Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Yazılım Mühendisliği - Yazılım MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Yazılım Mühendisliği Bölümü, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oluru ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmıştır.
Kazanılan Derece
Yazılım Mühendisi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
(1) Iğdır Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir: a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek, b) 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine göre belirlenen öğrenim ücretini yatırmış olmak, (2) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamına alınan derslerin ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. Önceki Öğrenmenin Tanınması öğrencilerimize ve işverenlere çok sayıda fayda sunacaktır. Öğrencilerimiz açısından; mesleki gelişim ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarı ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, öğrencinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması önceki öğrenmelerin tanınmasının getireceği faydalar arasında sayılabilir. İşverenler açısından bakıldığında ise; işyerindeki beceri veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin Bölüm tarafından tanınması Iğdır Üniversitesi, Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirlenen usullere göre yapılır. (https://www.igdir.edu.tr/mevzuat)
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüzden lisans derecesini elde etmek için öğrencilerin aldıkları tüm zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olarak en az 240 AKTS'yi tamamlamış olması gerekmektedir. Tamamlaması gereken ders programı ektedir. Diğer koşullar için Iğdır Üniversitesi, Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. (https://www.igdir.edu.tr/mevzuat)
Program Profili
Yazılım mühendisliği konularının nelerden oluştuğu, uluslararası standartlar kuruluşu ISO ve IEEE tarafından ele alınmış ve belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre Yazılım Mühendisliği alanları hem teknik hem sanatsal ve hem de yönetsel konuları kapsar. Yazılım Mühendisliği Bölümü, Türkiye'nin ihtiyacı olan geniş kapsamlı yazılımların ülke içinde en güvenilir biçimde yapılabilmesi, giderek kritik hâle gelen metro, havaalanı, nükleer reaktör yönetimleri, savunma ve benzeri alanlarda kullanılacak yazılımların sıfır hataya yakın tekniklerle ülkemizde geliştirilebilmesi amacı doğrultusunda çalışacak yazılımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu konularda, çağdaş teorik ve pratik bilgilerle donatılmış yazılım mühendislerini yetiştirmek, ekonominin gereksinim duyduğu teknolojiyi yönlendirebilmek bakımından çok önemlidir. Bu görevi, üniversitelerin yazılım mühendisliği bölümleri üstlenmiştir. Ayrıca farklı disiplinlerin bilgisayar yazılımına dayalı problemlerin çözümünde gerekli veri modelleri ve veri yapılarının ortaya çıkarılması Yazılım Mühendisliği'nin temel amaçları arasındadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yazılım Mühendisleri, imza yetkisi olan bir mühendis olarak şirket veya kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak yazılım ve iş çözümleri üretme ve yürütme konusunda deneyimli olacaklardır. Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler; sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde geniş bir iş yelpazesine sahip olacakları gibi; bilgisayar yazılımı üreten şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve gerçekleştirilmesinde uygulama mühendisi olarak görev alabileceklerdir. Programdan mezun olacak yazılım mühendisleri, bilgisayarın kullanıldığı herhangi bir endüstri dalında, sistem ve bilgisayar ağları konularında çağdaş bilgilere sahip ve yazılım alanında herhangi bir ölçekte proje tasarımı yapabilecek, bu projeleri uygulamaya geçirebilecek, test ve entegrasyon adımlarını başarıyla gerçekleyebilecek özelliklere sahip olacaklar, bu konularda ülkemizde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücüne önemli katkılarda bulunabileceklerdir. Bilgisayar ağları üzerine çalışan kuruluşlarda uygulama elemanı veya sistem mühendisleri olarak, savunma sanayi ve elektronik cihaz üretimi yapan kuruluşlarda uygulama mühendisleri olarak istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca, üniversitelerde akademisyen, özel sektördeki firmalarda ve askeri kuruluşlarda yazılım uzmanı, yurtiçinde ya da yurtdışında kendi işyerlerini kurarak yukarıda sayılan mesleklere benzer görevler üstlenebilirler. Eğitim formasyonu alacak mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerde Teknik Öğretmen olarak görev yapabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Iğdır Üniversitesi, Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (https://www.igdir.edu.tr/mevzuat)
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.0 olmalı.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Yazılım Mühendisliği bölümü Bölüm Başkanı : Doç. Dr. M. Said BOYBAY Telefonu : 4762230010 E-Posta : muhammed.boybay@igdir.edu.tr Web Adresi : https://yazilimmuhendisligi.igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet araştırma laboratuvarı ve 1 Adet temel elektrik elektronik laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
11Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
12Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
13Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
14Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
15Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
16Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
17Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
18Teknik resim kullanarak iletişim kurar
19Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
20Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
21Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
22Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
23Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
12222233333333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 230106001101 FİZİK-I Zorunlu 4 0 0 5
3 230106001109 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
4 230106001100 MATEMATİK-I Zorunlu 4 0 0 6
5 230106001103 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LAB.- I Zorunlu 0 0 2 4
6 230106001102 PROGRAMLAYA GİRİŞ-I Zorunlu 3 0 0 5
7 230106001108 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 0 2
8 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
9 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
10 230106001104 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 1 2 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 230106002107 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
3 230106002101 FİZİK-II Zorunlu 4 0 0 5
4 230106002100 MATEMATİK-II Zorunlu 4 0 0 6
5 230106002102 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 0
6 230106002103 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LAB. - II Zorunlu 0 0 2 0
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
8 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 2 20
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106003100 ALGORİTMALAR Zorunlu 4 0 0 0
2 230106003101 ALGORİTMALAR LAB Zorunlu 0 0 2 0
3 230106003104 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 0 0 0
4 230106003106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - I Zorunlu 2 0 0 0
5 230106003102 KESİKLİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 0
6 230106003105 OLASILIK Zorunlu 3 0 0 0
7 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
8 230106003103 VERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 18 0 2 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106004105 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
2 230106004106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
4 230106004103 TEMEL DOĞRUSAL CEBİR Zorunlu 3 0 0 0
5 230106004104 VERİ TABANI YÖNETİMİ SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
6 230106004100 VERİ YAPILARI Zorunlu 4 0 0 0
7 230106004101 VERİ YAPILARI LAB Zorunlu 0 0 2 0
8 230106004102 YAZILIM GEREKSİNİMLERİ VE ANALİZ Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 18 0 2 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106005002 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - I Seçmeli - - - 0
2 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
3 230106005100 PROGRAMLAMA DİLLERİ Zorunlu 3 0 0 0
4 230106005101 SİSTEM PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 0
5 230106005103 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 0
6 230106005000 TEKNİK SEÇMELİ DERS - I Seçmeli - - - 0
7 230106005001 TEKNİK SEÇMELİ LAB. - I Seçmeli - - - 0
8 230106005102 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 15 0 2 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106006002 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - II Seçmeli - - - 0
2 230106006100 İŞLETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
3 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
4 230106006000 TEKNİK SEÇMELİ DERS - II Seçmeli - - - 0
5 230106006001 TEKNİK SEÇMELİ DERS - III Seçmeli - - - 0
6 230106006101 YAZILIM MİMARİSİ Zorunlu 3 0 0 0
7 230106006102 YAZILIM SINAMA VE DOĞRULAMA Zorunlu 0 0 2 0
Toplam 15 0 2 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106007004 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-III Seçmeli - - - 0
2 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
3 230106007100 SEMİNER - I Zorunlu 0 2 0 0
4 230106007101 STAJ - II Zorunlu 0 0 0 0
5 230106007000 TEKNİK SEÇMELİ DERS - IV Seçmeli - - - 0
6 230106007002 TEKNİK SEÇMELİ DERS - V Seçmeli - - - 0
7 230106007001 TEKNİK SEÇMELİ LAB. - IV Seçmeli - - - 0
8 230106007003 TEKNİK SEÇMELİ LAB. - V Seçmeli - - - 0
Toplam 9 2 4 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106008004 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - IV Seçmeli - - - 0
2 230106008101 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 2 0 0 0
3 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
4 230106008100 SEMİNER - II Zorunlu 0 2 0 0
5 230106008000 TEKNİK SEÇMELİ DERS - VI Seçmeli - - - 0
6 230106008002 TEKNİK SEÇMELİ DERS - VII Seçmeli - - - 0
7 230106008001 TEKNİK SEÇMELİ LAB. - VI Seçmeli - - - 0
8 230106008003 TEKNİK SEÇMELİ LAB. - VII Seçmeli - - - 0
Toplam 11 2 4 0
 
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106005112 Girişimcilik ve Proje Yönetimi- I Seçmeli 3 0 0 0
2 230106005113 Ekonomiye Giriş Seçmeli 3 0 0 0
3 230106005114 İşletme Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
4 230106005115 Toplum Bilimi Seçmeli 3 0 0 0
5 230106005116 Endüstriyel İlişkiler Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106005104 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
2 230106005105 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 230106005106 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 0
4 230106005107 BİLGİSAYAR MİMARİSİ VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ LAB. - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106005108 BİLGİSAYAR AĞLARI LAB Seçmeli 0 0 2 0
2 230106005109 BİLGİ GÜVENLİĞİ LAB. Seçmeli 2 0 0 0
3 230106005110 BULANIK MANTIK LAB. Seçmeli 0 0 2 0
4 230106005111 BİLGİSAYAR MİMARİSİ VE ORGANİZASYON LAB. Seçmeli 0 0 2 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106006119 Girişimcilik ve Proje Yönetimi- II Seçmeli 3 0 0 0
2 230106006121 Türk ve İslam Felsefesine Giriş Seçmeli 3 0 0 0
3 230106006122 İş Hukuku Seçmeli 3 0 0 0
4 230106006123 Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106006103 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 230106006104 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 230106006105 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
4 230106006106 YAPAY SİNİR AĞLAR Seçmeli 3 0 0 0
5 230106006107 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 230106006108 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
7 230106006109 İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
8 230106006110 OTOMATA KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106006111 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
2 230106006112 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 230106006113 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 230106006114 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
5 230106006115 MİKROİŞLEMCİLERİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
6 230106006116 DAĞITIK VERİ TABANI SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 230106006117 HESAPLAMALI GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
8 230106006118 BULUT BİLİŞİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106007124 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 3 0 0 0
2 230106007125 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 0 0
3 230106007126 Yapı İşletmesi Seçmeli 3 0 0 0
4 230106007127 Sayılar Teorisi ve Kriptografik Uygul. Seçmeli 3 0 0 0
5 230106007128 Oyun Teorisine Giriş Seçmeli 3 0 0 0
6 230106007129 E-İŞ: YÖNETİM, GÜVENLİK, PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106007102 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 230106007103 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 230106007104 KRİPTOGRAFİ VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
4 230106007105 LİNUX ARAÇLARI VE KABUK PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 0
5 230106007106 OTOMATİK ÖĞRENME ÖZEL KONULARI Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106007112 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
2 230106007113 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
3 230106007114 BİYOENFORMATİK İÇİN PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 0
4 230106007115 OTOMATİK ÖĞRENME TEMELLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
5 230106007116 DAĞITIK SİSTEMLER VE PARALEL HESAPLAMA Seçmeli 3 0 0 0
6 230106007117 ENDÜSTRİDE BENZETİM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ LAB. - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106007107 MAKİNE ÖĞRENMESİ LAB Seçmeli 0 0 2 0
2 230106007108 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ LAB Seçmeli 0 0 2 0
3 230106007109 RİPTOGRAFİ VE AĞ GÜVENLİĞİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
4 230106007110 LİNUX ARAÇLARI VE KABUK PROGRAMLAMA LAB. Seçmeli 0 0 2 0
5 230106007111 OTOMATİK ÖĞRENME ÖZEL KONULARI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
TEKNİK SEÇMELİ LAB. - V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106007118 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
2 230106007119 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ LAB Seçmeli 0 0 2 0
3 230106007120 BİYOENFORMATİK İÇİN PROGRAMLAMA LAB. Seçmeli 0 0 2 0
4 230106007121 OTOMATİK ÖĞRENME TEMELLERİ VE UYGULAMALARI LAB Seçmeli 0 0 2 0
5 230106007122 DAĞITIK SİSTEMLER VE PARALEL HESAPLAMA LAB. Seçmeli 0 0 2 0
6 230106007123 ENDÜSTRİDE BENZETİM UYGULAMALARI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106008102 UYGULAMALI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ Seçmeli 0 0 0 0
2 230106008133 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
3 230106008134 Mühendislik Etiğİ Seçmeli 3 0 0 0
4 230106008135 Trafik Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
5 230106008136 Mantığa Giriş Seçmeli 3 0 0 0
6 230106008137 Genel İşletme Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106008103 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 230106008104 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 230106008105 İMALAT SİSTEMLERİNDE RASSAL MODELLER Seçmeli 3 0 0 0
4 230106008106 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 0
5 230106008107 İLERİ C++: ŞABLONLAR VE SOYSAL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 0
6 230106008108 MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 0
7 230106008109 SUNUCU-TARAFLI SKRİPT DİLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106008117 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 230106008118 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 230106008119 MOBİL CİHAZLAR İÇİN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
4 230106008120 MOBİL OYUN GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 0
5 230106008121 YAZILIM GELİŞTİRMEDE İLERLEMELER Seçmeli 3 0 0 0
6 230106008122 İSTEMCİ-TARAFLI SKRİPT DİLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 230106008123 WEB SERVİSLERİ PROGRAMLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
8 230106008124 YAZILIM ÇERÇEVESİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ LAB. - VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106008110 GÖRÜNTÜ İŞLEME LAB. Seçmeli 0 0 2 0
2 230106008111 OYUN TEKNOLOJİLERİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
3 230106008112 İMALAT SİSTEMLERİNDE RASSAL MODELLER LAB. Seçmeli 0 0 2 0
4 230106008113 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA LAB. Seçmeli 0 0 2 0
5 230106008114 İLERİ C++: ŞABLONLAR VE SOYSAL PROGRAMLAMA LAB. Seçmeli 0 0 2 0
6 230106008115 MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME LAB. Seçmeli 0 0 2 0
7 230106008116 SUNUCU-TARAFLI SKRİPT DİLLERİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
TEKNİK SEÇMELİ LAB. - VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230106008125 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜM LAB. Seçmeli 0 0 2 0
2 230106008126 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
3 230106008127 MOBİL CİHAZLAR İÇİN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
4 230106008128 MOBİL OYUN GELİŞTİRME LAB. Seçmeli 0 0 2 0
5 230106008129 YAZILIM GELİŞTİRMEDE İLERLEMELER LAB. Seçmeli 0 0 2 0
6 230106008130 İSTEMCİ-TARAFLI SKRİPT DİLLERİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
7 230106008131 WEB SERVİSLERİ PROGRAMLAMASI LAB. Seçmeli 0 0 0 0
8 230106008132 YAZILIM ÇERÇEVESİ UYGULAMALARI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr