Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

(KAPATILDI) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Tarla Bitkileri Tezsiz YL - Tarla BitkileriProgram Tanımları
Kuruluş
Yüksek Ööğretim Kurumunun ..........................tarih ve .............................sayılı kararı ile kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Ziraat Yüksek Mühendisi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Second Cycle
Kabul ve Kayıt Koşulları
-Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES’den, başvurdukları lisansüstü programın gerekli gördüğü puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. -Yabancı uyruklu adayların tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularında aşağıdaki koşullar aranır: a) YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak, b) ALES’ten, başvurduğu programın istediği puan türünden en az 55 standart puana sahip olmak veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan YÖK tarafından yeterli görülen bir puan almak, c) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından en az 60 puan almış olmak, ç) Türkiye Cumhuriyeti veya kendi hükümetinden burs alarak ikili anlaşmalara göre veya kendi hesabına yüksek lisans yapmak üzere başvuran, Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan öğrenci adayları, TÖMER’in yaptığı Türkçe sınavını başarmak koşuluyla, lisans notları değerlendirilerek, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak bu adayların, başvurdukları bilimsel alanla ilgili dil ve bilgi düzeylerinin tespiti için Enstitü ayrıca sınav yapar, eksikleri belirlenenlere bu eksikler tamamlattırılır. - Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının giriş sınavlarında uyulacak esaslar şunlardır: a) Yüksek lisans programının giriş sınavına öğrenci kabulünde adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yazılı sınavına alınırlar. yazılı sınavı başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. b) Tezli/tezsiz yüksek lisans programına giriş sınavında öğrencinin başarı notu; ALES standart puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %20’si ile yazılı notunun %30’u toplanarak hesaplanır. c) Sınav sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilan edilen kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir. ç) Başarı notu hesaplama yöntemi, her akademik yılın başlangıcında, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Program Profili
Tarla Bitkileri Bölümü Tezli Yüksek Lisans programının başlıca amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Araştırma çalışması öğrenciye, bireysel beceri ve profesyonel bakış açısını tarımsal uygulamalarda etkin bir şekilde kullanabilme imkanı sağlayacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarla Bitkileri Bölümü yüksek lisans mezunları, başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığının araştırma birimleri ile merkez ve taşra teşkilatları olmak üzere, diğer çeşitli resmi kuruluşlarda, tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem,şeker,konserve,salça,sigara vb.) tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkan ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM. Adres: Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Bölüm Olanakları
Bölüm, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı adı altında tek bir anabilim dalı ve üç bilim dalından oluşmuştur. Bunlar: (1) Genetik ve Bitki Islahı, (2) Agronomi, (3) Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri bilim dallarıdır. Tarla Bitkileri bölümünde 2 Profesör, 11 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Tarla Bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deneme tarlaları, 1 adet sera, traktörler ile tarla tarımında kullanılan tüm alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bölüm ayrıca 4 adet en son teknolojiye sahip laboratuvar ile öğrencilerin faydalanabileceği bir kütüphaneye sahiptir.

Program Çıktıları
1Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi
2Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur
31. Bağımsız hareket edebilme, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma.
42. Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri yakından takip ederek kendini geliştirebilme
53. Bireysel çalışma kabiliyeti ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda fikirlerini sözlü veya yazılı bir biçimde açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
64. Mesleki anlamda yeterli donanıma ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
223333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TBSDG-GÜZ TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ Elective - - - 0
Total 0 0 0 0
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TB-DÖNEMPROJESİ DÖNEM PROJESİ Compulsory 0 0 0 0
2 TBSDG-BAHAR TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR Elective - - - 0
Total 0 0 0 0
 
TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Elective 3 0 0 6
2 TAB-23-100 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Elective 3 0 0 0
3 TAB-23-102 AĞIR METAL HİPERAKÜMÜLATÖRÜ BİTKİLER Elective 3 0 0 0
4 TAB-23-103 ALLELOPATİ Elective 3 0 0 0
5 TAB-23-104 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Elective 2 2 0 0
6 TAB-23-105 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Elective 3 0 0 0
7 TAB-23-109 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI Elective 2 2 0 0
8 TAB-23-114 BİTKİ TAKSONOMİSİNDE TEHLİKE (IUCN) VE HABİTAT (EUNIS) KODLARI Elective 3 0 0 0
9 TAB-23-117 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Elective 2 2 0 0
10 TAB-23-118 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Elective 3 0 0 0
11 TAB-23-122 ÇAYIR MERA ALANLARINDA BESİN ELEMENTLERİ DÖNGÜSÜ Elective 3 2 0 0
12 TAB-23-124 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
13 TAB-23-129 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
14 TAB-23-130 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Elective 2 2 0 0
15 TAB-23-131 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Elective 2 2 0 0
16 TAB-23-132 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
17 TAB-23-133 ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNİKLERİ Elective 2 2 0 0
18 TAB-23-134 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
19 TAB-23-135 FARKLI FAMİLYALARDA YEM BİTKİLERİ Elective 3 0 0 0
20 TAB-23-138 İLAÇ BİTKİLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 2 2 0 0
21 TAB-23-139 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
22 TAB-23-141 KARASAL BİTKİ EKOLOJİSİ Elective 2 2 0 0
23 TAB-23-146 MELEZLEME TEKNİĞİ - I Elective 3 0 0 0
24 TAB-23-150 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
25 TAB-23-151 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Elective 2 2 0 0
26 TAB-23-152 MİKROBİYAL SEKONDER METABOLİTLERİN VE POLİSAKKARİTLERİN TİBBİ UYGULAMALARI Elective 3 0 0 0
27 TAB-23-156 PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN REGÜLASYONU Elective 3 0 0 0
28 TAB-23-157 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
29 TAB-23-159 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Elective 3 2 0 0
30 TAB-23-161 TARLA BİTKİLERİ BİYOKİMYASI Elective 3 0 0 0
31 TAB-23-163 TARLA BİTKİLERİNDE BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
32 TAB-23-164 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Elective 3 0 0 0
33 TAB-23-167 TARLA DENEMELERİNİN PLANLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Elective 3 0 0 0
34 TAB-23-168 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Elective 2 2 0 0
35 TAB-23-170 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Elective 3 0 0 0
36 TAB-23-171 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Elective 2 2 0 0
37 TAB-23-173 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Elective 3 0 0 0
38 TAB-23-174 YAĞ BİTKİLERİ VE BİTKİSEL YAĞ BİLİM TEKNOLOJİSİ Elective 2 2 0 0
39 TAB-23-175 YAĞ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK VE EKOLOJİK ESASLARI Elective 3 0 0 0
40 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Elective 3 0 0 0
41 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
42 TBT-23-126 MARKÖR DESTEKLİ SELEKSİYON VE BİTKİ MOLEKÜLER ISLAHINDA KULLANIMI Elective 3 0 0 0
43 TBT-23-127 BİTKİ ISLAHINDA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI: FİLOGENETİK VE KÜMELEME ANALİZLERİ Elective 3 0 0 0
TARLA BİTKİLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Elective 3 0 0 6
2 TAB-23-101 ADLİ DNA ANALİZİ Elective 3 0 0 0
3 TAB-23-107 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Elective 2 2 0 0
4 TAB-23-108 BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ Elective 3 0 0 0
5 TAB-23-111 BİTKİ ISLAHINDA POPÜLASYON GENETİĞİ Elective 3 0 0 0
6 TAB-23-112 BİTKİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENSTİRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Elective 2 2 0 0
7 TAB-23-113 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
8 TAB-23-115 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Elective 3 0 0 0
9 TAB-23-119 BOYA BİTKİLERİ Elective 3 0 0 0
10 TAB-23-120 ÇALI VEJETASYONLARI Elective 2 2 0 0
11 TAB-23-121 ÇAY BİTKİLERİ Elective 3 0 0 0
12 TAB-23-123 ÇAYIR MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Elective 2 2 0 0
13 TAB-23-125 ÇAYIR MERA TESİSİ Elective 2 2 0 0
14 TAB-23-126 ÇAYIR MERALARDA YABANCI OT PROBLEMİ Elective 2 2 0 0
15 TAB-23-127 ÇAYIR VE MERALARDA VERİMLİLİĞİN DOĞAL YOLLARLA ARTTIRILMASI Elective 3 0 0 0
16 TAB-23-128 ÇİM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Elective 2 1 0 0
17 TAB-23-136 GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
18 TAB-23-137 HERBARYUM TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
19 TAB-23-140 İYİ TARIM UYGULAMALARI Elective 3 0 0 0
20 TAB-23-142 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 2 2 0 0
21 TAB-23-143 KURU TARIM Elective 3 0 0 0
22 TAB-23-144 LİF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Elective 3 0 0 0
23 TAB-23-147 MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Elective 2 2 0 0
24 TAB-23-148 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Elective 3 0 0 0
25 TAB-23-149 MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARI Elective 2 2 0 0
26 TAB-23-153 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI Elective 3 0 0 0
27 TAB-23-155 ÖZEL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Elective 2 2 0 0
28 TAB-23-158 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Elective 2 2 0 0
29 TAB-23-160 TAHIL VE BAKLAGİL TOHUMLUK TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
30 TAB-23-166 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Elective 2 2 0 0
31 TAB-23-169 TÜRKİYE TARLA TARIMI VE SORUNLARI Elective 3 0 0 0
32 TAB-23-172 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Elective 2 2 0 0
33 TAB-23-176 YEM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Elective 2 2 0 0
34 TAB-23-178 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 2 2 0 0
35 TAB-23-179 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE Elective 2 2 0 0
36 TAB-23-181 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Elective 2 2 0 0
37 TAB-23-182 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Elective 3 0 0 0
38 TAB-23-183 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Elective 2 2 0 0
39 TAB-23-246 MELEZLEME TEKNİĞİ - II Elective 3 0 0 0
40 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Elective 3 0 0 0
41 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Elective 2 2 0 0
42 TBİ-23-126 BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL UYGULAMALAR - II Elective 2 2 0 0
43 TBİ-23-157 KİNOA TARIMI Elective 2 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr