804101 ACİL RÖNTGEN Zorunlu 2 2 0 0
2 192001804102 KONTRASTLI İLAÇ FARMAKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
3 192001804100 NÜKLEER TIP Zorunlu 2 0 0 3
4 192001804103 RADYOLOJİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
5 192001804000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4. YARIYIL Seçmeli - - - 0
6 192001804403 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME - IV Zorunlu 2 8 0 6
Toplam 10 10 0 11
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 192001801105 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 192001801106 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 192001801107 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
5 192001801108 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI Seçmeli 2 0 0 0
6 192001801109 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192001802102 GENEL KİMYA Seçmeli 2 0 0 0
2 192001802103 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 192001802104 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
4 192001802105 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
5 192001802106 İLETİŞİM BECERİLERİ VE KİŞİLER ARASI BECERİLER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192001803104 HASTALIKLAR BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 192001803105 KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
3 192001803106 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 0
4 192001803107 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
5 192001803108 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 192001804104 TIBBİ ARŞİV Seçmeli 2 0 0 0
2 192001804105 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
3 192001804106 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 192001804107 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
5 192001804108 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr