Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182200902105DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞMESeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere Demokrasi'nin kavramsal bir çerçevesi ile birlikte Demokrasi'nin temel ilke ve kurumlarını disiplinlerarası bir bakışla tanıtmak ve konuyu Turkiye örneği ile ilişkilendirerek, öğrencilere ,aktif birer vatandaş olarak demokratik süreç ve tartışmalarla ilgili bir perspektif kazandırmayı, öğrencinin demokrasinin ruhuna ilişkin bir kültür kazanabilmesi; bu kazançla bireysel ve toplumsal yaşantısını doğru yönetip zenginleştirebilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Servet TÜRKAN
Öğrenme Çıktıları
1Demokrasinin felsefi temellerini daha iyi anlayabilme.
2İşleyen bir demokrasinin, sınırlılıkları yanında, kavramsal çerçevesini, kurumlarını, ve prosedürlerini anlatabilme.
3İnsan hakları, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi toplumsal değerlerin farkında olarak analiz yapabilme.
4Küreselleşme çağında demokrasinin geleceği hakkında analizler yapabilme.
5Aktif vatandaşlar olarak kendi düşünce ve tercihleriyle sosyal ve siyasal yaşama katılma becerilerini geliştirebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders demokrasi konusunu teorik ve pratik çerçevede ele almaktadır. Öncelikle demokrasinin siyasal kuram içindeki ilintisine bakarak,felsefi ve ahlaki temelleri üzerinde durur. Demokrasinin sadece bir prosedürler bütünü mü yoksa belirli kurum ve normları icbar eden esaslı temelleri olan bir kuram mı oldugunu ve konunun siyaset haricinde, din, ekonomi ve hukuk gibi alanlarla ilişkini tartışır. Bunların yanında, pratik anlamda, bir vatandaşlık hakkı olarak siyasal katılım açısından gerekli olan siyasi kurum ve presedürlerin neler olduguna bakarak, özelde de Türk siyasi tarihi açısından demokrasiye geçis süreci ile ilgili konuları ele alır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse Giriş ve Tanıtım: Demokrasi Tanımlarıx
2Demokrasi Teorisi ve Siyasal Meşruiyetx
3Demokrasinin Felesefi ve Ahlaki Temellerix
4Demokrasi ve İdeolojiler: Demokrasi Türleri: Liberal ve Sosyal Demokrasi Modellerix
5Demokrasi, Din ve Sekülerlikx
6Demokrasi ve Hukuk: Anayasal Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve Güçler Ayrılığıx
7Demokrasi ve Siyasal Kurumlar: Parlemento, Siyasal Partiler ve Seçim Sistemlerix
8Ara Sınavx
9Demokrasi ve Çoğulculuk: Çoğunluğun İktidarı, Azınlıkların Hakları x
10Demokrasi ve Sivil Toplum Demokratikleşme ve Demokratik Konsolidasyonx
11Demokrasi kuramları üzerine tartışmax
12Türk Demokrasisi I: Başlangıcından Çok-partili Sisteme Kadarx
13Türk Demokrasisi II: Çok-partili Dönem: Demokratikleşme Çabaları ve Müdahaleler: Askeri Müdaheleler ve Siyasi Parti Kapatma Örneklerix
14Final Sınavıx
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Demokrasi Yolunda, Ord.Prof.Dr.Ali Fuat Başgil Demokrasi ve Eleştirleri, Robert A. Dahl Liberalizm Demokrasi ve Türkiye Modeli, Prof.Dr. Mustafa Erdogan Anayasal Demokrasi, Prof. Dr.Mustafa Erdoğan Liberal Demokrasiyi Anlamak, Holden Barry Demokrasi, Bernard Crick
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2816
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                    
ÖÇ2                    
ÖÇ3                    
ÖÇ4                    
ÖÇ5                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr