Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen - Edebiyat Fakültesi - Biyokimya - BiyokimyaProgram Tanımları
Kuruluş
Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve ana bilim dalları açılmasındaki teklifi ile 2547 Sayılı Kanunun 288 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 02/08/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
"BİYOKİMYA" veya "BİYOTEKNOLOJİ AĞIRLIKLI BİYOKİMYA" Lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak.
Kabul ve Kayıt Koşulları
YKS sınavında barajı geçmiş olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Eğitim planında yer alan iki yönlendirici programdan her birinde mevcut olan derslerden en az 142 kredilik (toplam 240 AKTS karşılığı) ders alan, derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4,00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve bir aylık stajını yapan öğrenciler "Biyokimyager" veya "Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager" Lisans diplomasından birisini alırlar.
Program Profili
Biyokimya, canlı organizmaların pek çok işlevini moleküler detaylarda gerçekleştirdiği mekanizmaları anlamaya yönelik çalışmalara odaklanmış yaşam bilimlerinin bir dalıdır. Doğası gereği disiplinler arasıdır ve yaşamın her dalında ve biyomedikal bilimlerde temeldir. Biyoloji ve kimyayı bir araya getiren laboratuvar temelli bir bilimdir. Biyokimya, genetik, mikrobiyoloji, adli tıp, bitki bilimi ve tıp dahil bir dizi bilimsel disiplini kapsar. Biyokimya, moleküler düzeyde gerçekleşen süreçlere odaklanır. Hücrelerimizde neler olup bittiğine odaklanır, proteinler, lipidler ve organel gibi bileşenler üzerinde çalışır. Ayrıca, hücrelerin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğuna bakar. Biyokimya günümüzde en hızlı gelişen bilim dallarından biri olup, dünyanın her yerinde olduğu gibi, ülkemizde de tıp, farmakoloji, tarım, hayvancılık, endüstri, çevre gibi sektörleri ciddi ölçüde etkilemektedirler. Geniş bir alana hitap etmesi nedeniyle, biyokimya çok önemlidir ve son 100 yıldır bu bilim dalında kaydedilen ilerlemeler şaşırtıcıdır. Biyoteknolojik ürünlerin hemen tümü biyokimya bilgi birikimine dayanmaktadır. Canlı yaşamı ile ilgili fizik, kimya, biyoloji, gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış ve girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesi bölümün amacını oluşturmaktadır. Bu sebeple, Biyokimya Bölümü, belirtilen alanlarda yetişmiş kaliteli insan gücüne duyulan bu gereksinime cevap vermektedir. Biyokimyacılar, kimyasal bilgi ve teknikleri kullanarak biyolojik problemleri anlayabilir ve çözebilirler. Biyokimyacılar, bir molekülün yapısının, onun fonksiyonları ile nasıl bir ilişkisinin olduğunu ve moleküler etkileşimlerinin nasıl olduğunu ve onun işlevi ile nasıl bağlantılı olduğunu anlayabilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Genel olarak mezunlarımız; gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri, fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, hastanelerde, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında; üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamasında Biyokimyager olarak çalışırlar. Biyokimya’nın farklı dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Ayrıca Biyokimya alanında akademik çalışmalar ve eğitim sürecine katılma imkânı mevcuttur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyokimyacılar ne yapar? · Hayatın nasıl çalıştığını anlamak için yeni fikirler ve deneyimler sağlar, · Sağlık ve hastalık anlayışımızı destekler, · Teknoloji devrimine katkıda bulunan yenilikçi bilgiler sağlar, · Kimyagerler, fizikçiler, sağlık profesyonelleri, politika yapıcılar, mühendisler ve daha birçok profesyonelle birlikte çalışır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyokimyacılar ne yapar? · Hayatın nasıl çalıştığını anlamak için yeni fikirler ve deneyimler sağlar, · Sağlık ve hastalık anlayışımızı destekler, · Teknoloji devrimine katkıda bulunan yenilikçi bilgiler sağlar, · Kimyagerler, fizikçiler, sağlık profesyonelleri, politika yapıcılar, mühendisler ve daha birçok profesyonelle birlikte çalışır
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programlarına kayıt hakkı kazanır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar: Ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı Değerlendirmeye ara sınavın katkısı %40, final veya bütünleme sınavının katkısı %60'dır
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
E-Öğrenme
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres : Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi 76000 IĞDIR Telefon: +90 - 476 - 223 0050 Faks: 0476 223 00 51 E-posta: fen.edebiyat@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Biyokimya Bölümü bünyesinde öğrenci laboratuvarı ve biyokimya Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm’de 1 Profesör, 4 Dr. Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik Temel Bilgilerini yaşam bilimleri ile ilgili alanlarda kullanabilme,
2Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
3Biyokimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını geliştirebilme ve kullanma
4Temel bilimlerin verilerini biyokimya alanıyla ilgili konularda moleküler düzeyde kullanabilme becerisi
5Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme.
6Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda kullanabilme becerisi
7Küresel ve toplumsal çerçevedeki biyokimyasal verilerin sağlık, çevre, gıda, bilimsel araştırma alanlarına katkılarını geliştirebilme
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve güncel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme
11Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
12Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
13Ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme
14Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme,
15Kalite konularında bilinc sahibi olabilme

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111222222223333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 180300901103 FİZİK-I Zorunlu 3 0 0 5
3 180300901101 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
4 180300901104 GENEL KİMYA LAB I Zorunlu 0 4 0 0
5 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
6 180300901102 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 5
7 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
8 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 4 0 16
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 180300002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
3 180300902103 FİZİK-II Zorunlu 3 0 0 5
4 180300902104 GENEL KİMYA LAB II Zorunlu 0 4 0 0
5 180300902100 GENEL KİMYA-II Zorunlu 4 0 0 6
6 180300902101 HÜCRE BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 0
7 180300902105 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
8 180300902102 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 0
9 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 6 0 19
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300903100 ANALİTİK KİMYA-I Zorunlu 3 2 0 0
2 180300903101 ANORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
3 180300903102 BİYOKİMYA I Zorunlu 3 0 0 4
4 180300903104 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
5 180300903103 MOLEKÜLER GENETİK Zorunlu 4 2 0 0
6 180300903105 ORGANİK KİMYA-I Zorunlu 3 0 0 0
7 180300903000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 20 6 0 7
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300904100 ANALİTİK KİMYA-II Zorunlu 3 2 0 0
2 180300904101 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 0
3 180300904102 BİYOKİMYA-II Zorunlu 4 2 0 6
4 180300904104 FİZYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
5 180300904103 HİSTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
6 180300904105 ORGANİK KİMYA-II Zorunlu 3 0 0 0
7 180300904000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 20 4 0 6
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300905101 BİYOANORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 0
2 180300905103 BİYOFİZİKOKİMYA Zorunlu 3 0 0 0
3 180300905102 BİYOKİMYA-III Zorunlu 4 0 0 0
4 180300905104 BİYOKİMYA-III LAB Zorunlu 0 4 0 0
5 180300905106 BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
6 180300905100 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 3 2 0 6
7 180300905000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
8 180300905105 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 18 6 0 10
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300906101 ADLİ KİMYA Zorunlu 2 2 0 0
2 180300906102 BİYOKİMYA-IV Zorunlu 4 0 0 0
3 180300906104 BİYOKİMYA-IV LAB Zorunlu 0 4 0 0
4 180300906103 ENZİM VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
5 180300906100 KANSER BİYOKİMYASI VE ONGOKENLER Zorunlu 3 0 0 0
6 180300906000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 180300906105 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 15 6 0 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300907101 BİYOKİMYADA TEMEL TEKNİKLER Zorunlu 3 2 0 0
2 180300907102 BİYOSENSÖRLER Zorunlu 3 2 0 0
3 180300907000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
4 180300907100 TIBBİ BİYOKİMYA Zorunlu 4 0 0 0
Toplam 13 4 0 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300908100 BESİN BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 0
2 180300908101 ENDOKRİNOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
3 180300908000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 7 2 0 0
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300903106 İLAÇ METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 3
2 180300903107 GEN TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
3 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300904106 MİKROBİYAL METABOLİZMA Seçmeli 3 0 0 0
2 180300904107 GIDA KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
3 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300905107 DİYABET BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
2 180300905108 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
3 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
4 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
5 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300906106 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
2 180300906107 BİYOENERJİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
4 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
5 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300907103 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 180300907104 EKOLOJİK BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
3 180300907105 BİTKİ VE HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180300908102 BİYONANOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
2 180300908103 TIBBİ BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
3 180300908104 BİLGİSAYAR Seçmeli 3 0 0 0
4 180300908105 ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5 180300908106 KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli 3 0 0 0
6 180300908107 MEZUNİYET TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II) Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr