Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Tarla Bitkileri (Doktora) - Tarla BitkileriProgram Tanımları
Kuruluş
Tarla bitkileri doktora programı 2013 güz döneminde açılmıştır.
Kazanılan Derece
Doktora
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; lisans ve yüksek lisans diplomasına ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES’den, başvurdukları lisansüstü programın gerekli gördüğü puan türünden en az 55 standart puana ve Yök dil sınavından en az 55 puana sahip olmaları gerekir. -Yabancı uyruklu adayların doktora programlarına başvurularında aşağıdaki koşullar aranır: a) YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak, b) ALES’ten, başvurduğu programın istediği puan türünden en az 55 standart puana sahip olmak veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan YÖK tarafından yeterli görülen bir puan almak, c) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından en az 60 puan almış olmak, ç) Türkiye Cumhuriyeti veya kendi hükümetinden burs alarak ikili anlaşmalara göre veya kendi hesabına yüksek lisans yapmak üzere başvuran, Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan öğrenci adayları, TÖMER’in yaptığı Türkçe sınavını başarmak koşuluyla, lisans notları değerlendirilerek, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak bu adayların, başvurdukları bilimsel alanla ilgili dil ve bilgi düzeylerinin tespiti için Enstitü ayrıca sınav yapar, eksikleri belirlenenlere bu eksikler tamamlattırılır. - Doktora programlarının giriş sınavlarında uyulacak esaslar şunlardır: a) Doktora programının giriş sınavına öğrenci kabulünde adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yazılı sınavına alınırlar. yazılı sınavı başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. b) Tezli/tezsiz yüksek lisans programına giriş sınavında öğrencinin başarı notu; ALES standart puanının %50’si ve yabancı dil puanının %20’si ile yazılı notunun %30’u toplanarak hesaplanır. c) Sınav sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilan edilen kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir. ç) Başarı notu hesaplama yöntemi, her akademik yılın başlangıcında, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Program Profili
Tarla Bitkileri Bölümü Tezli Yüksek Lisans programının başlıca amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Araştırma çalışması öğrenciye, bireysel beceri ve profesyonel bakış açısını tarımsal uygulamalarda etkin bir şekilde kullanabilme imkanı sağlayacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarla Bitkileri Bölümü yüksek lisans mezunları, başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığının araştırma birimleri ile merkez ve taşra teşkilatları olmak üzere, diğer çeşitli resmi kuruluşlarda, tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem,şeker,konserve,salça,sigara vb.) tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkan ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM Adres: Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Bölüm Olanakları
Bölüm, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı adı altında tek bir anabilim dalı ve üç bilim dalından oluşmuştur. Bunlar: (1) Genetik ve Bitki Islahı, (2) Agronomi, (3) Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri bilim dallarıdır. Tarla Bitkileri bölümünde 2 Profesör, 11 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Tarla Bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deneme tarlaları, 1 adet sera, traktörler ile tarla tarımında kullanılan tüm alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bölüm ayrıca 4 adet en son teknolojiye sahip laboratuvar ile öğrencilerin faydalanabileceği bir kütüphaneye sahiptir.

Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme.
2Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi.
3Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.
4Bağımsız hareket edebilme, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
5Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri yakından takip ederek kendini geliştirebilme
6Bireysel çalışma kabiliyeti ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda fikirlerini sözlü veya yazılı bir biçimde açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
7Mesleki anlamda yeterli donanıma ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1223333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBSDG-GÜZ TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ Seçmeli - - - 0
2 TBD-100 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 6
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
2 TBSDG-BAHAR TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR Seçmeli - - - 0
3 TBSDG-BAHAR TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR Seçmeli - - - 0
4 TBD-100 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
5 TBD-200 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 18
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
2 TBSDG-GÜZ TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ Seçmeli - - - 0
3 TBD-200 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 TBD-300 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
5 TBD-301 YETERLİLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 18
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBD-401 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
2 TBD-300 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
3 TBD-400 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 TBD-301 YETERLİLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 12
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBD-501 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 24
2 TBD-401 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
3 TBD-400 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 TBD-500 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 36
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBD-501 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 24
2 TBD-601 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 24
3 TBD-500 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 TBD-600 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBD-601 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 24
2 TBD-701 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 24
3 TBD-600 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 TBD-700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBD-801 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 TBD-701 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 0
3 TBD-800 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 TBD-700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 12
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBD-801 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 TBD-800 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
2 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
3 BBG-102 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
4 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
5 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
7 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 0
8 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
9 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 BBG-110 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
12 BBG-111 SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
13 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
14 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
15 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
16 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
17 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
18 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
19 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
20 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
21 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
22 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
23 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
24 BSMG-100 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
25 BSMG-103 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
26 BSMG-104 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
27 BSMG-105 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
28 BSMG-106 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
29 BSMG-107 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
30 BSMG-109 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
31 BSMG-110 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 3 0 0 0
32 BSMG-111 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
33 BSMG-112 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
34 BSMG-113 TARIMSAL YAPILARDA BETON Seçmeli 3 0 0 0
35 BSMG-114 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
36 DTZ Tezli Danışmanlık Seçmeli 0 1 0 0
37 FEB19038 ADLİ DNA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
38 GMG-103 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 GMG-104 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
40 GMG-105 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
41 GMG-106 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 0
42 GMG-107 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
43 GMG-108 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
44 GMG-109 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
45 GMG-110 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
46 GMG-111 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
47 GMG-112 GIDA BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
48 GMG-113 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 0
49 GMG-114 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
50 LEEG-136 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
51 MG-100 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER -I Seçmeli 3 0 0 0
52 MG-101 VEKTÖR VE TENSÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
53 MG-102 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
54 MG-103 REEL ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 0
55 MG-104 FONKSİYONEL ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 0
56 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
57 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
58 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
59 TBB-104 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
60 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
61 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
62 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
63 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
64 TBB-111 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
65 TBB-113 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
66 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
67 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
68 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
69 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
70 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
71 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
72 TBB-133 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 0
73 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
74 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
75 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
76 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
77 TBB-139 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
79 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
80 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
81 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
82 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 0
83 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 0
84 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 0
85 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
86 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
87 TBDG-110 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 4 0 0 0
88 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
89 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
90 TBG-102 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
91 TBG-103 FARKLI FAMİLYALARDA YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
92 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
93 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
94 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
95 TBG-106 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
96 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
97 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
98 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
99 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
100 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
101 TBG-110 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
102 TBG-111 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Seçmeli 3 2 0 0
103 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
104 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
105 TBG-113 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
106 TBG-114 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
107 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
108 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
109 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
110 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
111 TBG-118 İLAÇ BİTKİLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
112 TBG-118 İLAÇ BİTKİLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
113 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
114 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
115 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
116 TBG-121 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
117 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
118 TBG-123 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
119 TBG-124 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
120 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
121 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
122 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 6
123 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 6
124 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
125 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
126 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 3 2 0 0
127 TBG-129 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
128 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
129 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
130 TBG-134 BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI: FİLOGENETİK VE KÜMELEME ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
131 TBG-135 MARKÖR DESTEKLİ SELEKSİYON VE BİTKİ MOLEKÜLER ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
132 TBG-140 YEM BİTKİLERİ EKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
133 TBG-141 YEM BİTKİLERİNDE KARIŞIK EKİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
134 TBM-302 PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN REGÜLASYONU Seçmeli 3 0 0 0
135 TBM-303 MİKROBİYAL SEKONDER METABOLİTLERİN VE POLİSAKKARİTLERİN TİBBİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
136 TEG-100 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
137 TEG-101 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
138 TEG-102 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
139 TEG-103 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
140 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
141 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
142 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
143 TEG-107 TARIM İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK Seçmeli 0 0 0 0
144 ZTG-100 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
145 ZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
146 ZTG-102 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
147 ZTG-103 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 0
148 ZTG-104 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
149 ZTG-110 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
150 ZTG-114 KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
151 ZTG-115 GIDA VE YEM GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
2 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 0
3 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
4 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
5 BBB-104 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
6 BBB-105 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 BBB-108 SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
10 BBB-109 ÖRTÜ ALTI ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 BBB-110 BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
12 BBB-111 BAHÇE BİTKİLERİNDE EKOLOJİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 0
13 BBB-112 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
14 BBB-113 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
15 BKB-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
17 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 0
18 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
20 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 BKB-107 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
23 BSMB-103 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 BSMB-104 TOPRAK İŞLEME ALET VE MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
25 BSMB-105 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
26 BSMB-106 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
27 BSMB-107 BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
28 BSMB-108 ÇELİK SİLOLOR Seçmeli 3 0 0 0
29 BSMB-109 HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA ÇEVRE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
30 BSMB-110 TARIMSAL MEKANİZASYONDA İŞ ETÜDÜ Seçmeli 3 0 0 0
31 BSMB-111 TARIM MAKİNALARI VE DENEY İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
32 BSMB-112 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
33 BSMB-113 SÜT SAĞIM MEKANİZASYONU VE SÜT İŞLEME MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
34 DTZ Tezli Danışmanlık Seçmeli 0 1 0 0
35 GM-114 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MADDELER Seçmeli 3 0 0 0
36 GM-120 SERBEST RADİKALLER, ANTİOKSİDANLAR VE GIDALAR Seçmeli 3 0 0 0
37 GM-125 YENİLEBİLİR YAĞLARIN BOZULMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 0
38 GMB-109 KARBONHİDRATLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
39 GMB-115 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
40 GMB-116 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
41 GMB-117 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
42 GMB-118 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
43 GMB-119 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
44 GMB-121 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
45 GMB-122 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 0
46 GMB-123 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
47 GMB-125 GIDA BİYOKİMYASI-II Seçmeli 3 0 0 0
48 TBB-100 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 0
49 TBB-101 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
50 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
51 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
52 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
53 TBB-104 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
54 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
55 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
56 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
57 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
58 TBB-106 İLERİ ZİRAİ METEOROLOJİ Seçmeli 2 2 0 0
59 TBB-107 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
60 TBB-108 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
61 TBB-110 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
62 TBB-111 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
63 TBB-112 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 0
64 TBB-113 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
65 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
66 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
67 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
68 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
69 TBB-127 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
70 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
71 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
72 TBB-130 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 2 0 0
73 TBB-131 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
74 TBB-132 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
75 TBB-132 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
76 TBB-133 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 0
77 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
78 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
79 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
80 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
81 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
82 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
83 TBB-137 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
84 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
85 TBB-139 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
87 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
88 TBB-143 BOYA BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
89 TBB-143 BOYA BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
90 TBB-144 ÇAY BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
91 TBB-144 ÇAY BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
92 TBB-145 BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
93 TBB-146 ÇİM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0
94 TBB-147 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
95 TBB-148 KURU TARIM Seçmeli 3 0 0 0
96 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
97 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
98 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
99 TBBB-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - I Seçmeli 2 2 0 0
100 TBBB-104 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
101 TBBB-108 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 0
102 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 0
103 TBDB-101 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 0
104 TBDB-102 BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL UYGULAMALAR II Seçmeli 2 2 0 6
105 TBDB-108 SEBZELERDE GÖRÜLEN BAKTERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
106 TBDB-112 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİDE SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 0
107 TBDB-118 BİTKİLERDE MOLEKÜLER MARKÖRLER VE DNA PARMAK İZİ Seçmeli 3 0 0 0
108 TBDB-121 AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
109 TBTB-105 BİTKİLERDE MOLEKÜLER MARKÖRLER VE DNA PARMAK İZİ Seçmeli 3 0 0 0
110 TBTB-108 YENİ NESİL BİYOTEKNOLOJİK BİTKİ ISLAH YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
111 TEB-100 TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
112 TEB-101 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
113 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 0
114 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
115 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
116 TEB-105 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
117 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
118 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
119 ZTB-102 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
120 ZTB-103 SAS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
121 ZTB-104 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
122 ZTB-105 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
123 ZTB-107 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
2 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 0
3 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
4 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
5 BBB-104 ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
6 BBB-105 EGZOTİK MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 BBB-108 SICAK İKLİM SEBZE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
10 BBB-109 ÖRTÜ ALTI ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 BBB-110 BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
12 BBB-111 BAHÇE BİTKİLERİNDE EKOLOJİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 0
13 BBB-112 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
14 BBB-113 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
15 BKB-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
17 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 0
18 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
20 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 BKB-107 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
23 BSMB-103 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 BSMB-104 TOPRAK İŞLEME ALET VE MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
25 BSMB-105 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
26 BSMB-106 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
27 BSMB-107 BAHÇE BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
28 BSMB-108 ÇELİK SİLOLOR Seçmeli 3 0 0 0
29 BSMB-109 HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA ÇEVRE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
30 BSMB-110 TARIMSAL MEKANİZASYONDA İŞ ETÜDÜ Seçmeli 3 0 0 0
31 BSMB-111 TARIM MAKİNALARI VE DENEY İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
32 BSMB-112 TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
33 BSMB-113 SÜT SAĞIM MEKANİZASYONU VE SÜT İŞLEME MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 0
34 DTZ Tezli Danışmanlık Seçmeli 0 1 0 0
35 GM-114 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YARDIMCI MADDELER Seçmeli 3 0 0 0
36 GM-120 SERBEST RADİKALLER, ANTİOKSİDANLAR VE GIDALAR Seçmeli 3 0 0 0
37 GM-125 YENİLEBİLİR YAĞLARIN BOZULMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 0
38 GMB-109 KARBONHİDRATLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
39 GMB-115 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİZİK VE KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
40 GMB-116 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
41 GMB-117 TAHILLARIN GIDALARA İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
42 GMB-118 UNLU MAMULLERDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
43 GMB-119 TAHIL DEPOLAMANIN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
44 GMB-121 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
45 GMB-122 İLERİ GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 2 2 0 0
46 GMB-123 YAĞ KİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
47 GMB-125 GIDA BİYOKİMYASI-II Seçmeli 3 0 0 0
48 TBB-100 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 0
49 TBB-101 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
50 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
51 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
52 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
53 TBB-104 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
54 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
55 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
56 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
57 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
58 TBB-106 İLERİ ZİRAİ METEOROLOJİ Seçmeli 2 2 0 0
59 TBB-107 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
60 TBB-108 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
61 TBB-110 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
62 TBB-111 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
63 TBB-112 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 0
64 TBB-113 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
65 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
66 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
67 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
68 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
69 TBB-127 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
70 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
71 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
72 TBB-130 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 2 0 0
73 TBB-131 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
74 TBB-132 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
75 TBB-132 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
76 TBB-133 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 0
77 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
78 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
79 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
80 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
81 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
82 TBB-137 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
83 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
84 TBB-139 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
85 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
87 TBB-143 BOYA BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
88 TBB-143 BOYA BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
89 TBB-144 ÇAY BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
90 TBB-144 ÇAY BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
91 TBB-145 BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
92 TBB-146 ÇİM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0
93 TBB-147 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
94 TBB-148 KURU TARIM Seçmeli 3 0 0 0
95 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
96 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
97 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
98 TBBB-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - I Seçmeli 2 2 0 0
99 TBBB-104 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
100 TBBB-108 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 0
101 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 0
102 TBDB-101 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 0
103 TBDB-102 BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL UYGULAMALAR II Seçmeli 2 2 0 6
104 TBDB-108 SEBZELERDE GÖRÜLEN BAKTERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
105 TBDB-112 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİDE SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 0
106 TBDB-118 BİTKİLERDE MOLEKÜLER MARKÖRLER VE DNA PARMAK İZİ Seçmeli 3 0 0 0
107 TBDB-121 AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
108 TBTB-105 BİTKİLERDE MOLEKÜLER MARKÖRLER VE DNA PARMAK İZİ Seçmeli 3 0 0 0
109 TBTB-108 YENİ NESİL BİYOTEKNOLOJİK BİTKİ ISLAH YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
110 TEB-100 TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
111 TEB-101 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
112 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 0
113 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
114 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
115 TEB-105 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
116 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
117 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
118 ZTB-102 SPSS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
119 ZTB-103 SAS İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
120 ZTB-104 ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
121 ZTB-105 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
122 ZTB-107 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
2 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
3 BBG-102 MEYVE ISLAHINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
4 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
5 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
7 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 0
8 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
9 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 BBG-110 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
12 BBG-111 SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
13 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
14 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
15 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
16 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
17 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
18 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
19 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
20 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
21 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
22 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
23 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
24 BSMG-100 EKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
25 BSMG-103 TARIM MAKİNALARININ KONSTRÜKSİYON ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
26 BSMG-104 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
27 BSMG-105 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
28 BSMG-106 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
29 BSMG-107 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
30 BSMG-109 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
31 BSMG-110 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Seçmeli 3 0 0 0
32 BSMG-111 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
33 BSMG-112 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
34 BSMG-113 TARIMSAL YAPILARDA BETON Seçmeli 3 0 0 0
35 BSMG-114 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 0
36 DTZ Tezli Danışmanlık Seçmeli 0 1 0 0
37 FEB19038 ADLİ DNA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
38 GMG-103 FONKSİYONEL GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 GMG-104 GIDALARDA KARBONHİDRATLARIN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
40 GMG-105 HUBUBAT KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
41 GMG-106 BESLENME VE GIDA Seçmeli 3 0 0 0
42 GMG-107 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
43 GMG-108 YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİSİNİN (HPLC) GIDALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
44 GMG-109 ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
45 GMG-110 MODİFİYE YAĞLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
46 GMG-111 UÇUCU YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
47 GMG-112 GIDA BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
48 GMG-113 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 0
49 GMG-114 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
50 LEEG-136 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
51 MG-100 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER -I Seçmeli 3 0 0 0
52 MG-101 VEKTÖR VE TENSÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
53 MG-102 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
54 MG-103 REEL ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 0
55 MG-104 FONKSİYONEL ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 0
56 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
57 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
58 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
59 TBB-104 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
60 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
61 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
62 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
63 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 6
64 TBB-111 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
65 TBB-113 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
66 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
67 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
68 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
69 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
70 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
71 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
72 TBB-133 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 0
73 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
74 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
75 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
76 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 6
77 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 TBB-139 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
79 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
80 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
81 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
82 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
83 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 0
84 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 0
85 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 0
86 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
87 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
88 TBDG-110 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 4 0 0 0
89 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
90 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
91 TBG-102 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
92 TBG-103 FARKLI FAMİLYALARDA YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
93 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
94 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
95 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
96 TBG-106 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
97 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
98 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
99 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
100 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
101 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
102 TBG-110 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
103 TBG-111 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Seçmeli 3 2 0 0
104 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
105 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
106 TBG-113 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
107 TBG-114 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
108 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
109 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
110 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
111 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
112 TBG-118 İLAÇ BİTKİLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
113 TBG-118 İLAÇ BİTKİLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 6
114 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
115 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
116 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
117 TBG-121 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
118 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
119 TBG-123 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
120 TBG-124 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
121 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
122 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
123 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 6
124 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 6
125 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
126 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
127 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 3 2 0 0
128 TBG-129 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
129 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
130 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
131 TBG-134 BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI: FİLOGENETİK VE KÜMELEME ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
132 TBG-134 BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI: FİLOGENETİK VE KÜMELEME ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
133 TBG-135 MARKÖR DESTEKLİ SELEKSİYON VE BİTKİ MOLEKÜLER ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
134 TBG-135 MARKÖR DESTEKLİ SELEKSİYON VE BİTKİ MOLEKÜLER ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
135 TBM-302 PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN REGÜLASYONU Seçmeli 3 0 0 0
136 TBM-303 MİKROBİYAL SEKONDER METABOLİTLERİN VE POLİSAKKARİTLERİN TİBBİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
137 TEG-100 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
138 TEG-101 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
139 TEG-102 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
140 TEG-103 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
141 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
142 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
143 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
144 TEG-107 TARIM İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK Seçmeli 0 0 0 0
145 ZTG-100 POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
146 ZTG-101 ÇİFTLİK HAYVANLARININ VARYASYON KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
147 ZTG-102 HAYVAN ISLAHINDA İLERİ ÇİFTLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
148 ZTG-103 TEKRARLANAN ÖLÇÜM DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 0
149 ZTG-104 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
150 ZTG-110 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
151 ZTG-114 KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
152 ZTG-115 GIDA VE YEM GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr