Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM - Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Ziraat yüksek Mühendisi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından en az 55 almış olmak, 4 yıllık fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 120 AKTS karşılığı dersten 100 üzerinden en az 65 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi öğrencinin ders aşamasında bir adet seminer vermesi gerekir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, konusuyla ilgili bir alanda tez çalışması yürütür. Hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Program Profili
Toprak-Su kaynaklarının ve doğal çevrenin korunması, niteliklerinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir kullanımının sağlanması, bitkisel üretimin artırılması ve verimlilik sorunlarının çözümü amacıyla evrensel ölçülerde bilgi üretmek, bu amaçla gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, bağımsız araştırma yapan, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmada gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmış, kendi pozisyonunda uluslar arası standartlarda hizmet verebilecek niteliklerde bireyler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri ile tarımsal araştırma enstitülerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı devlet su işlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, Üniversitelerde, İl özel idarelerinde, Belediyelerde, kamu ve özel bankalarda, ziraat odalarında, tarım kredi kooperatiflerinde, sulama birliklerinde, sigorta şirketleri, arazi toplulaştırmasında faaliyet gösteren mühendislik firmalarında, özel tarımsal danışmanlık kuruluşlarında, toprak, bitki, su ve gübre analiz laboratuvarlarında, kimyasal ve organik gübre fabrikalarında, ilaç, tohum ve gübre bayilerinde çalışma imkanları bulmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Fen Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanını ve kabul edilen yabancı dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Alınan derslerden ara sınavlar ve yıl sonu sınavından 65 (100 üzerinden) not ortalaması almak gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
müfredatta yer alan derslerden ağırlıklı ortalam olarak 65 (100 üzerinden) not ortalamsına sahip olmak, 2 yılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamak. vetez hazırlayarak jüri karşısında savunmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000 Iğdır / Türkiye Tel: +90476 223 0010
Bölüm Olanakları
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü her türlü toprak, bitki, su, gübre ve çevresel atıkların analizlerinin yapılabileceği, yeni teknoloji ürünü alet ve ekipmanlarla donatılmış modern Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuvarında, Enstrümantal Analiz Laboratuvarında, toprak koruma ve erozyon çalışmalarının yürütüldüğü Toprak Fiziği Laboratuvarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Çıktıları
1Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2Alanındaki yöntem ve teknikleri uygular, ölçme değerlendirme yapar.
3Bilgi üretme yöntemlerini uygular.
4Uygulamalar için gerekli olan bilgi kaynakları ile teknolojik araçları seçer ve kullanabilir.
5Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
6Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili konuları güncel bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
7Veri toplar, analiz eder ve değerlendirir.
8Sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
9Disiplinlerarası çalışmalarda yer alır, edindiği bilgi ve becerileri çözüm odaklı kullanır.
10Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak planlar, yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1122233333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBBSDG-GÜZ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
2 TBB-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 10 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
2 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
3 TBBSDG-BAHAR TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
4 TBBBSDG-BAHAR TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
5 TBB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
6 TBB-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 19 0 0 6
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
2 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
3 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
4 TBBBSDG-GÜZ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
5 TBB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 11 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
3 TBB-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
4 TBB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 16 0 0 24
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 TBB-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 8 0 0 0
 
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 TBBB-115 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
4 TBBB-115 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
5 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 6
6 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 6
7 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 6
8 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 0
9 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 6
10 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 6
11 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
12 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
13 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
14 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
15 TBBG-110 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
16 TBBG-110 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
17 TBBG-111 TOPRAK AMENAJMANI Seçmeli 3 0 0 6
18 TBBG-111 TOPRAK AMENAJMANI Seçmeli 3 0 0 6
19 TBBG-112 EROZYON TAHMİN TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
20 TBBG-112 EROZYON TAHMİN TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
21 TBBG-114 TOPRAKTA KİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLER Seçmeli 2 2 0 0
22 TBBG-114 TOPRAKTA KİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLER Seçmeli 2 2 0 0
23 TBBG-115 ÇEVRESEL TOPRAK REMEDİASYONU VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 2 0 0
24 TBBG-115 ÇEVRESEL TOPRAK REMEDİASYONU VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 2 0 0
25 TBBG-116 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
26 TBBG-116 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
27 TBBG-117 TOPRAK ENZİMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
28 TBBG-117 TOPRAK ENZİMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
29 TBBG-118 GÜBRELER VE GÜBRELEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
30 TBBG-118 GÜBRELER VE GÜBRELEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
31 TBBG-119 BİTKİLERDE BESİN ELEMENTİ NOKSANLIKLARI VE TOKSİSİTESİ Seçmeli 3 0 0 6
32 TBBG-119 BİTKİLERDE BESİN ELEMENTİ NOKSANLIKLARI VE TOKSİSİTESİ Seçmeli 3 0 0 6
33 TBBG-120 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
34 TBBG-121 ARAZİ DEĞERLENDİRME-I Seçmeli 3 0 0 0
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
5 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 TBBB-105 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
7 TBBB-111 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 0
8 TBBB-116 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
9 TBBB-116 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
10 TBBB-117 İLERİ TOPRAK MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
11 TBBB-117 İLERİ TOPRAK MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
12 TBBB-118 TOPRAK İLMİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
13 TBBB-118 TOPRAK İLMİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
14 TBBB-119 TOPRAK VERİMLİLİĞİNDE GÜBRELEME Seçmeli 3 0 0 0
15 TBBB-120 TOPRAKLARDA KİMYASAL ÇÖZÜNÜRLÜK VE DENGE Seçmeli 3 0 0 0
16 TBBB-121 TOPRAK KOLLOİTLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 TBBB-122 TOPRAKDA SU HAREKETİ Seçmeli 3 0 0 6
18 TBBB-122 TOPRAKDA SU HAREKETİ Seçmeli 3 0 0 6
19 TBBB-123 ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
20 TBBB-123 ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
21 TBBB-124 YAPRAK GÜBRELERİ VE YAPRAK GÜBRELEMESİ Seçmeli 3 0 0 6
22 TBBB-124 YAPRAK GÜBRELERİ VE YAPRAK GÜBRELEMESİ Seçmeli 3 0 0 6
23 TBBB-125 BİTKİ KİMYASAL ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 TBBB-126 VERİMLİLİK ESASLI TARLA SERA VE LABORATUVAR DENEME KURULUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
25 TBBB-127 GÜBRE MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
26 TBBB-130 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
27 TBBB-131 ARAZİ DEĞERLENDİRME-II Seçmeli 3 0 0 0
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
4 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
5 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
6 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
7 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
8 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
9 TBBB-105 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
10 TBBB-111 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 0
11 TBBB-116 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
12 TBBB-117 İLERİ TOPRAK MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
13 TBBB-118 TOPRAK İLMİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
14 TBBB-119 TOPRAK VERİMLİLİĞİNDE GÜBRELEME Seçmeli 3 0 0 0
15 TBBB-120 TOPRAKLARDA KİMYASAL ÇÖZÜNÜRLÜK VE DENGE Seçmeli 3 0 0 0
16 TBBB-121 TOPRAK KOLLOİTLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 TBBB-122 TOPRAKDA SU HAREKETİ Seçmeli 3 0 0 6
18 TBBB-122 TOPRAKDA SU HAREKETİ Seçmeli 3 0 0 6
19 TBBB-123 ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 TBBB-124 YAPRAK GÜBRELERİ VE YAPRAK GÜBRELEMESİ Seçmeli 3 0 0 0
21 TBBB-125 BİTKİ KİMYASAL ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 TBBB-125 BİTKİ KİMYASAL ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
23 TBBB-126 VERİMLİLİK ESASLI TARLA SERA VE LABORATUVAR DENEME KURULUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 TBBB-126 VERİMLİLİK ESASLI TARLA SERA VE LABORATUVAR DENEME KURULUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
25 TBBB-127 GÜBRE MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
26 TBBB-130 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
27 TBBB-131 ARAZİ DEĞERLENDİRME-II Seçmeli 3 0 0 0
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 TBBB-115 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
4 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 0
5 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 0
6 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 0
7 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
8 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
10 TBBG-110 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
11 TBBG-111 TOPRAK AMENAJMANI Seçmeli 3 0 0 0
12 TBBG-112 EROZYON TAHMİN TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 TBBG-114 TOPRAKTA KİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLER Seçmeli 2 2 0 0
14 TBBG-115 ÇEVRESEL TOPRAK REMEDİASYONU VE REHABİLİTASYONU Seçmeli 2 2 0 0
15 TBBG-116 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
16 TBBG-117 TOPRAK ENZİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 TBBG-118 GÜBRELER VE GÜBRELEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
18 TBBG-119 BİTKİLERDE BESİN ELEMENTİ NOKSANLIKLARI VE TOKSİSİTESİ Seçmeli 3 0 0 0
19 TBBG-120 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
20 TBBG-121 ARAZİ DEĞERLENDİRME-I Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr