Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000206ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin amacı; Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Böylece, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; "Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır". Devrimin amacının kavranabilmesi için, Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk Gençliği'ni Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek gereklidir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, bu görevi üstlenmiştir. Cumhuriyet rejiminin sürekli olması, yeni kurumlar oluşturması, Atatürkçü Düşünce Sisteminin yaygınlaştırılıp geliştirilmesi ve ulusumuzun çağdaşlaşması için, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri, vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu bağlamda dersin hedef ve gayesi; a) Milli Mücadele'nin oluşturduğu şartlar, Türk Milli Mücadelesi'nin safhaları, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkında doğru bilgiler vermek. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak gençlerde bu inkılâp ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek için bilinç oluşturmak. c) Devleti, Milleti ve Ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk Gençliği'nin bütünleşmesini sağlamak. d) Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Servet TÜRKAN, Öğr. Gör.Gülden KATAR, Öğr. Gör. Arslantürk AKYILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1Atatürk İnkılâpları’nı kavrayabilme
2Atatürk İlkeleri’ni daha iyi kavrayabilme
3Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası’nı kavrayabilme
4İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olabilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Ders Notları Çeşitli üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi bölümlerinin hazırlamış olduğu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve II derslerinin konularını içeren ders notları Romanlar Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi. Turgut Özakman, Diriliş, Çanakkale 1915, Bilgi Yayınevi Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, Özgür Yayınları. Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, Özgür Yayınları. Mehmet Niyazi, Çanakkale Mahşeri, Ötüken Neşriyat. Yakın Dönem Türk ve Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler Gotthard Jaeschke, Türkiye Krolonojisi (1938-1945), Türk Tarih Kurumu yayını. Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938), Türk Tarih Kurumu yayını. Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi (1789-1980), İmaj yayıncılık. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Kitabevi. Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu yayını Türk Milli Mücadelesi Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Dersin İçeriği
Atatürk inkılâpları, * Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası* Atatürk İlkeleri * 1938 sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Düzenli Ordunun kurulması ve Batı Cephesi, Sakarya Savaşı ve sonuçlarıx
2Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve sonuçları Mudanya Konferansı ve Lozan Konferansıx
3Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması)x
4Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsüx
5Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olaylarıx
61924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme sürecix
7Ara sınavx
8Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri), Sağlık alanındaki gelişmelerx
9İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programıx
10Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı)x
11Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık) ve bu ilkelere yönelik tehditlerx
12Atatürk'ten sonraki Türkiye (İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti'nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş)x
13Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesix
14Final Sınavıx
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk / Söylev, IV Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş Yalçın vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. İlk İnkılap Tarihi Ders Notları, (Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker, Yusuf Kemal Tengirşek), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayını. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ercan Kitabevi. İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılâp Tarihi, (Edt. Cemil Öztürk), Pegema Yayıncılık. Tuncer Baykara, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Akademi Kitabevi. Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi. Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını. Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, İş Bankası yayını. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, IV Cilt, Bilgi Yayınevi. Mevlüt Çelebi, Türk İnkılap Tarihi,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr