Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001157KARİYER PLANLAMA Zorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Yunus TUNÇ
Öğrenme Çıktıları
1Kariyer Merkezi Faaliyetlerinin Tanınması: Öğrencinin Kariyer Merkezi tarafından sunulan hizmetlerden haberdar olmasının sağlanması ve Kariyer Merkezi ile öğrenci arasında bağ kurulması.
2Öz Farkındalığın Artırılması: Öğrencinin, güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin farkına varması ve ilgi alanları, yetkinlikleri ve becerileri açısından kendini tanımasının sağlanması.
3Kariyer Seçeneklerinin Keşfedilmesi: Öğrencilerin, kamu sektörü, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları gibi sektörleri tanıması, sektörler arası farklılıkları kavraması ve gelecek planlarına uygun bir kariyer alanına yönelmesinin sağlanması. Öğrencilerin iş dünyasının beklentileri ve öncelik verdiği yetkinlikler hakkında farkındalık kazanması.
4Kendini İfade Etme ve Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: Kariyer sürecinde ince yeteneklerin geliştirilmesinin önemi hakkındaki farkındalığın artırılması. Beden dili, diksiyon, hitap gibi iletişime etki eden konuların öneminin kavranması; doğru ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
5Profesyonel İlişki Ağlarının Öneminin Kavranması: Öğrencinin kariyer hedeflerine ulaşması için gerekli olan ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmanın önemini kavraması.
6Destek Birimlerinin Tanınması: Öğrencinin kariyerine destek sağlayabilecek üniversite birimleri (uluslararası ilişkiler / değişim ofisi vb.) ve TÜBİTAK Bursları, Mevlana programı gibi destek hizmetleri konusunda bilgi verilmesi.
7Etkin Kaynak Kullanımının Öğrenilmesi: Kariyer sürecinde doğru kaynaklara ulaşma ve kaynakları etkin kullanma yollarının öğrenilmesi.
8Kariyer Merkezlerinin hizmetlerinin niteliğinin ve verimliliğinin geliştirilmesi.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yetenek kapısına üye olmak.
Dersin İçeriği
Dersler, üniversite birinci sınıf öğrencileri için güz döneminde, 14 hafta boyunca, haftada bir ders saati olacak şekilde düzenlenecektir. Dersler, konulara ve ders içeriklerine uygun olacak şekilde; üniversite öğretim üyeleri, sektör profesyonelleri ve diğer üniversiteler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından davet edilecek misafir eğitimciler tarafından işlenmelidir. Ders kapsamına dâhil edilecek destekleyici faaliyetler öğrencileri profesyonel başvurularda kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgilendirecek ve bunları en etkin şekilde kullanabilme becerisini kazandıracak şekilde tasarlanmalı, uygulamalı ödevler ile desteklenmelidir. Kariyer merkezleri, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânları sunan faaliyetler ile dersi uygulamalı olarak desteklemelidir. Dersin yapısına ve içeriklere dair örnek bir program ekte sunulmuştur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse Giriş Dersin amaç ve kapsamının açıklanması, kariyer merkezi hizmetlerinin ve bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere tanıtılması. Öğrencilerin kariyer merkezi tarafından kullanılan çevrim içi platforma kaydedilmesi ve platformun kullanımının öğrencilere açıklanması. Kariyer Merkezi çevrim içi platformu uygulaması.
2Kariyer Nedir Beceri, yetenek, yetkinlik, kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarının açıklanması ve öğrencilerin farkındalıklarının artırılması. Ders anlatımı, örnekler.
3Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları Öğrencilerin, lisans eğitimlerini destekleyecek değişim ve eğitim bursu programları hakkında, ilgili kurumların/üniversite birimlerinin yetkilileri tarafından bilgilendirilmesi. İlgili kurum/üniversite birimlerinden misafir eğitimciler Erasmus+, Mevlana gibi programların öğrencilere doğrudan tanıtımı için ilgili kurumlardan yetkililerin katıldığı panel/çalıştay düzenlenmesi. Öğrencilerin bu programlara katılımı sonrası kendilerinden ilgi duydukları ve katılım göstermek istedikleri programlara yönelik geri bildirim raporu istenmesi.
4Temel İletişim Becerileri İletişim Ağının (networking) ve sosyal medya kullanımının öneminin ve genel kurallarının açıklanması. Kendini tanıtma, resmi yazışma kuralları, hitap gibi temel konularda öğrencilerin bilinçlendirilmesi. Çevrim içi Kariyer Platformu profili oluşturmanın proje olarak verilmesi.
5Sektör Günleri - Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşlarının yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve sektörde başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir. Sektör Profesyonelleri Panel ve soru-cevap bölümü.
6İnce Yetenekler (Soft-Skills) İnce Yeteneklerin (Soft Skills) ve bu yeteneklerin başarı üzerindeki etkilerinin anlatılması. Örnek videolar ve film önerileri. Öğrencilerden öz değerleme yapmaları istenir, bu kapsamda kendilerine hangi sektörün neden uygun olduğuna yönelik açıklamada bulunmaları beklenir.
7Sektör Günleri - Kamu Sektörü Kamu sektörünün günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve kamu sektöründeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi (finans, mühendislik, sosyal bilimler vb. farklı alanlardan yoğun istihdam sağlayan farklı kurumların katılımı teşvik edilmelidir). Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve kamu sektöründe başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir. Sektör Profesyonelleri Panel ve soru-cevap bölümü
8Diksiyon ve Beden Dili Diksiyonun ve beden dilinin önemi hakkında öğrencilerde farkındalık uyandırmaya yönelik eğitim verilmesi ve uygulamaların yapılması. Asansör Konuşması (Elevator pitch) örnekleri. Film önerileri.
9Özgeçmiş ve Kapak Yazısı Hazırlama Özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama eğitimleri. İşe Alım İK Yetkilisi Örnek dokümanlar.
10Sektör Günleri - Özel Sektör Özel sektörden; hizmet, finans, üretim vb. farklı alanların günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve özel sektörde başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir. Sektör Profesyonelleri Panel ve soru-cevap bölümü.
11Etkili Mülakat Teknikleri Mülakat örnekleri ve provaları ile öğrencilerin, kendilerini doğru ifade edebilme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamaların yapılması ve öğrencilerin etkili iletişim kurma deneyimi edinmesinin sağlanması. İşe Alım İK Yetkilisi Mülakat simülasyonları ve örnek videolar.
12Sektör Günleri - Akademi Farklı disiplinlerde, akademik kariyer düşünen öğrencileri bilinçlendirmek ve günümüz koşullarındaki gereklerini aktarmak amacıyla akademisyenlerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve akademik alanda başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir. Farklı fakültelerden öğretim üyeleri ve ilgili kurumlardan misafir eğitimciler TÜBİTAK Bursları, MEB 1416 Yurtdışı Eğitim bursu vb. destekleyici kurumların katılım göstereceği bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi ve öğrencilerin katılımının teşvik edilmesi.
13Sektör Günleri - Girişimcilik Start-up / girişimciliğin doğası, günümüz koşullarında kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve girişimcilik alanında başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir. Sektör Profesyonelleri Panel ve soru cevap bölümü.
14Ders Değerlemesi ve Proje Detayları Ders değerleme formlarının doldurtularak öğrencilerden geri bildirim alınması ve ders bitirme projeleri bilgilendirmeleri yapılması. Ders içeriği / öğretim üyesi değerleme formu. Proje bilgilendirme metni.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Nihat Erdoğmuş, Kariyer Geliştirme Kuram ve Uygulama. 1. Baskı. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2003. 2. Binnur Yeşilyaprak, Meslek Rehberliği ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya. 2. Baskı. Ankara, Pegem Akademi, 2012. 3. Yıldız Kuzgun, Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş. 6. Basım. Ankara, Nobel Yayınları, 2014. 4. Pınar Ünsal, Kariyer Gelişim Kuramları ve Kariyer Danışmanlığı. 1. Baskı. Ankara, Nobel Yayınları, 2014. 5. Kemal Öztemel, Kariyer Planlama ve Geliştirme, Pegem Yayıncılık, 2019. 6. Zümrüt Hatun Demirel, Kariyer Planlaması Yönetimi Gelişimi ve Sorunları Ekin Yayınları, 2019. 7. Hasan Tutar, Kariyer Planlaması ve Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2020. 8. T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Notları Destekleyici Materyaller: 8.1. Dersin öğretim üyesi tarafından seçilen destekleyici kitap, dergi, makale ve çevrimiçi kaynaklar. 8.2. Kariyer Ofisi tarafından hazırlanan kılavuzlar. 8.3. Beceri/yetkinlik değerleme envanterleri. 4. Kariyer Merkezi katkısıyla düzenlenen kariyer etkinlikleri (Kariyer Fuarı, Seminerler, Bilgilendirme 8.4. Oturumları, Mentörlük, Mezunlarla Buluşma, Sektör Panelleri, Vaka Çalışmaları, Mülakat Simülasyonları vb.) 8.5. Örnek video, belgesel ve filmler. 8.6. Mülakat simülasyonu, örnek olay/atölye çalışması vb. interaktif etkinlikler. 8.7. Ders içeriği ve öğretim elemanı değerleme formları. 9. Yetenek TV Videoları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Soru-Yanıt155
Alan Gezisi122
Örnek Vaka İncelemesi111
Rapor Hazırlama111
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Rapor11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)67
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
ÖÇ5                
ÖÇ6                
ÖÇ7                
ÖÇ8                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr