Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Tuzluca Meslek Yüksekokulu - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Halkla İlişkiler ve TanıtımProgram Tanımları
Kuruluş
Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak kurulan Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü 2014 yılında kurulmuş olup Halkla ilişkiler ve Tanıtım Programı, eğitim ve öğretime 2016-2017 tarihinde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tamamlayarak mesleki yaşama adım atacak olan bireyler çalışacakları alanlarda "Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” olarak nitelendirilecektir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı Yüksek Öğretime Giriş sınavından YGS-4 puan türünden öğrencileri kabul etmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Başka bir kurumdan alınan kredi ve notlar Halkla İlişkiler ve Tanıtım programındaki derslerle uyumlu olmak koşulu ile sayılabilir. Söz konusu derslerin sayılıp sayılamayacağına Yüksekokul karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program TYYÇ 5. düzey uygulama ağırlıklı akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Temel alanı 21 kodlu Sanat alanıdır. Alt alanı üniversitemiz Bologna sürecine tabi olduğu için Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencilerinin, 120 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir. Bu süreç 112 AKTS’lik teorik ve uygulamalı dersler ile 8 AKTS’ye karşılık gelen 30 iş günü stajdan oluşmaktadır. Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Modül, içerik ve AKTS tanımları diğer üniversitelerle uyumluluk çerçevesinde İKMEP’na dayalı olarak yürütülecektir. Haftada ortalama 25 ders saati teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir.
Program Profili
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı, özel ve kamu kurumlarında, kuruma ilişkin hedef kitlede olumlu izlenimler yaratan bu bağlamda kurumsal imajın ve etkin iletişim becerilerinin en iyi biçimde yönetilmesini sağlayacak uzmanlar yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Günümüzde halkla ilişkiler, firmalar açısından stratejik öneme sahip bir konumda görülmekle birlikte bir firmanın dışa açılan kapısı, gerek kamuoyu ve gerekse diğer firmalar arasında süregelen iletişimi sağlayan birim olarak da göze çarpmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda, ticarette coğrafi mekânların ortadan kalkmasıyla birlikte Halkla İlişkiler giderek önem kazanmakta ve internet iletişimini de içine almaktadır. Ülkeler ve firmalar arasındaki savaşların zihinlerde yapılmaya başlaması ve günümüzdeki enformasyon teknolojilerinin yükselişi ile birlikte iletişim kanallarının çok daha etkin kullanılıyor olması Halkla İlişkiler elemanlarının rolünü artırmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1. Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı düzeyde bilgiyi tanımlar. 2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme, çözme ve uygulama becerisi gösterebilme. 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz ederek istenen gereksinimleri karşılamak üzere modern tasarım metotlarını, araçlarını kullanarak uygulayabilme. 4. Bireysel veya takım olarak disiplinli bir şekilde çalışarak, sorumluluk alabilme. 5. Bilgiye erişebilme bağlamında kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi gösterme. 6. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim becerilerine sahip olma, bir yabancı dil kullanarak mesleği ile ilgili araştırma yapabilme, Atatürk ilke ve inkılaplarını tanıyor olma. 7. Halkla İlişkiler ve Tanıtıma ait uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olarak işletme kurma ve yönetme.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler Dikey Geçis Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde ilgili lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yaparak 4 yıllık (lisans) eğitimine devam hakkı kazanabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar öğrencilerin herbir ders için öngörülen öğrenme kazanımlarından elde ettiklerini kanıtlayacak araç ve yöntemler kullanılarak yapılır. Bu doğrultuda staj dersi hariç bütün dersler için en az 1 ara sınav ve 1 final sınavı yapılmaktadır. Programda ara sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), küçük sınavlar (Qizler) ve final sınavı gibi değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri klasik sınav(lar), çoktan seçmeli test(ler), ödev(ler), performans değerlendirme(ler)i içerebilir. Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: AA:100-90 (4.00) BA:89-80 (3.50) BB:79-70 (3.00) CB:69-65 (2.50) CC:64-60 (2.00) DC:59-55 (1.50) DD:54-50 (1.00) FF:49-ve aşağısı (0.00)
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin Programı başarıyla tamamlaması için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 1. sınıfın sonunda stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Servet TÜRKAN Adres : Tuzluca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Karaağaç Kampüsü Merkezi Derslik Binası Zemin Kat 76000 Merkez / IĞDIR Telefon : +90.476.223 00 10 - 3412 (Öğrenci İşleri) E-posta :tuzluca.myo @ igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Halkla ilişkiler alanında teorik ve teknik bilgiye sahip olma
2Halkla ilişkiler ve tanıtımın gerektirdiği bilimsel eşitlikleri, temel prensip ve kuramları, karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olma.
3Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz ederek istenen gereksinimleri karşılamak üzere modern tasarım metotlarını, araçlarını kullanarak uygulayabilme.
4Edindiği teorik ve pratik bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurup, sorun çözmede kullanma
5Tanıtım ve medya alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olma.
6Öğrendiği bilgi ve becerileri kullanarak küçük çaplı halkla ilişkiler ve tanıtım alanı ile ilgili projeler oluşturma.
7Stratejik iletişim çabalarının işleyişini ve görevlerini iş yaşamında kullanır. Kitle psikolojisi açısından medya algısını analiz ederek iş yaşamına yansıtır.
8Sunum tekniklerini kullanarak etkili sunum yapabilme becerisi kazanma
9Kendini doğru ifade etmek ve hedef kitleye ulaşabilmek için sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanma
10Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, bilgi paylaşabilme, yardımda bulunabilme bilincine sahip olma.
11Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
12Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
13Halkla ilişkiler ve tanıtım alanını ulusal ve uluslararası düzeyde kavrama
14Araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak etkili rapor hazırlayabilme becerisini kazanma.

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162200101105 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 162200101101 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
4 162200101103 GENEL İŞLETME Zorunlu 2 0 0 3
5 162200101102 HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
6 162200101100 HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
7 162200101104 İLETİŞİM BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
8 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
9 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
10 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
11 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 0 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 162200102101 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 162200102100 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 4
4 162200102103 KURUM STAJI Zorunlu 0 0 0 8
5 162200102102 MEDYA OKUR YAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
6 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
8 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 12 2 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162200103100 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 3 0 0 3
2 162200103103 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
3 162200103102 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 2
4 162200103101 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 162200103107 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Zorunlu 2 0 0 2
6 162200103104 REKLAM VE TANITIM Zorunlu 3 0 0 4
7 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
8 162200103105 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Zorunlu 2 0 0 2
9 162200103106 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 0 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162200104102 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI Zorunlu 4 0 0 4
2 162200104100 KRİZ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
3 162200104101 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
4 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
5 162200104104 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 4 0 0 4
6 162200104105 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
7 162200104106 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB Zorunlu 2 0 0 3
8 162200104103 TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18 0 0 21
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162200101106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 162200101106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162200101107 GENEL HUKUK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 162200101107 GENEL HUKUK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
5 162200101108 ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
6 162200101108 ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
7 162200101109 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 162200101109 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
9 162200101110 MEDYA PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 3
10 162200101110 MEDYA PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 3
11 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
12 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
13 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162200102104 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
2 162200102104 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
3 162200102105 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
4 162200102105 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
5 162200102106 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
6 162200102106 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
7 162200102107 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
8 162200102107 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 162200102108 SUNU TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
10 162200102108 SUNU TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
11 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162200103108 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 162200103108 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162200103109 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 162200103109 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 162200103110 SOSYAL MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
6 162200103110 SOSYAL MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
7 162200103111 İLETİŞİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
8 162200103111 İLETİŞİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
9 162200103112 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
10 162200103112 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162200104107 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 162200104107 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162200104108 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 2 0 0 3
4 162200104108 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 2 0 0 3
5 162200104109 ELEKTRONİK TİCARET Seçmeli 2 0 0 3
6 162200104109 ELEKTRONİK TİCARET Seçmeli 2 0 0 3
7 162200104110 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 3
8 162200104110 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 3
9 162200104111 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
10 162200104111 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
11 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
12 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr