Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
OTİ-23-118MALİYE TEORİSİSeçmeli136
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı Maliye biliminin tarihsel gelişimi ve teorik temellerini Dünyada ve Türkiye’de uygulanan teori ve yaklaşımlardan örnekler verilerek öğretilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özlem SÖKMEN GÜRÇAM
Öğrenme Çıktıları
1Kamu maliyesine ilişkin temel kavramları öğrenir
2. Kamu maliyesinin genel ekonomik yapı içindeki yeri ve önemini kavrar.
3Kamu harcamaları ve kamu gelirleri ile devletin sosyo-ekonomik yapıya nasıl yön verdiği konusunda değerlendirme yapacak yetkinlik kazanır.
4Devletin bütçe üzerinden kamu harcama, gelir ve borçlanma enstrümanlarıyla ekonomik istikrar, büyüme, gelir ve kaynak dağılımı üzerinde yarattığı doğrudan ve türev etkiler konusunda ileri düzey analiz yapabilecek bir yetkinliğe kavuşur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Bu derste kamu maliyesi ile ilgili temel kavramlar, kamu gelirleri, vergileme, borçlanma, bütçe teori ve politikaları üzerinde durularak kamu kesiminin sosyal, ekonomik ve mali yönleriyle genel ekonomik yapıdaki ağırlığı ve etkileri üzerinde durulmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mali olayların ve maliye biliminin tarihsel gelişimi--
2Osmanlı döneminde devlet ve maliye sistemi--
3Klasik maliye yaklaşımı çerçevesinde “koruyucu” devletin finansmanı--
4Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası tarihinde devlet ve maliye düşüncesinin gelişimi--
5Cumhuriyetin ilanından günümüze devletin ekonomideki yeri--
6Kamu ekonomik faaliyetlerinin amaçları, görüşler, kamu kesiminin özel mal üretimi, etkinlik, kamu kesiminin başarısızlığı teorisi--
7Kamu Harcamaları Teorileri, Büyük dünya bunalımı sonrası müdahaleci maliye ve sonrasındaki gelişmeler--
8Ara Sınav (Ders saatinde yapılacaktır)--
9Siyasal karar alma süreçleri Kamusal Tercihler kuramı, Devletin Mali Krizi--
10Smith, Ricardo, Pantaleoni, Mazzola, Sax, Wicksell, De Viti De Marco, Lindahl, Wagner, Musgrave, Buchanan ve O’Conner gibi iktisatçı/maliyecileri içeren yazarların görüşlerinin incelenmesi.--
11Vergi Teorileri, Yararlanma ve ödeme gücü yaklaşımları--
12Devlet Teorisi, İktisat Teorisi ve Kamu Maliyesi--
13Siyasal Karar Alma Süreçleri ve Kamusal Tercih--
14Maliye düşüncesinin gelişimine ilişkin konular--
15Final Sınavı--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Akdoğan A. (2017), Kamu Maliyesi, Ankara Gazi Kitabevi, 2. Edizdoğan, N., (2007), Kamu Maliyesi, Bursa, Ekin Kitabevi. 3. Erdem M., Şenyüz D. Ve Tatlıoğlu İ. (2017), Kamu Maliyesi, Ekin Basım Yayın. 4. Stiglitz, J. (1996), Kamu Kesimi Ekonomisi (Çev: Ö.F. Batırel), İstanbul, Marmara Üniv Yayın No. 549 Önerilen Kaynaklar (Yardımcı kaynaklar): 5. Akalın G. (2000), Kamu Ekonomisi, Ankara, Akçağ Basım 6. Batırel, Ö.F. (1990), Kamu Maliyesi Teorisine Giriş, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayınları, No.492
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma81080
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma1010100
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr