Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği - Bilgisayar MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2008 yılında kurulmuş ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölümü bitiren öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği unvanını alır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Aday öğrencilerimizin ÖSYM'nin her sene düzenlemiş olduğu ulusal sınavda MF-4 alanında yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin kabul şekli Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin Bölüm tarafından tanınması Iğdır Üniversitesi, Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirlenen usullere göre yapılır. (Link: https://www.igdir.edu.tr/y%C3%B6netmelikler)
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüzden lisans derecesini elde etmek için öğrencilerin aldıkları tüm zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olarak en az 240 AKTS'yi tamamlamış olması gerekmektedir. Tamamlaması gereken ders programı ektedir. Diğer koşullar için Iğdır Üniversitesi, Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. (Link: https://www.igdir.edu.tr/y%C3%B6netmelikler)
Program Profili
Bilgisayar Mühendisliği bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmek ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmayı amaçlamaktadır. Bilgisayar mühendisliği, temel olarak bilgisayar bilimleri ile ilgili olan, bilgisayarın yardımcı olabileceği her konuda yazılım, test, analiz ve tasarımlar yapan, sosyal, teknolojik, bilimsel ve toplumsal konularda çözüm üreten bir mühendislik dalıdır. Bilgisayar mühendisleri ise, bilgisayar sistemlerinin hem yazılımlarının hem donanımlarının tasarlanması, kurulması ve geliştirilmesi için aktif görev alan kişilerdir. Bilgisayar ağının ihtiyacının belirlenmesi, ihale tekliflerinin değerlendirilmesi, kurumdaki şartnamelerin hazırlanması ve temin edilmesi, bilgisayar şirketlerine danışmanlık yapılması, bilgisayar donanımlarının tasarlanması, bilgisayara girilecek verilerle ilgili çalışma yapılması, sistem programcısı ve çözümleyicisi olarak çalışmak, yazılım konusunda çalışmalar yapmak bilgisayar mühendislerinin görevleri arasında yer alır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bilgisayar mühendisliğinin çalışma alanı oldukça geniştir. Bilgisayar mühendisi nerelerde çalışır sorusuna iş dünyasının hemen her sektöründe çalışır olarak cevap vermek yanlış olmaz. Telekomünikasyon dünyası, eğlence sektörü, bankacılık, eğitim sektöründe, kamuda ve her türlü ticari firmada bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyulur. Ayrıca bu ihtiyaç, teknolojinin büyük adımlarla geliştiği çağımızda sürekli artmaktadır. Bu mühendislik dalının başlıca çalışma alanları donanım, yazılım, sistem ve network olarak dörde ayrılsa da iş analisti, web tasarımcılığı, yazılım tasarım uzmanlığı, banka yöneticiliği, donanım mühendisliği, kontrol mühendisliği, grafik tasarım ve çizim, ağ ve internet uzmanlığı, konfigürasyon yöneticiliği, veri mimarlığı, veri analistliği, robotik mühendisliği ve daha birçok alanda geniş bir çalışma yelpazesi vardır. Bir bilgisayar mühendisi Veri Tabanı Yöneticiliği, Ar-Ge, Yazılım Geliştirme, Sistem Tasarımcısı ve Analisti, Yöneticilik, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Mobil Uygulama Geliştirme, Sistem Mühendisliği, İş Analizi Uzmanı, Satış, Girişimcilik vb. birçok alanda çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ): 2-3 Avrupa Yeterlilik Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenme (AYÇ-YBÖ): 7-8
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Iğdır Üniversitesi, Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (Link: https://www.igdir.edu.tr/y%C3%B6netmelikler)
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD ya da DZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören tüm öğrenciler, 4 yıllık eğitimleri boyunca 2 ayrı dönemde toplam 40 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. (link: https://www.igdir.edu.tr/y%C3%B6netmelikler)
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İhsan Ömür BUCAK E-mail: iomur.bucak@igdir.edu.tr Tel: +90 476 223 00 10 - 4441 https://muhendislik.igdir.edu.tr/m%C3%BChendislik-fak%C3%BCltesi-b%C3%B6l%C3%BCmler-bilgisayar-m%C3%BChendisli%C4%9Fi-personel-y%C3%B6netim
Bölüm Olanakları
1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet araştırma laboratuvarı ve 1 Adet temel elektrik elektronik laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi
11Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1222333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
4 190105001104 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 1 0 0 2
5 220105001104 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
6 230105001104 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
7 190105001101 FİZİK - I Zorunlu 4 0 0 0
8 190105001101 FİZİK - I Zorunlu 4 0 0 0
9 230105001101 FİZİK-I Zorunlu 4 0 0 0
10 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
11 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
12 230105001106 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 0
13 190105001100 MATEMATİK - I Zorunlu 4 0 0 0
14 190105001100 MATEMATİK - I Zorunlu 4 0 0 0
15 230105001100 MATEMATİK - I Zorunlu 4 0 0 0
16 190105001102 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ - I Zorunlu 3 0 0 6
17 190105001102 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ - I Zorunlu 3 0 0 6
18 230105001102 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ - I Zorunlu 3 0 0 0
19 190105001103 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LAB. - I Zorunlu 0 0 2 0
20 190105001103 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LAB. - I Zorunlu 0 0 2 0
21 230105001103 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LAB. - I Zorunlu 0 0 2 0
22 190105001105 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 0 2 0 2
23 190105001105 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 0 2 0 2
24 230105001105 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 0 0
25 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
26 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
27 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
28 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
29 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
30 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 60 5 6 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
4 180100002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
5 180100002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 0
6 230105002104 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 0
7 190105002201 FİZİK - II Zorunlu 4 0 0 0
8 190105002201 FİZİK - II Zorunlu 4 0 0 0
9 230105002101 FİZİK-II Zorunlu 4 0 0 0
10 190105002200 MATEMATİK - II Zorunlu 4 0 0 0
11 190105002200 MATEMATİK - II Zorunlu 4 0 0 0
12 230105002100 MATEMATİK-II Zorunlu 4 0 0 0
13 190105002202 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ - II Zorunlu 3 0 0 8
14 190105002202 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ - II Zorunlu 3 0 0 8
15 230105002102 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 0
16 190105002203 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LAB. - II Zorunlu 0 0 2 0
17 190105002203 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LAB. - II Zorunlu 0 0 2 0
18 230105002103 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LAB. - II Zorunlu 0 0 2 0
19 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
20 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
21 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
22 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
23 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
24 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 60 0 6 19
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105003100 ALGORİTMALAR Zorunlu 5 0 0 7
2 220105003100 ALGORİTMALAR Zorunlu 3 0 0 0
3 230105003100 ALGORİTMALAR Zorunlu 4 0 0 0
4 190105003101 ALGORİTMALAR LAB. Zorunlu 0 0 3 4
5 220105003101 ALGORİTMALAR LAB. Zorunlu 0 0 2 0
6 230105003101 ALGORİTMALAR LAB. Zorunlu 0 0 2 0
7 190105003106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - I Zorunlu 2 0 0 2
8 190105003106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - I Zorunlu 2 0 0 2
9 230105003106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 190105003102 KESİKLİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
11 190105003102 KESİKLİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 0
12 230105003102 KESİKLİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 0
13 190105003103 MANTIKSAL TASARIM Zorunlu 3 0 0 5
14 190105003103 MANTIKSAL TASARIM Zorunlu 3 0 0 5
15 230105003103 MANTIKSAL TASARIM Zorunlu 3 0 0 0
16 190105003104 MANTIKSAL TASARIM LAB. Zorunlu 0 2 1 4
17 190105003104 MANTIKSAL TASARIM LAB. Zorunlu 0 2 1 4
18 230105003104 MANTIKSAL TASARIM LAB. Zorunlu 0 0 2 0
19 190105003105 OLASILIK Zorunlu 3 0 0 0
20 190105003105 OLASILIK Zorunlu 3 0 0 0
21 230105003105 OLASILIK Zorunlu 3 0 0 0
22 Formasyon-1 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli - - - 0
23 Formasyon-1 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli - - - 0
24 Formasyon-1 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli - - - 0
Toplam 45 4 11 37
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105004102 BİLGİSAYAR YAPISI Zorunlu 3 0 0 4
2 190105004102 BİLGİSAYAR YAPISI Zorunlu 3 0 0 4
3 230105004102 BİLGİSAYAR YAPISI Zorunlu 3 0 0 0
4 190105004105 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
5 190105004105 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
6 230105004105 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
7 190105004206 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - II Zorunlu 2 0 0 2
8 190105004206 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - II Zorunlu 2 0 0 2
9 230105004106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - II Zorunlu 2 0 0 0
10 Formasyon-2 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli - - - 0
11 Formasyon-2 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli - - - 0
12 Formasyon-2 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli - - - 0
13 190105004103 TEMEL DOĞRUSAL CEBİR Zorunlu 3 0 0 4
14 190105004103 TEMEL DOĞRUSAL CEBİR Zorunlu 3 0 0 4
15 230105004103 TEMEL DOĞRUSAL CEBİR Zorunlu 3 0 0 0
16 190105004104 TEMEL ELEKTRİK DEVRELERİ VE ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 0 6
17 190105004104 TEMEL ELEKTRİK DEVRELERİ VE ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 0 6
18 230105004104 TEMEL ELEKTRİK DEVRELERİ VE ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 0 0
19 190105004100 VERİ YAPILARI Zorunlu 5 0 0 7
20 220105002202 VERİ YAPILARI Zorunlu 3 0 0 0
21 230105004100 VERİ YAPILARI Zorunlu 4 0 0 0
22 190105004101 VERİ YAPILARI LAB. Zorunlu 0 0 3 4
23 220105004101 VERİ YAPILARI LAB. Zorunlu 0 0 2 0
24 230105004101 VERİ YAPILARI LAB. Zorunlu 0 0 2 0
Toplam 54 0 7 53
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105005002 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - I Seçmeli - - - 0
2 190105005002 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - I Seçmeli - - - 0
3 230105005002 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - I Seçmeli - - - 0
4 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
5 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
6 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
7 190105005100 PROGRAMLAMA DİLLERİ Zorunlu 3 0 0 5
8 190105005100 PROGRAMLAMA DİLLERİ Zorunlu 3 0 0 5
9 190105005100 PROGRAMLAMA DİLLERİ Zorunlu 3 0 0 0
10 190105005101 SİSTEM PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 0
11 190105005101 SİSTEM PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 0
12 190105005101 SİSTEM PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 0
13 190105005103 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 0
14 190105005103 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 0
15 190105005103 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 0
16 190105005001 TEKNİK SEÇMELİ DERS - I Seçmeli - - - 0
17 190105005001 TEKNİK SEÇMELİ DERS - I Seçmeli - - - 0
18 230105005000 TEKNİK SEÇMELİ DERS - I Seçmeli - - - 0
19 190105005003 TEKNİK SEÇMELİ LAB. - I Seçmeli - - - 0
20 190105005003 TEKNİK SEÇMELİ LAB. - I Seçmeli - - - 0
21 230105005001 TEKNİK SEÇMELİ LAB. - I Seçmeli - - - 0
22 190105005102 VERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
23 190105005102 VERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
24 190105005102 VERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 45 0 6 10
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105006003 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - II Seçmeli - - - 0
2 190105006003 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - II Seçmeli - - - 0
3 230105006002 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - II Seçmeli - - - 0
4 190105006100 İŞLETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
5 190105006100 İŞLETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
6 230105006100 İŞLETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
7 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
8 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
9 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
10 190105006001 TEKNİK SEÇMELİ DERS - II Seçmeli - - - 0
11 190105006001 TEKNİK SEÇMELİ DERS - II Seçmeli - - - 0
12 230105006000 TEKNİK SEÇMELİ DERS - II Seçmeli - - - 0
13 190105006002 TEKNİK SEÇMELİ DERS - III Seçmeli - - - 0
14 190105006002 TEKNİK SEÇMELİ DERS - III Seçmeli - - - 0
15 230105006001 TEKNİK SEÇMELİ DERS - III Seçmeli - - - 0
16 190105006101 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
17 190105006101 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
18 230105006101 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
19 190105006102 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LAB. Zorunlu 0 0 2 0
20 190105006102 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LAB. Zorunlu 0 0 2 0
21 230105006102 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LAB. Zorunlu 0 0 2 0
Toplam 45 0 6 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
2 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
3 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
4 190105007100 SEMİNER - I Zorunlu 0 2 0 0
5 190105007100 SEMİNER - I Zorunlu 0 2 0 0
6 230105007100 SEMİNER - I Zorunlu 0 2 0 0
7 190105007203 STAJ - II Zorunlu 0 0 0 0
8 190105007203 STAJ - II Zorunlu 0 0 0 0
9 230105007101 STAJ - II Zorunlu 0 0 0 0
10 190105007001 TEKNİK SEÇMELİ DERS - IV Seçmeli - - - 0
11 190105007001 TEKNİK SEÇMELİ DERS - IV Seçmeli - - - 0
12 230105007000 TEKNİK SEÇMELİ DERS - IV Seçmeli - - - 0
13 190105007002 TEKNİK SEÇMELİ DERS - V Seçmeli - - - 0
14 190105007002 TEKNİK SEÇMELİ DERS - V Seçmeli - - - 0
15 190105007005 TEKNİK SEÇMELİ LAB. - V Seçmeli - - - 0
16 190105007005 TEKNİK SEÇMELİ LAB. - V Seçmeli - - - 0
17 190105007003 TEKNİK SEÇMELİ LAB. IV Seçmeli - - - 0
18 190105007003 TEKNİK SEÇMELİ LAB. IV Seçmeli - - - 0
Toplam 15 6 8 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105008003 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - III Seçmeli - - - 0
2 190105008003 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - III Seçmeli - - - 0
3 190105008100 BİTİRME PORJESİ Zorunlu 2 0 0 0
4 190105008100 BİTİRME PORJESİ Zorunlu 2 0 0 0
5 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
6 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
7 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
8 190105008200 SEMİNER - II Zorunlu 0 2 0 0
9 190105008200 SEMİNER - II Zorunlu 0 2 0 0
10 190105008001 TEKNİK SEÇMELİ DERS - VI Seçmeli - - - 0
11 190105008001 TEKNİK SEÇMELİ DERS - VI Seçmeli - - - 0
12 190105008002 TEKNİK SEÇMELİ DERS - VII Seçmeli - - - 0
13 190105008002 TEKNİK SEÇMELİ DERS - VII Seçmeli - - - 0
14 190105008004 TEKNİK SEÇMELİ LAB. VI Seçmeli - - - 0
15 190105008004 TEKNİK SEÇMELİ LAB. VI Seçmeli - - - 0
16 190105008005 TEKNİK SEÇMELİ LAB. VII Seçmeli - - - 0
17 190105008005 TEKNİK SEÇMELİ LAB. VII Seçmeli - - - 0
Toplam 22 4 8 0
 
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000125 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - I Seçmeli 3 0 0 4
2 190105000126 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000127 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000128 TOPLUM BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 0
5 190105000129 ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000130 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000131 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000132 YAPI İŞLETMESİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000133 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000134 SAYILAR TEORİSİ VE KRİPTOGRAFİK UYGL. Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000135 OYUN TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
12 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
13 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000125 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - I Seçmeli 3 0 0 4
2 190105000126 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000127 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000128 TOPLUM BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 0
5 190105000129 ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000130 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000131 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000132 YAPI İŞLETMESİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000133 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000134 SAYILAR TEORİSİ VE KRİPTOGRAFİK UYGL. Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000135 OYUN TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
12 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
13 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
14 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230105006109 HESAPLAMA KURAM Seçmeli 3 0 0 0
2 230105006110 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 230105006111 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 230105006112 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230105005104 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
2 230105005105 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 230105005106 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ LAB. - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000108 MAKİNE ÖĞRENMESİ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 2 0
2 190105000110 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ LAB. Seçmeli 0 2 0 0
3 190105000112 GÖRÜNTÜ İŞLEME LAB. Seçmeli 0 0 2 0
4 190105000114 BİLGİSAYARLI GÖRÜ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
5 190105000116 BİLGİSAYAR AĞLARI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
6 190105000118 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 2 0
7 190105000120 OYUN TEKNOLOJİLERİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
8 190105000122 VERİ TABANI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
9 190105000124 BİLGİ GÜVENLİĞİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
10 190105000146 BULANIK MANTIK LAB. Seçmeli 0 0 2 4
11 190105000147 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
TEKNİK SEÇMELİ LAB. - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000108 MAKİNE ÖĞRENMESİ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 2 0
2 190105000110 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ LAB. Seçmeli 0 2 0 0
3 190105000112 GÖRÜNTÜ İŞLEME LAB. Seçmeli 0 0 2 0
4 190105000114 BİLGİSAYARLI GÖRÜ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
5 190105000116 BİLGİSAYAR AĞLARI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
6 190105000118 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 2 0
7 190105000120 OYUN TEKNOLOJİLERİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
8 190105000122 VERİ TABANI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
9 190105000124 BİLGİ GÜVENLİĞİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
10 190105000146 BULANIK MANTIK LAB. Seçmeli 0 0 2 4
11 190105000147 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
TEKNİK SEÇMELİ LAB. - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230105005107 BİLGİSAYAR AĞLARI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
2 230105005108 BİLGİ GÜVENLİĞİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
3 230105005109 BULANIK MANTIK LAB. Seçmeli 0 0 2 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000136 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 4
2 190105000137 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000138 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000139 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
5 190105000140 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000141 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000142 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000143 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000144 MANTIĞA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000145 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
11 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
12 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000136 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 4
2 190105000137 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000138 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000139 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
5 190105000140 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000141 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000142 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000143 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000144 MANTIĞA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000145 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
11 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
12 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
13 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230105006113 Girişimcilik ve Proje Yönetimi- II Seçmeli 3 0 0 0
2 230105006114 İletişim Seçmeli 3 0 0 0
3 230105006115 Türk ve İslam Felsefesine Giriş Seçmeli 3 0 0 0
4 230105006116 İş Hukuku Seçmeli 3 0 0 0
5 230105006117 Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230105006103 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 230105006104 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 230105006105 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
4 230105006106 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
5 230105006107 NSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 230105006108 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230105006109 HESAPLAMA KURAM Seçmeli 3 0 0 0
2 230105006110 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 230105006111 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 230105006112 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 230105006109 HESAPLAMA KURAM Seçmeli 3 0 0 0
2 230105006110 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 230105006111 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 230105006112 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ LAB. - V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000108 MAKİNE ÖĞRENMESİ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 2 0
2 190105000110 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ LAB. Seçmeli 0 2 0 0
3 190105000112 GÖRÜNTÜ İŞLEME LAB. Seçmeli 0 0 2 0
4 190105000114 BİLGİSAYARLI GÖRÜ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
5 190105000116 BİLGİSAYAR AĞLARI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
6 190105000118 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 2 0
7 190105000120 OYUN TEKNOLOJİLERİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
8 190105000122 VERİ TABANI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
9 190105000124 BİLGİ GÜVENLİĞİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
10 190105000146 BULANIK MANTIK LAB. Seçmeli 0 0 2 4
11 190105000147 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
TEKNİK SEÇMELİ LAB. - V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000108 MAKİNE ÖĞRENMESİ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 2 0
2 190105000110 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ LAB. Seçmeli 0 2 0 0
3 190105000112 GÖRÜNTÜ İŞLEME LAB. Seçmeli 0 0 2 0
4 190105000114 BİLGİSAYARLI GÖRÜ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
5 190105000116 BİLGİSAYAR AĞLARI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
6 190105000118 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 2 0
7 190105000120 OYUN TEKNOLOJİLERİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
8 190105000122 VERİ TABANI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
9 190105000124 BİLGİ GÜVENLİĞİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
10 190105000146 BULANIK MANTIK LAB. Seçmeli 0 0 2 4
11 190105000147 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
TEKNİK SEÇMELİ LAB. IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000108 MAKİNE ÖĞRENMESİ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 2 0
2 190105000110 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ LAB. Seçmeli 0 2 0 0
3 190105000112 GÖRÜNTÜ İŞLEME LAB. Seçmeli 0 0 2 0
4 190105000114 BİLGİSAYARLI GÖRÜ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
5 190105000116 BİLGİSAYAR AĞLARI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
6 190105000118 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 2 0
7 190105000120 OYUN TEKNOLOJİLERİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
8 190105000122 VERİ TABANI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
9 190105000124 BİLGİ GÜVENLİĞİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
10 190105000146 BULANIK MANTIK LAB. Seçmeli 0 0 2 4
11 190105000147 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
TEKNİK SEÇMELİ LAB. IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000108 MAKİNE ÖĞRENMESİ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 2 0
2 190105000110 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ LAB. Seçmeli 0 2 0 0
3 190105000112 GÖRÜNTÜ İŞLEME LAB. Seçmeli 0 0 2 0
4 190105000114 BİLGİSAYARLI GÖRÜ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
5 190105000116 BİLGİSAYAR AĞLARI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
6 190105000118 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ LABORATUVARI Seçmeli 0 0 2 0
7 190105000120 OYUN TEKNOLOJİLERİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
8 190105000122 VERİ TABANI LAB. Seçmeli 0 0 2 0
9 190105000124 BİLGİ GÜVENLİĞİ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
10 190105000146 BULANIK MANTIK LAB. Seçmeli 0 0 2 4
11 190105000147 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ LAB. Seçmeli 0 0 2 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000136 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 4
2 190105000137 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000138 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000139 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
5 190105000140 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000141 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000142 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000143 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000144 MANTIĞA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000145 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
11 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
12 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000136 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ - II Seçmeli 3 0 0 4
2 190105000137 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000138 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000139 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
5 190105000140 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000141 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000142 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000143 TRAFİK GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000144 MANTIĞA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000145 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
11 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
12 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
13 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190105000103 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
5 190105000104 ALGORİTMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190105000105 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190105000106 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 190105000107 MAKİNE ÖĞRENMESİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
9 190105000109 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
10 190105000111 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 190105000113 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 190105000115 BİLGİSAYAR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 190105000117 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
14 190105000119 OYUN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 190105000121 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 190105000123 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
17 190105000148 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 190105000149 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 190105000150 İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 190105000151 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
21 190105000152 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS - VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190105000100 ÖZDEVİNİRLER KURAMI VE BİÇİMSEL DİLLER Seçmeli 3 0 0 0
2 190105000101 HESAPLAMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 0
3 190105000102 YAPAY ANLAYIŞIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0