Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170201005100ARAP DİLİ VE BELAGATI -1Zorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin Arap dili ve belagatini oluşturan Meani, Bedî’ ve Beyân ilimlerini öğrenmesi, sözün inşa türleri, üslup türleri ve bunları anlama kazandırdıklarının gösterilmesi, bu bilgi ile metinlerin tahlil edilmesi ...
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Moulay El Hassan ELHAFİDİ
Öğrenme Çıktıları
1تعلم تاريخ علم البلاغة تعلم أهمية علم البلاغة -التعرف على علوم المعاني والبديع البيان
2تعلم علم المعاني (صيغتا الخبر والإنشاء، غرض الخبر وأنواعه، أنواع الإنشاء، الفصل والوصل، الذكر والحذف، التقديم والتأخير، القصر ، المساواة، والإيجاز والإطناب)
3علم البيبان(التشبيه ، الأنواع والأغراض ، الحقيقة والمجاز، الاستعارة ، الكناية،)
4وعلم البديع (السجع، الاقتباس، التورية، الطباق، المقابلة، حسن التعليل، التأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد الذم بما يشبه المدح، أسلوب الحكيم)
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Belağat, Arap dili için çok önemli ve yaralı bir ilimdir. Kur'an'ın mucize oluşu ve sözün güzeli onun sayesinde bilinmekte ve anlaşılmaktadır. Belağat, sözün veya yazının güzellik ve etkinliğini sağlamak için başvurulan yolları inceleyip kurallara bağlar. Duygu ve düşüncelerden doğan belağat sanatları, anlatıma güçlü bir canlılık kazandırır. Bu bağlamda sarf ve nahiv bilgilerini alan öğrencilerin bu önemli ilim hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Belağat ilmini özellikle rahat ve hızlı bir şekilde öğrenmek isteyen öğrenciler Arapça olan ana kaynak eserlerden önce Türkçe yazılmış şu eserleri ve söz konusu DİA maddelerini okumaları yararlı olacaktır: Hulusi Kılıç, “Belağat”, DİA, İstanbul 1992, 380-383; Nusreddin Bolelli, Belâğat (Kur’ân Edebiyat Meânî-Beyân-Bedî‘), Rağbet Yay. İstanbul 2000; Ali Bulut, Belâğat (Meânî-Beyân-Bedî‘), (4. Baskı), İfav, İstanbul 2015, Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi, Belâgat, Gökkubbe, İstanbul 2004,Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Erzurum 1980...
Dersin İçeriği
Belağat ilminin Önemi ve kısaca tarihçesi, Belağat ve fesahat kelimelerin tanımı, Meani ilmi (Haber ve İnşa Kipleri, Haberin Gayeleri ve Çeşitleri, İnşa Çeşitleri, Fasl-Vasl, Zikir ve Hazf, Takdim ve Ta'hir, Kasır, Musavat, İcaz ve İtnab); Beyan İlmi (Teşbih, Çeşitleri ve Gayeleri, Hakikat ve Mecaz, İstiare, Mürsel Mecaz, Akli Mecaz, Kinaye) ve Bedi' İlmi (Cinas, Seci', İktibas, Tevriye, Tıbak, Mukabele, Husnu't-Talil, Te'kidu'l-Medhi Bima Yüşbihu'z-Zemm, Te'kidu'z-Zemmi Bima Yüşbihu'l-Medh ve Uslubu'l-Hakim)....
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11. تاريخ وأهمية علم البلاغة باختصار مقارنته مع علم الفصاحة
2علم المعاني (صيغتا الخبر والإنشاء
3علم المعاني: غرض الخبر وأنواعه
4أنواع الإنشاء، الفصل والوصل، الذكر والحذف،
5علم المعاني التقديم والتأخير،
6علم المعاني: المساواة، والإيجاز والإطناب
7، الأنواع والأغراض: التشبيه، الأنواع والأغراض
8علم البيان: الحقيقة والمجاز،
9علم البيان الاستعارة ، الكناية
10علم البيان: الكناية
11علم البديع (السجع، الاقتباس
12علم البديع: التورية، الطباق، المقابلة، حسن التعليل
13علم البديع: لتأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد الذم بما يشبه المدح،
14علم البديع: أسلوب الحكيم
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ana Kaynaklar: 1. Abdulkahir el-Cürcani, Delâilu'l-G`câz, Daru?l-Kitab el-Arabi, 2003 2- A. El-Cârim, M. Emin, el-Belâgatu’l-Vadiha, Müessese Sadık Tahran 3. Ahmed el-Hâşimi, Cevâhiru’l-Belâga, el-Mektebetu'l- Asriyye, 4. Hatib el-Kazvini, el-İzah, el-Mektebetu'l-Asriyye Lübnan 2008, 5. Eymen Emîn Abdulğânî Ebû Şârif, el-Kâfî fi’l-Belâğa, Dâru Tevfikyye li’t-Turâs, Kahire 211
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı2510
Soru-Yanıt21020
Gösterme21020
Rapor224
Sözlü Sınav2510
Ev Ödevi2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr