Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Tuzluca Meslek Yüksekokulu - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı - Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıProgram Tanımları
Kuruluş
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/ TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU/ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
Kazanılan Derece
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖNLİSANS DİPLOMASI ve ''MESLEK ELEMANI'' ÜNVANI KAZANIR.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir.
Program Profili
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans programıdır. Programın Amacı: Konusu ile ilgili temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini ve alanları ile ilgili büro programlarını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özel sektörde üst düzey yönetici asistanlığı, yönetici sekreterliği, büro yöneticiliği, şube sorumlusu, satış pazarlama firmalarında satış sekreterliği gibi konumlarda iş olanakları bulunmaktadır. Silahlı kuvvetler, polis teşkilatı, üniversiteler, bakanlıklar dahil olmak üzere hemen her kamu kuruluşunda çeşitli birimlerde, kadro alabildikleri takdirde ya da taşeron kuruluşlarda istihdam edildiklerinde iş olanakları bulabilmektedirler. Mezunlar, kamuda çalışmaya başladıkları zaman kısa sürede üst düzeylere yükselmeleri mümkün olmaktadır. Özel hastanelerde, belediyelerde ve şirket elemanı statüsünde asistanlık görevi üstlenmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
PROGRAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ DERS KREDİSİ VE 120 AKTS ( AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ) KOŞULUNU SAĞLAYAN ÖĞRENCİ MEZUN OLUR.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, & Karaağaç Kampüsü, 76000 Merkez/Iğdır Merkez/Iğdır Telefon: +90 - 476 - 223 0010 +90 - 476 - 223 0011 +90 - 476 - 223 0012 +90 - 476 - 223 0013 +90 - 476 - 223 0014
Bölüm Olanakları
Bilgisayar Laboratuarı, Bilgisayar, Projeksiyon Cihaz

Program Çıktıları
1Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
5Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
6Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
7Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
8Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
9Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
10Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
11Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
13Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
14Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
122333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 182200301102 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
3 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
4 182200301104 KLAVYE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 6
5 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
6 182200301100 TEMEL BİLGİ VE TEKNOLOJİ KULLANIMI Zorunlu 2 1 0 3
7 182200301101 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
8 182200301103 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 2 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 182200302102 BÜRO YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
3 182200302100 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
4 182200302101 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 2 0 0 2
5 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
6 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
7 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
8 182200302103 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 14 0 0 14
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200303102 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI I Zorunlu 2 1 0 0
2 182200303103 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
3 182200303101 GENEL iLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 0
4 182200303105 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 4
5 182200303100 MESLEKİ YAZIŞMALAR Zorunlu 2 1 0 0
6 182200303104 MUHASEBEYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
7 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
Toplam 13 2 0 4
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200304102 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI II Zorunlu 2 1 0 0
2 182200304105 İŞ ORTAMINDA PROTOKOL VE DAVRANIŞ KURALLARI Zorunlu 2 0 0 3
3 182200304104 İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK Zorunlu 3 0 0 4
4 182200304101 PROJE Zorunlu 2 0 0 0
5 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
6 182200304103 TOPLANTI VE SUNU TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
7 182200304100 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 14 1 0 11
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 172200604109 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 3
2 172200604109 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 3
3 182200301105 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
4 182200301106 TAKIM ÇALIŞMASI Seçmeli 2 0 0 0
5 182200301108 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 182200301108 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
7 200000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
8 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
9 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 172200603110 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
2 182200302105 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 2 0 0 3
3 182200302105 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 2 0 0 3
4 182200302106 DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 0
5 182200302107 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
6 182200302107 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
7 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200303106 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
2 182200303106 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
3 182200303107 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 0
4 182200303108 KALEM MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 0
5 182200303109 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNTEMİ Seçmeli 2 0 0 3
6 182200303109 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNTEMİ Seçmeli 2 0 0 3
7 182200303110 SOSYAL PSIKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
8 182200303110 SOSYAL PSIKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200304106 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 182200304107 KAMU İHALE HUKUK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 182200304108 YAZI İŞLERİ MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 0
4 182200304109 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 182200304109 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
6 182200304110 TURKIYENİN İDARİ YAPISI Seçmeli 2 0 0 3
7 182200304110 TURKIYENİN İDARİ YAPISI Seçmeli 2 0 0 3
8 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
9 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr