Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300105101OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ - I Zorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Altı yüz yıllık Osmanlı Devleti tarihinin merkez ve taşra teşkilatı hakkında ayrıntılı bilgi vermek. Ayrıca Osmanlı Devleti kültür ve medeniyeti hakkında da genel bilgi vermek dersin temel amacıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr Üyesi Mehmet dağlar
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Osmanlı Devleti’nin saray teşkilatı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olma,
12Osmanlı Devleti’nin saray teşkilatı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olma,
13Osmanlı Devleti’nin işleyişinde kurumların yerini ve önemini kavrar
14Osmanlı Devleti’nin işleyişinde kurumların yerini ve önemini kavrar
15Osmanlı müesseselerinin oluşumunda ve işleyişinde insan faktörünün öneminin bilincine varma.
16Osmanlı müesseselerinin oluşumunda ve işleyişinde insan faktörünün öneminin bilincine varma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti’nin merkez teşkilatı, Divan-ı Hümayun, saray, padişahlık ve vezirlik kurumu, askeri teşkilat, yargı, medreseler, maliye teşkilatı ve taşrada bulunan idari teşkilat incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Osmanlı devlet anlayışı; Osmanlı hanedanı ve devletin kuruluşu; tahta geçiş sistemi; padişahlık ve şehzadelik kurumu.okuma, anlatım, tartışma
2Osmanlı toplumu; Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler; millet sistemi. okuma, anlatım, tartışma
3Merkez teşkilatı saray ve kul sistemi; sarayda bulunan odalar; harem.okuma, anlatım, tartışma
4Divan-ı hümayun; divan toplantıları; divanın gündemi.okuma, anlatım, tartışma
5Divan-ı Hümayun üyeleri, vezir-i azam, vezirler, kadıaskerler, defterdarlar, nişancı ve divana katılan şartlı üyeler.okuma, anlatım, tartışma
6Divan-ı Hümayun bürokrasisi, resisü’l-küttab ve diğer bürokrat ve divan kalemleri. okuma, anlatım, tartışma
7Askeri teşkilat, merkez kuvvetleri, acemi ocağı, yeniçeri ocağı ve diğer ocaklar.okuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Askeri teşkilat, eyalet kuvvetleri, yaya ve müsellemler, timarlı sipahi, akıncı ocağı ve diğer kuvvetler. okuma, anlatım, tartışma
10Maliye teşkilatı, defterdar ve defterhâne, maliye bürokrasisi, hazine, iç ve dış hazine. okuma, anlatım, tartışma
11Osmanlı hukuku ve tarihî gelişimi; adliye ve ilmiye teşkilatı.okuma, anlatım, tartışma
12Medrese teşkilatı.okuma, anlatım, tartışma
13Medreselerde eğitim ve öğretim usulü.okuma, anlatım, tartışma
14Güz yarı yılının değerlendirilmesi.okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Mustafa Nuri Paşa, Netâicu’l-Vukûèât, Kurumlarıyla Osmanlı Tarihi I-IV, Haz. Yılmaz Kurt, Ankara 2008. - Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, c. I-II, İstanbul 2005. - Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, çev, Halil Berktay, c. I, İstanbul 2000. - Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügatı, İstanbul 1986. - Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara 1991. - Yusuf Oğuzoğlu, Osmanlı devlet Anlayışı, İstanbul 2000. - Haldun Eroğlu, Osmanlı Devletinde Şehzadelik Kurumu, İstanbul 2004. - Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler, Ankara 2001. - Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, İstanbul 1996. - İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatında Kapukulu Ocakları II, Ankara 1988. - ----------------, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1988. - ----------------, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988. - Yusuf Halaçoğlu XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ13444444544444
ÖÇ23444444544444
ÖÇ33444444544444
ÖÇ43444444544444
ÖÇ53444444544444
ÖÇ63444444544444
ÖÇ73444444544444
ÖÇ83444444544444
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr