Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2-İKT-200MAKRO İKTİSAT POLİTİKALARIZorunlu136
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Makroiktisat, milli gelir, para, bankacılık, enflasyon, ödemeler dengesi, faiz, döviz kuru, ekonomik büyüme ve kamu açıkları gibi makro konuları inceler. Ders, ekonominin makro düzeyde nasıl işlediği ile ilgili sahip olunan bilgi ve birikimin bir sunumunu içermektedir. Bu bağlamda temel makro iktisadi kavramlar ve modeller tanıtılmakta; para maliye politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Genel olarak iktisadî analizin özel olarak da makroiktisadî analizin sistematik ve mantıkî yöntemlerinin geliştirilmesi.
2Farklı makroiktisadî yaklaşımların anlaşılıp, değerlendirilmesi.
3 Farklı iktisadî sorunlar karşısında farklı yaklaşımlar geliştiren makroiktisadın, 20. yüzyıldaki gelişiminin anlaşılması.
4Makroiktisattaki farklı yaklaşımların eleştirel olarak değerlendirilmesi
5Küresel ve millî iktisadî sorunların takibi ve önerilen çözümlerin değerlendirilmesi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Makroiktisadın temel sorusu serbest piyasa şartlarında işleyen bir ekonominin tam istihdam düzeyinde dengeye gelip gelemeyeceğidir. Ders, bu soruya olumlu olarak cevap veren neoklasik iktisadın incelenmesiyle başlar. Bu yaklaşımın 1930’ların büyük bunalımını açıklamakta yetersiz kalışı, bizi Keynesyen iktisadın ayrıntılı bir incelemesine getirir. Ders ilerledikçe, Keynes'in iktisadî düşünceyi nasıl kökten değiştirdiği, bu şekilde makroiktisadı keşfettiği ve ölümünden sonra, düşüncelerinin nasıl neoklasik yaklaşımın içinde eritildiği yavaş yavaş ortaya çıkar. Monetarist ve rasyonel beklentiler yaklaşımları Keynes’in yenilikçi fikirlerinin ve, sonuç olarak, makroiktisadın tasfiyesinin son darbeleri olarak sunulur. Ders, 1990'larda Keynesyen iktisadın yeniden güçlenişinin ve 2008'de ortaya çıkan dünya finans krizinde Keynes'in fikirlerinin yeniden gündeme gelişinin tartışılması ile sona erer.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Makroiktisadî Analize Giriş
2Türkiye Ekonomisinin Mevcut Durumunun İncelenmesi
3Klasik ve Neoklasik İktisat
4Neoklasik Değer, Dağılım, Hasıla ve İstihdam Teorileri - Birinci Kısım: Hasıla ve İstihdam
5Neoklasik Değer, Dağılım, Hasıla ve İstihdam Teorileri - İkinci Kısım: Para, Fiyat ve Faiz
6Keynes'in Hasıla ve İstihdam Teorisi: Etkin Talep Kavramı ve Rolü
7Keynes'in Anaakım Yorumu - Birinci Kısım: IS-LM Sistemi
8Keynes'in Anaakım Yorumu - İkinci Kısım: Büyük Neoklasik Sentez (Keynesci Toplam Arz ve Talep Analizi)
9Keynes'in Anaakım Yorumu - İkinci Kısım: Büyük Neoklasik Sentez (Keynesci Toplam Arz ve Talep Analizi)
10Parasalcı Yaklaşım
11Rasyonel Beklentiler Yaklaşımı
12Reel İktisadî Dalgalanmalar Yaklaşımı
13Yeni Keynesci Canlanma
14Parasal ve Malî Politikalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav130
Derse Katılım1510
Rehberli Problem Çözümü1010
Deney1010
Alan Gezisi410
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2010
Okuma2010
Ev Ödevi2010
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı130
Gözlem170
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri30
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri70
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım1510150
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)193
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr