Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Tuzluca Meslek Yüksekokulu - Sosyal Hizmetler - Sosyal HizmetlerProgram Tanımları
Kuruluş
Iğdır Üniversitesi Senatosunun 04.01.2013 tarihli kararı ile Tuzluca Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulunun 15.05.2013 tarihli yazısı ile Tuzluca Meslek Yüksekokulunun açılması uygun bulunmuş ve 01.10.2013 tarihinde ilk kez Müdür ataması yapılan Yüksekokulumuz resmen açılmıştır. Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü ise; Program Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 01.10.2014 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, açılması uygun görülmüştür. Sosyal Hizmetler Programı kurulumu tamamlanmış olup 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminden itibaren öğrenci alarak Eğitim- öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Mezun Olanların Kazandığı Unvan: Yeni düzenlemeyle birlikte Sosyal Hizmet ve Danışmanlık bölümlerden mezun olanların “Meslek Elemanı” unvanını kullanması uygun bulunmuştur. (Bk. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/22282877/ilan_edilecek_hali_tekniker_unvani_alan_programlar_..pdf )
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme Sınavsız Geçiş İmkanı: Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümüne “Sınavsız Geçiş” ile yerleşmek mümkündür. Aşağıda belirtilen ortaöğretim kurumlarından mezun olanların sınavsız geçiş hakkı bulunmaktadır: *Aile ve Tüketici Hizmetleri *Yaşlı Hizmetleri *Çocuk Gelişimi * Çocuk Gelişimi ve Bakımı * Çocuk Gelişimi ve Eğitimi * Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu'nda daha önceki dönemlerde başka bir Üniversite'nin ya da Üniversitemizin farklı bir bölümünden mezun olan öğrencilerin aldığı dersler ile yeni kayıt olduğu programın dersleri AKTS uygunluğu ve içerik uygunluğu yönünden değerlendirilerek komisyon kararı ile ilgili derslerden muafiyet söz konusu olabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program TYYÇ 5. düzey uygulama ağırlıklı akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Temel alanı 76 kodlu Sosyal Hizmetler alanıdır. Alt alanı üniversitemiz Bologna sürecine tabi olduğu için Sosyal Hizmetler programı öğrencilerinin, 120 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir. Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Modül, içerik ve AKTS tanımları diğer üniversitelerle uyumluluk çerçevesinde İKMEP’na dayalı olarak yürütülecektir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için, verilen derslerden 4 yarıyılda toplam 120 AKTS ve 105 Ulusal krediyi tamamlamış, 30 iş günü stajı yapmış olmaları gerekmektedir. Zorunlu derslerin yansıra 1. ve 2. Yarıyılda 2 kredilik 2 seçmeli ders alarak toplamda 12 AKTS, 3. ve 4. Yarıyılda ise 2 kredilik 3 seçmeli ders alarak toplamda 18 AKTS, genelde 30 AKTS olmak üzere ders okutulacaktır.
Program Profili
Programdan mezun olanlara bugünkü ülkemiz koşulları içinde bir talep bulunmaktadır. Mezunlar T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bütün birimlerde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde, Belediyelerde, Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, Göç Müdürlüklerinde, Emniyet Çocuk Şube Müdürlüklerinde, Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkeme, denetimli serbestlik, ceza infaz kurumlarında meslek elemanı olarak görev almaktadırlar. Özel kuruluşlarda ise eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, diyaliz merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, huzur evlerinde, özel bakım merkezlerinde de çalışabilmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olacakların istihdam edilecekleri alanları; mezuniyet sonrası iş imkânı ve mezuniyet sonrası meslekte ilerleme olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Mezuniyet sonrası iş imkânları: Sosyal Hizmetler Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Aile, çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde, kamu ve özel sektöre ait huzurevlerinde, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, engellilere yönelik özel eğitim kuruluşlarında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, yerel yönetimlerin sosyal yardım ve hizmet birimlerinde çalışabilirler. Mezuniyet sonrası meslekte ilerleme: “Sosyal hizmetler ve danışmanlık ” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Sosyal hizmet, Sosyoloji” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans Tamamlama: DGS’ye girerek yeterli puanı almayı başaran mezunlar Sosyal Hizmet ya da Sosyoloji lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca zorunlu yaz stajını başarılı olarak yapmak gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Kamil ATEŞ Adres : Tuzluca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Karaağaç Kampüsü Merkezi Derslik Binası Zemin Kat (Eski Hastane Binası) 76000 Merkez / IĞDIR Telefon : +90.476.223 00 10 (Santral) E-posta :tuzluca.myo @ igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde eğitim-öğretim faaliyetleri 3 Öğretim Görevlisi ile yürütülmektedir. Bunun yanında Üniversitemizin farklı birimlerinde görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin de desteği devam etmektedir. Bölümde öğrenim gören öğrenciler Üniversitenin tüm fiziki ve sosyal faaliyetlerinden yararlanmaktadır.

Program Çıktıları
1Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı düzeyde bilgiyi tanımlar.
2Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3İnsanı gelişim ile ilgili temel kuramları, sosyal süreçler ve kurumlara ilişkin bilgi temeli olduğunu bilir.
4Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
5Başkalarını anlamaya yönelik amaçlı dinleme yapabilir.
6Hassas konuları destekleyici nitelikte tartışabilir.
7Gereksinimlere yönelik kaynak sağlama ve kullanabilme becerisine sahiptir.
8Organizasyon yapma becerisine ve geliştirebilir.
9Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
10Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1112222233
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 182200601101 GENEL HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
4 182200601101 GENEL HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
5 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
6 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
7 182200601104 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
8 182200601104 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
9 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
10 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
11 182200601102 SOSYAL HİZMETLERE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
12 182200601102 SOSYAL HİZMETLERE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
13 182200601103 SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 4
14 182200601103 SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 4
15 182200601100 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
16 182200601100 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
17 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
18 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
19 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
20 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 40 0 0 39
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 182200602104 KURUM STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
4 182200602104 KURUM STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
5 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
6 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
7 182200602101 SOSYAL HİZMETLER KURAMI VE MÜDAHALELERİ Zorunlu 4 0 0 5
8 182200602101 SOSYAL HİZMETLER KURAMI VE MÜDAHALELERİ Zorunlu 4 0 0 0
9 182200602102 SOSYAL HİZMETLER VE AİLE KURUMU Zorunlu 2 0 0 0
10 182200602102 SOSYAL HİZMETLER VE AİLE KURUMU Zorunlu 2 0 0 0
11 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
12 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
13 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
14 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
15 182200602103 YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 2 0 0 3
16 182200602103 YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 28 0 0 14
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200603103 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE Zorunlu 3 0 0 3
2 182200603103 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE Zorunlu 3 0 0 0
3 182200603106 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 0
4 182200603106 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 0
5 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
6 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
7 182200603104 SOSYAL HİZMET MEVZUATI VE HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
8 182200603104 SOSYAL HİZMET MEVZUATI VE HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
9 182200603101 SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
10 182200603101 SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
11 182200603102 SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET I Zorunlu 3 0 0 0
12 182200603102 SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET I Zorunlu 3 0 0 0
13 182200603105 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 4
14 182200603105 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 34 0 0 14
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200604106 ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
2 182200604106 ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
3 182200604101 GÖÇ VE KENTLEŞME SORUNLARI Zorunlu 3 0 0 4
4 182200604101 GÖÇ VE KENTLEŞME SORUNLARI Zorunlu 3 0 0 0
5 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
6 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
7 182200604105 SOSYAL HİZMET VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ Zorunlu 3 0 0 3
8 182200604105 SOSYAL HİZMET VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ Zorunlu 3 0 0 3
9 182200604104 SOSYAL HİZMETTE RAPOR YAZMA İLKE VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
10 182200604104 SOSYAL HİZMETTE RAPOR YAZMA İLKE VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
11 182200604103 SOSYAL KALKINMA VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 2 0 0 0
12 182200604103 SOSYAL KALKINMA VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 2 0 0 0
13 182200604102 SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET II Zorunlu 3 0 0 0
14 182200604102 SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET II Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 32 0 0 14
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200601105 MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 3
2 182200601105 MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 3
3 182200601106 AİLE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 182200601106 AİLE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
5 182200601107 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 0
6 182200601108 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
7 182200601108 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
8 182200601109 AFETLERDE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
9 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
10 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
11 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 4
12 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200601105 MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 3
2 182200601106 AİLE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182200601107 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 0
4 182200601108 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 182200601109 AFETLERDE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
6 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200602105 GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
2 182200602106 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 182200602107 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
4 182200602107 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
5 182200602108 SOKAK SOSYAL HİZMETİ Seçmeli 2 0 0 3
6 182200602108 SOKAK SOSYAL HİZMETİ Seçmeli 2 0 0 3
7 182200602109 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200602105 GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
2 182200602106 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 182200602107 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
4 182200602108 SOKAK SOSYAL HİZMETİ Seçmeli 2 0 0 0
5 182200602109 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200603107 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
2 182200603108 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
3 182200603109 TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI Seçmeli 2 0 0 3
4 182200603109 TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI Seçmeli 2 0 0 3
5 182200603110 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
6 182200603110 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 182200603111 YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200603107 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
2 182200603108 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
3 182200603109 TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI Seçmeli 2 0 0 0
4 182200603110 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
5 182200603111 YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200604107 SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
2 182200604108 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 2 0 0 3
3 182200604108 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 2 0 0 3
4 182200604109 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 0
5 182200604110 İLETİŞİM BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
6 182200604111 GENÇLERLE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 3
7 182200604111 GENÇLERLE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 3
8 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
9 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200604107 SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
2 182200604108 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 2 0 0 0
3 182200604109 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 0
4 182200604110 İLETİŞİM BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
5 182200604111 GENÇLERLE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr