Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Tuzluca Meslek Yüksekokulu - Laborant ve Veteriner Sağlık - Laborant ve Veteriner SağlıkProgram Tanımları
Kuruluş
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI Iğdır Üniversitesi Senatosunun 04.01.2013 tarihli kararı ile Tuzluca Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulunun 15.05.2013 tarihli yazısı ile Tuzluca Meslek Yüksekokulunun açılması uygun bulunmuş ve 01.10.2013 tarihinde ilk kez Müdür ataması yapılan Yüksekokulumuz resmen açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere ‘Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri ‘alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Short Cycle
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Veterinerlik Bölümü alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için (Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri ünvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, 3. 30 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçerli not almak,
Program Profili
Laborant Veteriner Sağlık Bölümü Ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmetle; evrensel değer ve uluslar arası mesleki standartlar uygun nitelikli meslek elemanı yetiştirerek çağı yakalamış, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksinim ve istemlerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanlarda eğitim veren okullar arasında eğitim, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları, çalışma hayatına iki mesleğe birden sahip olarak atılmaktadır. Laborantlık bölümü ile normal hastanelerde ve özel laboratuarlarda laborant unvanı ile çalışabilmektedirler. Veteriner bölümü ile de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı hayvan sağlığı ile ilgili şube müdürlüklerinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan hastanelerinde, petshoplarda, ilaç fabrikalarında ve firmalarında, belediye mezbahalarında, özel kliniklerde, ve araştırma istasyonlarında yardımcı eleman olarak çalışma imkânlarına sahiptirler. Aynı zamanda program öğrencileri bulundukları bölgenin şartlarına uygun tarımsal üretim kollarında faaliyette gösteren iş kolları veya kendilerine ait tarımsal faaliyette de bulunabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli laborantlık ve veteriner sağlık mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans programını bitiren kişi şayet çalıştığı bir işyeri varsa çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Dikey Geçiş sınavı ile 5 yıllık eğitim veren Veterinerlik Fakültelerine geçiş yapabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler staj dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, staj çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Şemistan Kızıltepe Tuzluca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Karaağaç Kampüsü (Eski Hastane Binası) 76000, Merkez/IĞDIR Telefon : +90.476.223 00 10 | Dahili: 2602 E-posta : tuzluca.myo@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
1. Laboratuvar 2. Eğitim gezileri 3. Kendi çalışma sahasında uygulama imkanları

Program Çıktıları
1Süt sığırcılığı ve besicilik konusunda detaylı bilgiye sahip olur. Süt sığırcılığı veya besicilik işletme planını kendi başına yapar. Hayvancılıkta kayıt tutmanın önemini anlar. Buzağıların bakımı konusunda bilgi sahibi olur.
2Laboratuar alanında bilgi sahibi olur, laboratuar cihazlarını bilir tanır ve aktif olarak kullanır. Kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olur, ve Bunları aktif şekilde kullanabilir. Kişisel güvenlik önlemlerini bilir.
3Evcil hayvanlarda üreme organlarının fonksiyonel yapısını kavrar. Seksüel siklusların özellikleri, endokrinolojisi, hormonlar ve klinik kullanımları kavrar. Doğum ve fizyolojisi, güç doğumun neden ve tedavileri, jinekolojik her türlü olgunun fizyolojisini kavrar. Gebelikte karşılaşılabilen patolojik olguları öğrenir. Spermanın biyokimyasal yapısı ile muayenesi hakkında bilgi sahibi olur. Dişilerde östrus belirtileri ile en uygun tohumlama zamanını bilir ve uygular.
4Genel hayvan besleme ile ilgili temel bilgileri bilir, tek mideli (monogastrik) hayvanlarda, kanatlılarda ve ruminantlarda sindirim farklılıklarının olduğunu görür.
5Hayvancılıkta kullanılan yem materyallerini tanır ve hakkında temel bilgileri kazanır.
6Çiftlik hayvanları ile ilgili temel bilgileri bilir, hayvancılık kültürünü oluşturmak ve yerleştirmek için çabalar.
7Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapmayı öğrenir.
8Öğrencilere klinik bilimleri alanında deneyim ve beceri kazandırır, klinik alanında karşılaşacağı problemleri çözme yeteneğini ve bilgisini alır, hasta, hasta sahibi ve hekim ilişkisini öğrenir, nekropsi yaparak ve rapor yazarak bulguları sözlü ve yazılı ifade etme becerisine sahip olur.
9Veterinerlikte hayvan hastalıkların önlenmesi ve sağaltımı ile gelişmenin hızlandırılmasında kullanılan ilaçlar hakkında teorik ve uygulamalı bilgi vermek.
10Enfeksiyöz bir etken olan virusun tanımlar, viral enfeksiyonların organizmadaki gelişim şekillerini ve enfeksiyonlardaki viral etiyolojinin teşhisinde kullanılan teknikleri bilir, parazitler ve paraziterlerin neden olduğu hastalıklar, parazitlerin bulaşma yolları, teşhiş, tedavi ve konakların korunmaları alanlarında beceri kazanır.
11Canlı organizmayı oluşturan moleküllerin türleri hakkında bilgi vermek, canlı organizmayı oluşturan biyomoleküllerin kimyasal yapılarını (formüllerini) inceleyebilir.
12Veterinerlik alanında yer alan canlıların anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
13Canlı sistemlerinin temel birimi olan hücre yapısı ve hücresel olayları moleküler düzeyde öğrenir, doku ve organ fonksiyonlarında hücre içi ve hücreler arası sinyal iletiminin önemi ve canlılarda üreme tiplerini bilir.
14Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisini, yabancı dil bilgisini, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı olmayı, çevresi ile iletişim kurmayı, halkın sağlığını ve hijyenin önemini ülke çıkarlarını gözetmeyi, Atatürk ilke ve inkilapları bilir, çevresini koruma ve meslek etik ilkelerini uygular.
15Genel hayvan besleme ile ilgili temel bilgileri bilir, tek mideli (monogastrik) hayvanlarda, kanatlılarda ve ruminantlarda sindirim farklılıklarının olduğunu görür.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111111111111112
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200201103 ANATOMİ Compulsory 2 0 0 3
2 202200201103 ANATOMİ Compulsory 4 0 0 4
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Compulsory 2 0 0 2
4 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Compulsory 2 0 0 2
5 162200201105 FİZYOLOJİ Compulsory 2 0 0 3
6 202200201105 FİZYOLOJİ Compulsory 2 0 0 3
7 162200201101 GENEL KİMYA Compulsory 2 0 0 2
8 202200201101 GENEL KİMYA Compulsory 2 0 0 2
9 9900001157 KARİYER PLANLAMA Compulsory 1 0 0 2
10 9900001157 KARİYER PLANLAMA Compulsory 1 0 0 2
11 162200201104 MİKROBİYOLOJİ Compulsory 3 0 0 3
12 202200201104 MİKROBİYOLOJİ Compulsory 2 0 0 3
13 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Elective - - - 0
14 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Elective - - - 0
15 202200201112 TEMEL LABORATUVAR BİLGİSİ Compulsory 2 0 0 0
16 162200201100 TEMEL LABORATUVAR TEKNİĞİ Compulsory 2 2 0 4
17 162200201102 TERMİNOLOJİ Compulsory 3 0 0 3
18 202200201102 TERMİNOLOJİ Compulsory 2 0 0 2
19 9900000113 TÜRK DİLİ - I Compulsory 2 0 0 0
20 9900000113 TÜRK DİLİ - I Compulsory 2 0 0 2
21 9900000114 YABANCI DİL - I Compulsory 2 0 0 2
22 9900000114 YABANCI DİL - I Compulsory 2 0 0 2
Total 42 2 0 46
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Compulsory 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Compulsory 2 0 0 0
3 162200202102 BİYOKİMYA Compulsory 2 0 0 2
4 202200202102 BİYOKİMYA Compulsory 2 0 0 0
5 162200202100 FARMAKOLOJİ Compulsory 2 0 0 2
6 202200202100 FARMAKOLOJİ Compulsory 2 0 0 0
7 162200202103 PATOLOJİ Compulsory 2 0 0 2
8 202200202103 PATOLOJİ Compulsory 2 0 0 2
9 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Elective - - - 0
10 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Elective - - - 0
11 202200202101 TEMEL HİSTOLOJİ Compulsory 2 0 0 3
12 162200202101 TIBBİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Compulsory 0 4 0 4
13 9900000213 TÜRK DİLİ - II Compulsory 2 0 0 2
14 9900000213 TÜRK DİLİ - II Compulsory 2 0 0 2
15 9900000214 YABANCI DİL - II Compulsory 2 0 0 2
16 9900000214 YABANCI DİL - II Compulsory 2 0 0 2
17 162200202104 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Compulsory 0 0 0 8
18 202200202104 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Compulsory 0 0 0 8
Total 26 4 0 41
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200203102 HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA Compulsory 3 0 0 3
2 162200203103 HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Compulsory 2 2 0 3
3 202200203103 HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Compulsory 2 0 0 3
4 162200203101 HAYVANLARDA ÜREME VE DOĞUM Compulsory 2 2 0 3
5 202200203101 HAYVANLARDA ÜREME VE DOĞUM Compulsory 2 2 0 3
6 202200203102 HAYVANSAL ÜRÜNLER VE TEKNOLOJİSİ Compulsory 2 0 0 3
7 162200203100 İÇ HASTALIKLARI Compulsory 3 0 0 3
8 202200203100 İÇ HASTALIKLARI Compulsory 3 0 0 3
9 162200203105 KLİNİK UYGULAMA I Compulsory 0 6 0 6
10 202200203105 KLİNİK UYGULAMA -I Compulsory 0 4 0 6
11 162200203104 PARAZİTOLOJİ Compulsory 2 2 0 3
12 202200203104 PARAZİTOLOJİ Compulsory 2 2 0 3
13 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Elective - - - 0
14 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Elective - - - 0
Total 23 20 0 42
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200204105 AYAK VE MEME HASTALIKLARI Compulsory 2 0 0 2
2 202200204104 AYAK VE MEME HASTALIKLARI Compulsory 2 0 0 2
3 162200204102 İMMUNOLOJİ VE AŞILAMA Compulsory 3 0 0 3
4 202200204102 İMMUNOLOJİ VE AŞILAMA Compulsory 3 0 0 4
5 162200204104 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI Compulsory 2 0 0 2
6 202200204103 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI Compulsory 2 0 0 2
7 162200204103 KLİNİK UYGULAMA II Compulsory 0 8 0 8
8 202200204105 KLİNİK UYGULAMA -II Compulsory 0 4 0 6
9 202200204100 SALGIN HASTALIKLAR VE ZOONOZLAR Compulsory 3 0 0 4
10 162200204100 SALGIN HASTASLIKLAR VE ZOONOZLAR Compulsory 2 0 0 3
11 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Elective - - - 0
12 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Elective - - - 0
13 162200204101 SUNİ TOHUMLAMA Compulsory 2 2 0 3
14 202200204101 SUNİ TOHUMLAMA Compulsory 2 2 0 3
Total 23 16 0 42
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200201106 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Elective 2 0 0 3
2 162200201107 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Elective 2 0 0 3
3 162200201108 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Elective 2 0 0 3
4 162200201109 LABORATUVAR ALETLERİ Elective 2 0 0 3
5 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Elective 2 0 0 0
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Elective 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Elective 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 200000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Elective 2 0 0 2
2 202200201106 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Elective 2 0 0 3
3 202200201107 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Elective 2 0 0 3
4 202200201108 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Elective 2 0 0 3
5 202200201109 YEM BİLGİSİ Elective 2 0 0 3
6 202200201110 MATEMATİK Elective 2 0 0 3
7 202200201111 HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI Elective 2 0 0 3
8 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Elective 2 0 0 3
9 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Elective 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200202105 HAYVANCILIK EKONOMİSİ VE ÖRGÜTLENME Elective 2 0 0 3
2 162200202106 PET HAYVANLARI HASTALIKLARI Elective 2 0 0 3
3 162200202107 YEM BİLGİSİ Elective 2 0 0 3
4 162200202108 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Elective 2 0 0 3
5 202200202109 ETKİLİ İLETİŞİM Elective 2 0 0 0
6 202200202110 SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME Elective 2 0 0 0
7 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Elective 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 202200202105 HAYVANCILIK EKONOMİSİ VE ÖRGÜTLENME Elective 2 0 0 0
2 202200202106 ADLİ TIP Elective 2 0 0 3
3 202200202107 TEMEL CERRAHİ BİLGİSİ Elective 2 0 0 3
4 202200202109 ETKİLİ İLETİŞİM Elective 2 0 0 0
5 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Elective 2 0 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Elective 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200203106 ADLİ TIP Elective 2 0 0 3
2 162200203107 HİJYEN SANİTASYON Elective 3 0 0 3
3 162200203108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Elective 2 0 0 3
4 162200203109 GİRİŞİMCİLİK Elective 3 0 0 3
5 162200203110 HAYVAN ISLAHI Elective 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 202200203106 PET HAYVANLARI HASTALIKLARI Elective 2 0 0 3
2 202200203107 HİJYEN SANİTASYON Elective 2 0 0 3
3 202200203108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Elective 2 0 0 0
4 202200203109 GİRİŞİMCİLİK Elective 2 0 0 0
5 202200203110 KÜLTÜR BALIKÇILIĞI VE SAĞLIĞI Elective 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 162200204106 DEONTOLOJİ VE MESLEK ETİĞİ Elective 2 0 0 3
2 162200204107 NEONATAL HASTALIKLAR Elective 2 0 0 3
3 162200204108 KLİNİK LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ Elective 2 0 0 3
4 162200204109 ARI BAKIMI VE SAĞLIĞI Elective 2 0 0 3
5 162200204110 KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI Elective 2 0 0 3
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Elective 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Elective 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 202200204106 DEONTOLOJİ VE MESLEK ETİĞİ Elective 2 0 0 0
2 202200204107 NEONATAL HASTALIKLAR Elective 2 0 0 3
3 202200204109 ARI BAKIMI VE SAĞLIĞI Elective 2 0 0 3
4 202200204110 KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI Elective 2 0 0 3
5 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Elective 2 0 0 0
6 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Elective 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr