Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Yaşlı Bakımı - Yaşlı BakımıProgram Tanımları
Kuruluş
Yaşlı bakım programı 2012 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Bu programı bitirenler “Sağlık Teknikeri” ünvanı almaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenciler sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, girecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme v eyerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM tarafından bir programa yerleştirilen öğrenciler Üniversiteye kayıt işlemlerini yaptırır. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt için; a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların ise, denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olmak, b) Aşağıda belirtilen sınavların birine girmiş ve bunlardan; 1) Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak, 2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş olmak, Kayıt için gerekli belgeler; Lise veya dengi okul diploması ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda daha önceki dönemlerde başka bir Üniversite'nin ya da Üniversitemizin farklı bir bölümünden mezun olan öğrencilerin aldığı dersler ile yeni kayıt olduğu programın dersleri AKTS uygunluğu ve içerik uygunluğu yönünden değerlendirilerek komisyon kararı ile ilgili derslerden muafiyet söz konusu olabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Yaşlı Bakımı bölümünde ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Yaşlı Bakımı bölümünün temel hedefi; yaşlı bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım işlerini yerine getiren, bakım işlerine yaşlı, aile ve toplumun katılımını sağlayan, evde ya da kurumda sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yaparak, yaşlı bireye bakım veren mezunlar yetiştirmektir. Yaşlı Bakımı Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Yaşlı Bakımı Bölümü, öğrencilerini yaşlı bakımının verildiği birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Yaşlı Bakımı Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kamu ve özel huzurevleri/bakımevleri/rehabilitasyon merkezleri, Üniversiteler, Sağlık Yüksek Okulları, Araştırma Kurumları, Mezunlar, birey ve aileler şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Öğrencilerimiz öğretim elemanlarımız sorumluğunda huzurevleri ve bakım evlerinde uygulama yaparak, yaşlı bakımı ile ilgili becerilerini geliştirmektedirler. Ayrıca uygulama yaptıkları sahalarda sosyal içerikli projeler geliştirerek bölüm ve toplum arasındaki iletişimi olumlu yönde geliştirmektedirler. Bölümde verilen dersler yaşlı bakımı ile ilgili bilgi ve mesleki beceri kazandıran alan dersleri ile tarih, Türkçe, İngilizce, Bilişim ve İletişim teknolojileri vb. derslerden oluşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olanların istihdam alanları şöyle sıralanabilir: Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı özel, vakıf ve devlet huzurevleri ve bakımevlerinde, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile Danışma Merkezlerinde, Belediye huzurevleri ve bakımevlerinde Geriatri Hastanelerinde ya da hastanelerin geriatri servis ve polikliniklerinde Sivil Toplum Kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde Yaşlı bakımevlerinde, güçsüzler yurdunda, yaşlılar için gündüz merkezlerinde, Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren özel kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler: Beslenme ve diyetetik Fizyoterapi ve rehabilitasyon Hemşirelik Gerontoloji
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Esma ŞAHİN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. Tel: 0476 2230010
Bölüm Olanakları
Yüksekokulumuz eğitim öğretim faaliyetlerini merkezi derslikler binasında yer alan sınıf ve uygulama laboratuarından gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 5 öğretim görevlisi ve 1 öğretim üyesi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 56 kişilik kapasiteye sahip ve projeksiyon cihaz bulunan sınıflarda yürütülmekte olup; 1 uygulama laboratuarı kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan internet laboratuarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. Ayrıca merkezi derslikler binasında kafeterya bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak yaşlı bakımı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2Yaşlı bakımı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
4Yaşlı Bakım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer/sorumluluk alır.
5Yaşlı Bakım alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
6Yaşlı Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
7Yaşlı Bakım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
8Yaşlı Bakım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
9Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
10Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
12 Yaşlı Bakım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
13Yaşlı Bakım alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
14Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
15Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım işlevini görür.
16Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır.
17Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
18Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
19Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Yaşlı Bakım alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurar.
20Yaşlı Bakım alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
21Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
22Yaşlı Bakım alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
23Yaşlı Bakım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
24Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
25Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
26Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
27Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanır.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111122222233333333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000801100 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 3
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 162000801101 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
4 1620008001104 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 3
5 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
6 2000001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 1620008001103 TEMEL GERONTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
8 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
9 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
10 1820008001100 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI - I Zorunlu 4 0 0 6
Toplam 20 0 0 22
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 1820008002100 FARMAKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
3 1620008002101 İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 2
4 2000002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
5 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
6 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
7 1820008002200 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI - II Zorunlu 1 4 0 5
8 2000000001 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 12 4 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1620008003100 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 1620008003104 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
3 2000003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
4 1820008003300 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI - III Zorunlu 1 4 0 6
5 1620008003103 YAŞLIDA BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 3
6 1620008003105 YAŞLIDA KRONİK HASTALIKLAR Zorunlu 2 0 0 3
7 1620008003101 YAŞLIDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 11 4 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1820008004101 BULAŞICI VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
2 1620008004100 FİZİKSEL VE SOSYAL REHABİLİTASYON Zorunlu 3 0 0 4
3 1620008004101 GERİATRİK PSİKİYATRİ Zorunlu 3 0 0 4
4 2000004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
5 1820008004400 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI - IV Zorunlu 1 4 0 6
6 1820008004100 YAŞLIDA ROMATOLOJİK HASTALIKLAR Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 12 4 0 21
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1620008001105 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 1620008001107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
3 1620008001108 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2 0 0 3
4 162000801106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1620008002103 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
2 1620008002104 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
3 1620008002105 BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 3
4 1620008002106 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
5 1620008002107 SAĞLIK MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1620008003106 GERİATRİK DEĞERLENDİRME VE GERİATRİK ACİLLER Seçmeli 2 0 0 3
2 1620008003107 MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
3 1620008003108 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 1620008003109 SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1620008004105 İŞ VE UĞRAŞ TERAPİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 1620008004106 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
3 1620008004107 PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM Seçmeli 2 0 0 3
4 1620008004108 KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
5 182001704110 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr