Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Tuzluca Meslek Yüksekokulu - Adalet - AdaletProgram Tanımları
Kuruluş
Program Açma: Yükseköğretim kurumlarındaki meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması konusundaki teklifler 06/07/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve; 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca karar bağlanarak Adalet Programı açılmıştır. Öğrenci Alma: Yükseköğretim kurumlarının meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması ile mevcut programlara 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması konusundaki teklifleri 17/05/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 Sayılı Kanun'un 4. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, karara bağlanmış olup Adalet Programına 60 öğrenci alınması uygun görülmüştür.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Adalet alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.Bu program, Adalet Meslek Yüksekokulunda 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanmak için, Türk öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” katılmalı ve Iğdır Üniversitesi’nin yürüttüğü bir programa aldıkları puan ve tercihlerine uygun olarak yerleştirilmelidirler. Ayrıca kaydını yaptırmak isteyen öğrencinin, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydının bulunmaması gerekmektedir. Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ise, yine ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) girmelidirler. Yükseköğretim Kurulu’nun web sayfasında konuyla ilgili ayrıntılı bilgi bulunmaktadır: http://www.yok.gov.tr/ Kesin kayıt tarihleri, kayıt için gerekli belgeler ve uygulanacak esaslar kanun hükümleri doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adalet programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Mezunlar için en cazibeli olan DGS (dikey geçiş sınavı) ile Hukuk Fakültesine geçmek suretiyle hukuk eğitimine devam etmektir. DGS, iki yıllık meslek yüksekokullarından mezun olduktan sonra her yıl tekrarlanan ve her yıl sınava girme hakkının bulunduğu dört yıllık lisans öğrenimine geçiş sınavıdır. Hukuki konularda temel bilgilere ve nosyona sahip; adliye sisteminin işleyişine hakim; hukuka saygılı, meslek etiğini önemseyen; adliye, avukatlık bürosu, noter gibi hukuk sistemi içinde faaliyet gösteren kurumlarda idari görev yapacak eleman yetiştirmek. Programda müstakil bir laboratuvarda klavye dersleri verilmektedir. Yabancı dilde okutulan ders yoktur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla Hukuk Fakültelerine geçiş imkânı elde edebilmektedirler. Mezunlar, mahkemelerde yazı işleri müdürü veya yardımcısı; icra müdürü veya yardımcısı, ceza infaz koruma memuru, zabıt kâtibi, mübaşir gibi görevlere atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevleri yerine getirmeleri mümkündür. Mezunların adliye dışında, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulmaları mümkündür. Mezunların özel sektörde özellikle hukuk bürolarında avukat yardımcısı gibi faaliyette bulundukları ve bu konuda tercih edildikleri de bir gerçektir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile ÖSYM tarafından ilan edilen alanlara (lisans programları) başvurabilirler. Adalet / Adalet (AÖF), Adalet Meslek Eğitimi (AÖF),Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları hukuk lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. Bunun yanında Adalet Programlarından mezun olanlar aşağıda belirtilen açıköğretim lisans programlarına geçiş yapabilir. 1. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca zorunlu yaz stajını başarılı olarak yapmak gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğretim Görevlisi Kamil ATEŞ (Adalet Bölüm Başkanı) Tuzluca Meslek Yüksekokulu Karaağaç Kampüsü (Eski Hastane Binası) Merkez/Iğdır Telefon : +90.476.223 00 10 - 3412 (Öğrenci İşleri) E-posta : tuzluca.myo@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde profesör ünvanına sahip öğretim elemanı görev almaktadır. Bunun yanına üniversitemizin farklı bölümlerinde görevli bir çok öğretim elemanı tarafından dersler verilmektedir. Ayrıca bölümümüzde bilgisayar ve klavye kullanımı derslerinin görüldüğü bir bilgisayar laboratuvarımız da bulunmaktadır. Bölüm imkânlarından belki de önemlisi, iki dönem klavye kullanımı dersleri verilmektedir. Diğer 2 dönemde ise klavye ve 10 parmak klavye dersleri seçmeli olarak verilmektedir. 10 parmak klavye bilen öğretim görevli öğretim elemanlarının olması ayrı bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Bu vesileyle mezun öğrencilerimizin zabıt kâtibi olabilmeleri için gerekli uygulama yeteneği kendilerine kazandırılmış olacaktır. Bilgisayar laboratuvarı haricinde merkezi kütüphanede bilgisayarlar bulunmaktadır ve öğrenciler kütüphane açık olduğu sürece süresiz faydalanabilmektedir.

Program Çıktıları
1Hukukun temel kavramlarını kavrayabilme.
2Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahip olma.
3Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
4Karar, Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.
5Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
6Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
7Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
8Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme.
9Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
10 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahip olma.
11Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
12Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
13Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
14Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
15Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
16Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
17Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olma.
19Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
20Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11122223333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200901105 ADALET MESLEK ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
2 182200901105 ADALET MESLEK ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
3 182200901104 ANAYASA HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 3
4 182200901104 ANAYASA HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 3
5 202200901104 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
6 202200901104 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
7 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
8 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
9 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
10 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
11 182200901103 DAKTİLOGRAFİ I Zorunlu 2 0 0 2
12 182200901103 DAKTİLOGRAFİ I Zorunlu 2 0 0 2
13 182200901102 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA I Zorunlu 2 0 0 0
14 182200901102 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA I Zorunlu 2 0 0 0
15 202200901102 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Zorunlu 2 0 0 2
16 202200901102 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Zorunlu 2 0 0 0
17 182200901100 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
18 182200901100 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
19 202200901100 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
20 202200901100 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
21 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
22 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
23 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
24 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
25 202200901103 KLAVYE KULLANIMI-I Zorunlu 0 2 0 0
26 202200901103 KLAVYE KULLANIMI-I Zorunlu 0 2 0 0
27 182200901101 MEDENİ HUKUK BİLGİSİ I Zorunlu 3 0 0 0
28 182200901101 MEDENİ HUKUK BİLGİSİ I Zorunlu 3 0 0 0
29 202200901101 MEDENİ HUKUK-I Zorunlu 3 0 0 5
30 202200901101 MEDENİ HUKUK-I Zorunlu 3 0 0 0
31 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
32 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
33 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
34 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
35 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
36 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
37 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
38 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
39 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
40 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
41 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
42 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 82 4 0 70
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
4 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
5 182200902103 DAKTİLOGRAFİ II Zorunlu 2 0 0 2
6 182200902103 DAKTİLOGRAFİ II Zorunlu 2 0 0 0
7 202200902102 GENEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 0 2 0 0
8 202200902102 GENEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 0 2 0 0
9 182200902102 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA II Zorunlu 2 0 0 2
10 182200902102 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA II Zorunlu 2 0 0 0
11 182200902100 İDARE HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
12 182200902100 İDARE HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
13 202200902100 İDARE HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
14 202200902100 İDARE HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
15 202200902103 KLAVYE KULLANIMI-II Zorunlu 0 2 0 0
16 202200902103 KLAVYE KULLANIMI-II Zorunlu 0 2 0 0
17 182200902101 MEDENİ HUKUK BİLGİSİ II Zorunlu 3 0 0 4
18 182200902101 MEDENİ HUKUK BİLGİSİ II Zorunlu 3 0 0 0
19 202200902101 MEDENİ HUKUK-II Zorunlu 3 0 0 4
20 202200902101 MEDENİ HUKUK-II Zorunlu 3 0 0 0
21 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
22 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
23 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
24 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
25 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
26 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
27 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
28 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
29 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
30 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
31 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
32 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
33 182200902104 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
34 182200902104 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
35 202200902104 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
36 202200902104 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 52 8 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200903105 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
2 182200903105 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
3 202200903105 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
4 202200903105 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
5 182200903101 CEZA HUKUK BİLGİSİ I Zorunlu 3 0 0 4
6 182200903101 CEZA HUKUK BİLGİSİ I Zorunlu 3 0 0 4
7 202200903101 CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
8 202200903101 CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
9 182200903100 İCRA HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
10 182200903100 İCRA HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
11 182200903104 İDARİ YARGI Zorunlu 3 0 0 3
12 182200903104 İDARİ YARGI Zorunlu 3 0 0 3
13 202200903104 İDARİ YARGILAMA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
14 202200903104 İDARİ YARGILAMA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
15 202200903103 KLAVYE KULLANIMI -III Zorunlu 0 2 0 0
16 202200903103 KLAVYE KULLANIMI -III Zorunlu 0 2 0 0
17 202200903102 MALİ HUKUK Zorunlu 3 0 0 0
18 202200903102 MALİ HUKUK Zorunlu 3 0 0 0
19 182200903102 MALİ HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
20 182200903102 MALİ HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 0
21 202200903100 MEDENİ USUL HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
22 202200903100 MEDENİ USUL HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
23 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
24 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
25 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
26 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
27 182200903103 TİCARET HUKUK BİLGİSİ I Zorunlu 3 0 0 0
28 182200903103 TİCARET HUKUK BİLGİSİ I Zorunlu 3 0 0 0
29 202200903106 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
30 202200903106 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 70 4 0 42
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200904101 CEZA HUKUK BİLGİSİ II Zorunlu 3 0 0 4
2 182200904101 CEZA HUKUK BİLGİSİ II Zorunlu 3 0 0 4
3 202200904101 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
4 202200904101 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
5 202200904106 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 0 0 0
6 202200904106 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 0 0 0
7 202200904100 İCRA VE İFLAS HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
8 202200904100 İCRA VE İFLAS HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
9 182200904102 İFLAS HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
10 182200904102 İFLAS HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
11 182200904105 İNFAZ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
12 182200904105 İNFAZ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
13 202200904105 İNFAZ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
14 202200904105 İNFAZ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
15 182200904104 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
16 182200904104 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
17 202200904104 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
18 202200904104 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
19 202200904103 KLAVYE KULLANIMI -IV Zorunlu 0 2 0 0
20 202200904103 KLAVYE KULLANIMI -IV Zorunlu 0 2 0 0
21 182200904100 MEDENİ USUL HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
22 182200904100 MEDENİ USUL HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
23 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
24 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
25 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
26 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
27 202200904102 TEBLİGAT HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
28 202200904102 TEBLİGAT HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
29 182200904103 TİCARET HUKUK BİLGİSİ II Zorunlu 3 0 0 0
30 182200904103 TİCARET HUKUK BİLGİSİ II Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 68 4 0 31
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200901106 ADLİ VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 4
2 182200901107 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182200901108 10 PARMAK F KLAVYE KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
4 182200901109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
5 182200901110 BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 0
6 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 3
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200901106 ADLİ VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 3
2 182200901107 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182200901108 10 PARMAK F KLAVYE KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
4 182200901109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
5 182200901110 BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 0
6 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 0
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 202200901105 ADLİ VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
3 202200901106 ADALET MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 202200901107 ARABULUCULUK Seçmeli 2 0 0 0
5 202200901108 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
6 202200901109 BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 0
7 202200901110 ÜNİVERSİTE HAYATI VE UYUM Seçmeli 2 0 0 0
8 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 3
9 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 202200901105 ADLİ VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
3 202200901106 ADALET MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 202200901107 ARABULUCULUK Seçmeli 2 0 0 0
5 202200901108 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
6 202200901109 BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 0
7 202200901110 ÜNİVERSİTE HAYATI VE UYUM Seçmeli 2 0 0 0
8 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 3
9 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200902105 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 2 0 0 3
2 182200902106 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
3 182200902107 ADLİ PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
4 182200902108 TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI Seçmeli 2 0 0 3
5 182200902109 ARABULUCULUK Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200902105 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 2 0 0 0
2 182200902106 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
3 182200902107 ADLİ PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
4 182200902108 TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI Seçmeli 2 0 0 0
5 182200902109 ARABULUCULUK Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202200902105 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 2 0 0 0
2 202200902106 KALEM MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
3 202200902107 ADLİ PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
4 202200902108 TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI Seçmeli 2 0 0 0
5 202200902110 DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202200902105 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 2 0 0 0
2 202200902106 KALEM MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 0
3 202200902107 ADLİ PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
4 202200902108 TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI Seçmeli 2 0 0 0
5 202200902110 DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200903106 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 182200903107 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞLAR Seçmeli 2 0 0 0
3 182200903108 KALEM MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 0
4 182200903109 UYAP-ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 182200903110 MEMUR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200903106 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 182200903107 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞLAR Seçmeli 2 0 0 0
3 182200903108 KALEM MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 0
4 182200903109 UYAP-ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 182200903110 MEMUR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202200903107 TÜKETİCİ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
2 202200903108 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞLAR Seçmeli 2 0 0 0
3 202200903109 AVUKATLIK VE NOTERLİK MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 0
4 202200903110 UYAP-ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 202200903111 MEMUR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202200903107 TÜKETİCİ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
2 202200903108 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞLAR Seçmeli 2 0 0 0
3 202200903109 AVUKATLIK VE NOTERLİK MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 0
4 202200903110 UYAP-ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 202200903111 MEMUR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200904106 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 182200904107 KAMU İHALE HUKUK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 182200904108 YAZI İŞLERİ MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 0
4 182200904109 BÜRO YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 182200904110 İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200904106 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 182200904107 KAMU İHALE HUKUK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 182200904108 YAZI İŞLERİ MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 0
4 182200904109 BÜRO YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 182200904110 İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202200904107 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 202200904109 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
3 202200904110 BÜRO YÖNETİM VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 202200904111 İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR Seçmeli 2 0 0 0
5 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 202200904107 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 202200904109 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
3 202200904110 BÜRO YÖNETİM VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 202200904111 İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR Seçmeli 2 0 0 0
5 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr