Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Tarla Bitkileri Tezsiz YL - Tarla BitkileriProgram Tanımları
Kuruluş
Yüksek Ööğretim Kurumunun ..........................tarih ve .............................sayılı kararı ile kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Ziraat Yüksek Mühendisi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
-Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES’den, başvurdukları lisansüstü programın gerekli gördüğü puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. -Yabancı uyruklu adayların tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularında aşağıdaki koşullar aranır: a) YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak, b) ALES’ten, başvurduğu programın istediği puan türünden en az 55 standart puana sahip olmak veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan YÖK tarafından yeterli görülen bir puan almak, c) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından en az 60 puan almış olmak, ç) Türkiye Cumhuriyeti veya kendi hükümetinden burs alarak ikili anlaşmalara göre veya kendi hesabına yüksek lisans yapmak üzere başvuran, Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan öğrenci adayları, TÖMER’in yaptığı Türkçe sınavını başarmak koşuluyla, lisans notları değerlendirilerek, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak bu adayların, başvurdukları bilimsel alanla ilgili dil ve bilgi düzeylerinin tespiti için Enstitü ayrıca sınav yapar, eksikleri belirlenenlere bu eksikler tamamlattırılır. - Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının giriş sınavlarında uyulacak esaslar şunlardır: a) Yüksek lisans programının giriş sınavına öğrenci kabulünde adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yazılı sınavına alınırlar. yazılı sınavı başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. b) Tezli/tezsiz yüksek lisans programına giriş sınavında öğrencinin başarı notu; ALES standart puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %20’si ile yazılı notunun %30’u toplanarak hesaplanır. c) Sınav sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilan edilen kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir. ç) Başarı notu hesaplama yöntemi, her akademik yılın başlangıcında, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Program Profili
Tarla Bitkileri Bölümü Tezli Yüksek Lisans programının başlıca amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Araştırma çalışması öğrenciye, bireysel beceri ve profesyonel bakış açısını tarımsal uygulamalarda etkin bir şekilde kullanabilme imkanı sağlayacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarla Bitkileri Bölümü yüksek lisans mezunları, başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığının araştırma birimleri ile merkez ve taşra teşkilatları olmak üzere, diğer çeşitli resmi kuruluşlarda, tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem,şeker,konserve,salça,sigara vb.) tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkan ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM. Adres: Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Bölüm Olanakları
Bölüm, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı adı altında tek bir anabilim dalı ve üç bilim dalından oluşmuştur. Bunlar: (1) Genetik ve Bitki Islahı, (2) Agronomi, (3) Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri bilim dallarıdır. Tarla Bitkileri bölümünde 2 Profesör, 11 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Tarla Bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deneme tarlaları, 1 adet sera, traktörler ile tarla tarımında kullanılan tüm alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bölüm ayrıca 4 adet en son teknolojiye sahip laboratuvar ile öğrencilerin faydalanabileceği bir kütüphaneye sahiptir.

Program Çıktıları
1Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi
2Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur
31. Bağımsız hareket edebilme, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
42. Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri yakından takip ederek kendini geliştirebilme
53. Bireysel çalışma kabiliyeti ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda fikirlerini sözlü veya yazılı bir biçimde açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
64. Mesleki anlamda yeterli donanıma ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
223333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBSDG-GÜZ TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ Seçmeli - - - 0
Toplam 0 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TB-DÖNEMPROJESİ DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 0 0 0
2 TBSDG-BAHAR TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR Seçmeli - - - 0
Toplam 0 0 0 0
 
TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 TBG-100 TARLA DENEMELERİNİN PLANLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 0
3 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 0
4 TBG-102 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 TBG-103 FARKLI FAMİLYALARDA YEM BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
6 TBG-104 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 TBG-106 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
9 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
10 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
11 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
12 TBG-110 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
13 TBG-111 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Seçmeli 3 2 0 0
14 TBG-112 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
15 TBG-113 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
16 TBG-114 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
17 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
18 TBG-116 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
19 TBG-118 İLAÇ BİTKİLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
20 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 0
21 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
22 TBG-121 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
23 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
24 TBG-123 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 0
25 TBG-124 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
26 TBG-125 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
27 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 0
28 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
29 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 3 2 0 0
30 TBG-129 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
32 TBG-131 BİTKİ TAKSONOMİSİNDE TEHLİKE (IUCN) VE HABİTAT (EUNIS) KODLARI Seçmeli 3 0 0 0
33 TBG-132 AĞIR METAL HİPERAKÜMÜLATÖRÜ BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
34 TBG-133 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
35 TBG-134 BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI: FİLOGENETİK VE KÜMELEME ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
36 TBG-135 MARKÖR DESTEKLİ SELEKSİYON VE BİTKİ MOLEKÜLER ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
37 TBG-136 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
38 TBG-138 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
39 TBG-139 YAĞ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK VE EKOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
40 TBM-300 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
41 TBM-301 TARLA BİTKİLERİNDE BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
42 TBM-302 PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN REGÜLASYONU Seçmeli 3 0 0 0
43 TBM-303 MİKROBİYAL SEKONDER METABOLİTLERİN VE POLİSAKKARİTLERİN TİBBİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 FEB19038 ADLİ DNA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
3 TBB-100 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Seçmeli 2 2 0 0
4 TBB-101 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
5 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 0
6 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
7 TBB-104 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
8 TBB-105 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
9 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 0
10 TBB-107 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
11 TBB-108 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
12 TBB-110 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Seçmeli 2 2 0 0
13 TBB-111 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
14 TBB-112 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Seçmeli 3 0 0 0
15 TBB-113 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
16 TBB-114 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
17 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
18 TBB-127 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
19 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 0
20 TBB-130 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 2 0 0
21 TBB-131 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
22 TBB-132 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
23 TBB-132 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
24 TBB-133 ÇAYIR MERA TESİSİ Seçmeli 2 2 0 0
25 TBB-134 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
26 TBB-135 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
27 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 0
28 TBB-137 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
29 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
30 TBB-139 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
32 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
33 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
34 TBB-143 BOYA BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 TBB-144 ÇAY BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
36 TBB-145 BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
37 TBB-146 ÇİM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0
38 TBB-147 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
39 TBB-148 KURU TARIM Seçmeli 3 0 0 0
40 TBB-149 BİTKİ ISLAHINDA POPÜLASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
41 TBB-150 TÜRKİYE TARLA TARIMI VE SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 0
42 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 0
43 TBDB-102 BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL UYGULAMALAR II Seçmeli 2 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr