Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
200401302103MİKROEKONOMİZorunlu125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tüketicinin rasyonel davranış süreçleri ve üreticilerin etkin girdi kullanım süreçlerini, karar ve davranışlarını inceleyebilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
11 İktisadi olguları açıklayabilme.
22 Mikro iktisadın oluşturduğu kavramlardan yararlanarak iktisadın diğer alt dallarında analiz yapabilme
33 Üretim ve tüketim teorisi çerçevesinde birey davranışlarını inceleyebilme.
44 Tam rekabet piyasalarında firma denge koşullarını analiz edebilme.
55 Eksik rekabet koşullarında firmaları farklı yönleriyle tartışabilme.
66 Mal piyasasında tüketici ve üreticilerin iktisadi karar ve davranışlarının yanı sıra faktör piyasalarındaki davranışlarını da değerlendirebilme.
77 Vergi politikalarının denge üzerindeki etkilerini analiz edebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İktisadın niteliği ve ilgi alanı, temel iktisadi kavramlar olan ihtiyaç, kaynak, kıtlık, seçme, üretim imkânları gibi konular, pozitif ve normatif iktisat ayrımı, arz ve talep, piyasa, piyasaların arz ve talep yönleri, arz ve talep esneklikleri, piyasa dengesi, piyasa dengesinin değişmesi ve fiyat kontrolleri, tüketici tercihleri ve tüketicinin faydasını maksimum düzeye çıkarmak için gelirini mal ve hizmetler arasında nasıl dağıtacağı, bir mala olan tüketici talebinin çıkarılışı, fiyat ve gelirdeki değişmeler ile gelir ve ikame etkileri (Klasik Yaklaşım, Hicks Yaklaşımı ve Slutsky Yaklaşımı), bir malın piyasa talebi, piyasa talebinin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği ve talebin çapraz esnekliği çeşitli yönleri ile irdelenerek, öğrenciye aktarılmaya çalışılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 Mikro İktisadi Analize Giriş, Fonksiyonlar, tüketim teorisine başlangıç
22 Kardinalist yaklaşıma göre tüketici dengesi, Ordinalist yaklaşıma göre tüketici dengesi
33 Tüketicinin gelirinin değişmesi: gelir-tüketim eğrisi ve bireysel tüketim fonksiyonu, talebin gelir esnekliği Mal ve hizmet fiyatlarının değişmesi, fiyat-tüketim eğrisi, Hicks, Slutsky ve Giffen Paradoksu Yaklaşımı, talep fonksiyonu ve talep esnekliği
44 Üretim teorisine başlangıç, üretim fonksiyonları, tek değişkenli üretim fonksiyonuna göre üretici dengesi, toplam ürün fonksiyonundan hareketle kısa dönem üretici dengesi, verimlilik analizi.
55 Çok değişkenli üretim fonksiyonlarına göre üretici dengesi, ölçeğe göre getiri, Eş ürün eğrileri analizine göre üretici dengesi analiz araçları: eş ürün eğrileri ve eş-masraf doğrusu, eş ürün eğrileri analizine göre üretici dengesi, eş ürün eğrilerinden hareketle ölçeğe göre getirinin açıklanması
66 Piyasa kavramı, piyasaların özellikleri ve piyasa sınıflandırması, tam rekabet Piyasası- tam rekabet piyasasında denge fiyatı, kısmi denge analizi ve tüketici rantı, dönem analizi, Maliyet kuramı, toplam maliyet, ortalama maliyet, marjinal maliyet fonksiyonlarına ilişkin tanımlamalar, maliyetin minimizasyonu anlamında kısa ve uzun dönem firma dengesi
77 Toplam hasılat, ortalama hasılat ve marjinal hasılat fonksiyonları, tam rekabet piyasasında kısa dönemde toplam hasılat ve toplam maliyet fonksiyonlarına göre kâr maksimizasyonu anlamında firma dengesi, tam rekabet piyasasında kısa dönemde ortalama ve marjinal eğrilerden hareketle kâr maksimizasyonu anlamında firma dengesi
8Arasınav
99 Tam rekabet piyasasının eleştirisi, Monopol Kuramı, monopolün ortaya çıkış nedenleri, monopolcünün hasılatı, monopolcünün hasılatı ve talebin gelir esnekliği, monopolcünün kısa dönem dengesi, monopolcünün uzun dönem dengesi, monopolde fiyat farklılaştırması, monopolün eleştirisi
1010 Malını tam rekabet piyasasında satan monopsoncunun dengesi, zincirleme monopol, iki yanlı monopol, monopolcü rekabet piyasasında kısa dönem ve uzun dönem piyasa analizi
1111 Oligopol piyasası; tam ve noksan oligopol, piyasa talebi ve oligopolcünün talebi, oligopolcü dengesi, rekabetçi davranışların varlığı üzerine kurulan oligopol teorileri(klasik modeller); Cournot, Bertrand, Edgeworth ve Chamberlin modelleri, Sweezy modeli, Uzlaşmacı davranışlara dayalı oligopol teorileri; fiyat liderliği, kartel, oligopolün eleştirisi
1212 Faktör Piyasaları: Tam rekabet, Eksik rekabet
1313 Genel Denge Analizi: Refah Teorisine Giriş
1414 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zeynel Dinler, Mikro İktisat, Bursa. M. Erdal Ünsal, Mikro İktisat, İmaj Yay., Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım10550
Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)148
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1534344
ÖÇ2444445
ÖÇ3333543
ÖÇ4243433
ÖÇ5333333
ÖÇ6334434
ÖÇ7345234
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr